Документи з охорони праці

Будь-яке підприємство, установа чи організація, що використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити порядок та основні правила взаємодії між підприємством і залученими робітниками. Для цього в компаніях розробляють та затверджують локальні нормативні акти. 

Відповідальними за розробку та затвердження основних документів з охорони праці є роботодавці. Однак, згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255 (далі — Типове положення), серед обов'язків служби охорони праці — підготовка проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю, розроблення положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства тощо.

Крім того, інженер з охорони праці має знати, які бувають нормативно-правові акти з охорони праці та як їх правильно застосовувати. 

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Види документів з охорони праці

Документи з охорони праці регламентують питання, пов’язані зі збереженням життя, здоров’я і працездатності людини під час трудової діяльності. Серед них можна виділити такі групи.

Документи у службі охорони праці підприємства

До них належать:

 • положення (наприклад, Положення про службу охорони праці підприємства);
 • інструкції з охорони праці;
 • журнали (наприклад, журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці);
 • протоколи лабораторних досліджень повітряного середовища на робочих місцях і заходи з усунення виявлених перевищень гранично допустимої коцентрації і гранично допустимого навантаження;
 • затверджені наказами переліки (наприклад, перелік робіт підвищеної небезпеки, для проведення яких необхідна щорічна перевірка знань з охорони праці);
 • матеріали аналізу, оцінки стану безпеки та гігієни праці (оцінки ризиків), акти перевірки стану охорони праці, складені комісіями підприємства;
 • приписи служби охорони праці та ін.

Документи у виробничому структурному підрозділі (цеху)

До них, зокрема належать:

 • посадові інструкції;
 • картки обліку виданих працівникам засобів індивідуального захисту;
 • переліки (наприклад, перелік осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, перелік осіб, які підлягають періодичним медоглядам);
 • дані атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • накази про призначення відповідальних осіб;
 • журнали (наприклад, журнали обліку та оглядів, реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці) тощо.

Свої переліки документів з охорони праці є у службі енергетика та у службі механіка.

Розділ про охорону праці у колективному договорі

Центральним документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини та погоджує інтереси працівників і роботодавця, є колективний договір. Сторони можуть на власний розсуд передбачити в колективному договорі ті питання, які вважають необхідними.

Серед інших важливих питань колдоговір унормовує сферу виробничої безпеки працівників. Документ передбачає окремий розділ «Умови та охорона праці». Цей розділ потрібний для того, щоб закріпити положення з питань охорони праці на підприємстві, а також права й обов’язки сторін колдоговору щодо їх виконання.

Зокрема, у колдоговорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі ОП на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їхні обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

Положення про службу охорони праці

Положення про службу охорони праці на підприємстві регламентує структуру служби охорони праці, організацію її роботи, завдання та функції, права та відповідальність працівників СОП.

Його розробляють на основі на основі Типового положення про службу охорони праці. 

Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві

На основі Типового положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві розробляють і затверджують відповідний локальний документ — Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві. У ньому визначають порядок організації та проведення інструктажів, навчання (спеціального навчання), перевірки знань працівників з охорони праці, допуску до робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. При розробленні Положення потрібно враховувати специфіку виробництва та вимоги галузевих і міжгалузевих НПАОП.

Наказ про проведення атестації робочих місць

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Щоб організувати атестацію видається наказ про проведення атестації робочих місць.

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації видається наказ про результати атестації робочих місць

Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці

Як додаток до наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці оформлюють графік проведення атестації робочих місць. Графік складає голова комісії з атестації. У ньому зазначають осіб — членів атестаційної комісії, відповідальних за кожен напрям роботи з атестації, та терміни виконання цих робіт.

Наказ про створення служби з охорони праці

Для організації роботи служби охорони праці на підприємстві необхідно видати комплексний наказ про створення служби охорони праці на підприємстві

Оформлення комплексних заходів з охорони праці

Забезпечення на підприємстві належних умов праці залежить від фінансування витрат на охорону праці, яке здійснює роботодавець. Щороку витрати на цю сферу відображають у комплексних заходах з охорони праці, безпосередню участь у розробленні яких беруть спеціалісти з ОП.

Наказ про створення комісії з розслідування нещасних випадків

Нещасні випадки розслідують за Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі — Порядок № 337), затвердженому постановою КМУ від 17.04. 2019 № 337. 

Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, що не підлягає спеціальному розслідуванню, роботодавець зобов’язаний створити комісію, яка проведе його розслідування. Наводимо зразок наказу про створення комісії з розслідування нещасних випадків.

Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку

Керівник підприємства зобов’язаний призначити відповідального за пожежну безпеку на підприємстві та закріпити цей обов’язок у локальних актах підприємства. Кандидатура відповідальної особи затверджується наказом або розпорядженням директора. Працівника, який виконуватиме такі обов’язки, в обов’язковому порядку мають ознайомити з наказом під підпис.

На великих підприємствах додатково призначаються відповідальні особи за протипожежну безпеку в окремих підрозділах компанії, що дозволяє більш ефективно підійти до процесу управління. Пропонуємо ознайомитись із зразком наказу про призначення відповідального за пожежну безпеку.

Наказ про забезпечення працівників спецодягом

Види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних працівникам для виконання виробничого процесу, визначені у Нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 29.05.09 № 62.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити спецодягом працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Для цього він видає відповідний наказ.

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство передбачає, що особа, яка призначається на цю посаду має відповідати певним вимогам: мати відповідну групу з електробезпеки, вищу освіту енергетичного напряму та необхідний стаж роботи за цією спеціальністю.

Насамперед це стосується споживачів з електроустановками І-ої категорії надійності електропостачання. Тому під час призначення відповідального за електрогосподарство потрібно враховувати досвід роботи працівника та його освітній рівень.

Наказ про інструктажі з охорони праці на підприємстві

Інструктажі з ОП на підприємстві проводять відповідно до вимог Типового положення про навчання і перевірку знань з охорони праці № 15 від 26.01.2005. Тому наказ про проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві видають з посиланням на цей нормативний документ.

Законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Інструкції та журнали з охорони праці

Ознайомтеся з інструкціями та журналами з ОП, розміщеними на нашому порталі.

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві Інструкції з охорони праці

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємствіЖурнали з охорони праці

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

Згідно з пп. 3.13 та 3.14 глави 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У посвідченні стисло зазначають перелік НПАОП, з яких працівник пройшов перевірку знань.

Якщо працівники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві,  видавати посвідчення в обов’язковому порядку потрібно лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Важливою стадією забезпечення процесу навчання з питань охорони праці на підприємстві є етап перевірки знань працівників. З цією метою на підприємстві створюється комісія з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом роботодавця.

Наказ про встановлення доплат за несприятливі умови праці

Керівник підприємства, де існує підвищений ризик для здоров’я працівників, після атестації робочих місць видає наказ, яким затверджує перелік шкідливих робіт і розмір доплат за них. Скачайте зразок такого документа.

Наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці

З метою забезпечення належних умов праці найманих працівників та ефективного функціонування системи охорони праці керівник підприємства видає наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці. Скачайте зразок наказу, розроблений нашим експертом.

Наказ про призначення інженера з охорони праці

На підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець має створити службу охорони праці та призначити посадових осіб, які забезпечуватимуть вирішення питань охорони праці. Враховуючи специфіку конкретного підприємства, виконання функцій служби охорони праці може забезпечити і один працівник, без створення окремого спеціалізованого структурного підрозділу. Як правильно допустити до роботи такого фахівця.

Документи з охорони праці Зверніть увагу! Перелік документів з охорони праці для малого підприємства і великого можуть різнитися. Наприклад, на підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець відповідним наказом має створити службу охорони праці. На малому підприємстві виконання функцій служби охорони праці може забезпечити і один працівник. Відповідно, залежно від ситуації на підприємствах будуть розроблятися різні документи з охорони праці.

Будь-яке підприємство, установа чи організація, що використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити порядок та основні правила взаємодії між підприємством і залученими робітниками. Для цього в компаніях розробляють та затверджують локальні нормативні акти. 
Інструкція з охорони праці для кухаря є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час приготування їжі (страв) в умовах кухні. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.
Переглядів: 45101
Інженер з охорони праці не займається законотворчістю, однак опрацювання нормативної бази — складова його роботи. Він має знати, які існують нормативно-правові акти з охорони праці та як їх правильно застосовувати. Про основні нормативні документи з охорони праці — далі у статті.
Переглядів: 23305
Що означає «реагувати на надзвичайні ситуації», як розробити план реагування на надзвичайні ситуації, що в нього включити — дізнайтесь зі статті.
Переглядів: 28434
Після того, як комісія зі службового розслідування встановила причини, винних осіб і зміст порушень, вона складає акт службового розслідування. Скачайте Акт службового розслідування: зразок, розроблений експертом
Переглядів: 7647
Більше статей за темою Більше новин за темою Більше питань за темою