Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Ефективна робота з профілактики виробничого травматизму на виробництві залежить від належної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Провести перевірку знань допоможе орієнтовний перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників підприємства, підготовлений експертом

Нормативне регулювання

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлено Законом України «Про охорону праці» (ст. 18). Проведення навчання та перевірки знань з цих питань здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Навчання з охорони праці: які документи потрібні

Документ встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності.

На основі Типового положення на підприємствах розробляється і затверджується наказом керівника Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Також наказом керівника з числа посадових осіб створюється комісія з перевірки знань працівників. Члени цієї комісії з урахуванням специфіки виробництва складають перелік питань для перевірки знань з ОП працівників, який затверджується роботодавцем.

Перевірка знань працівників

Для отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт працівники мають пройти відповідне навчання. Воно може бути організоване у формі лекцій, семінарів та консультацій. Після його закінченння відбувається перевірка знань з ОП.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівниківТі працівники й посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів, залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань. Після епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році Держпраці рекомендувала перевіряти знання працівників саме у такий спосіб.

Обов’язкова умова для дистанційної перевірки знань — дотриматися п. 3.12 Типового положення, а саме забезпечити:

 • візуальну автентифікацію того, хто проходить перевірку знань із питань охорони праці;
 • особисту присутність членів комісії з перевірки знань із питань охорони праці.

Під час дистанційної перевірки знань необхідно використовувати технічні засоби навчання: аудіовізуальні, комп’ютерні навчально-контрольні системи тощо. Вони мають забезпечити передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Нижче ви можете ознайомитися з орієнтованим переліком питань для перевірки знань з охорони праці. Він стане у пригоді при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників відповідно до типового тематичного плану і програми. 

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників на підприємстві

 1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
 2. Принципи державної політики в галузі охорони праці.
 3. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві.
 4. Обов’язки роботодавця щодо створення належних умов праці та обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 5. Організація роботи служби охорони праці на підприємстві. Положення про службу охорони праці, основні її завдання, обов’язки та права.
 6. Забезпечення навчання працівників з питань охорони праці.
 7. Порядок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосуванні) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 8. Фінансування заходів з питань охорони праці на підприємстві.
 9. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів.
 10. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників    Що робити, якщо керівник відділу відмовляється проводити інструктажі
 11. Звітність про стан охорони праці на підприємстві.
 12. Матеріальне та моральне стимулювання охорони праці.
 13. Порядок відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.
 14. Нормативно-правові акти підприємств з питань охорони праці.
 15. Органи державного управління охороною праці.
 16. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.
 17. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
 18. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.
 19. Основні принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 20. Регулювання питань охорони праці в колективному договорі.
 21. Тривалість робочого часу працівників.
 22. Обмеження праці жінок. Гарантії при прийнятті жінок на роботу та при звільненні.
 23. Умови використання праці інвалідів.
 24. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
 25. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.

 26. Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.
 27. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.
 28. Встановлення обов’язків, прав і відповідальності посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці.
 29. Організація контролю за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками обов’язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці.
 30. Прилади контролю безпечних умов праці, використання сигналізації, запобіжних написів та знаків безпеки.
 31. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників.
 32. План ліквідації аварій та евакуації персоналу з приміщень.
 33. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів: санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, регламентів тощо.
 34. Критерії і показники умов праці.
 35. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.
 36. Медичні огляди працівників та осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці.
 37. Професійні захворювання, основні принципи профілактики їх виникнення.
 38. Принципи надання домедичної допомоги, правильність і доцільність дій працівника при її наданні.
 39. Штучне дихання, непрямий (закритий) масаж серця.
 40. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму та правила надання домедичної допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

Використайте наведений перелік питань для перевірки знань з охорони праці посадових осіб підприємства

Перелік питань з перевірки знань за темами «Вибухонебезпека і вибухозахист на виробництві»

 1. Основні положення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
 2. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки.
 3. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
 4. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.
 5. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічних системах та їх вплив на вибухонебезпеку, засоби запобігання критичним значенням параметрів при використанні речовин.
 6. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту при використанні обладнання і трубопроводів.
 7. Локалізація та ліквідація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування.
 8. Методи і послідовність локалізації та ліквідації аварій при різних схемах їх розвитку.
 9. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від вибухових факторів.
 10. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Питання про пожежну безпеку

 1. Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів.
 2. Обов’язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта та окремих дільниць виробництва.
 3. Порядок організації і роботи добровільної пожежної охорони. Обов’язки членів добровільної пожежної охорони щодо запобігання пожежам та їх гасіння.
 4. Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії.
 5. Відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.
 6. Основні причини пожеж.
 7. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченню з метою запобігання пожежам.
 8. Утримання території підприємства, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об’єкті.
 9. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні вогневих робіт.
 10. Вимоги пожежної безпеки в складських приміщеннях, гаражах, місцях зберігання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, у приміщеннях з масовим перебуванням людей.
 11. Вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
 12. Порядок утримання та правила використання засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю.
 13. Правила використання засобів зв’язку і сповіщення про пожежу у разі її виникнення.
 14. Дії працівників при виявленні на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі.
 15. Дії працівників після прибуття на об’єкт пожежних підрозділів.
 16. Розроблення заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на виробництві.

Питання про електробезпеку

 1. Основні причини та шляхи зниження виробничого електротравматизму.
 2. Дія струму на організм людини. Небезпечні величини електроструму та напруги.
 3. Розподіл електроустановок за класами напруги. Особливості їх будови та сфера застосування.
 4. Охоронні зони електромереж.
 5. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою.
 6. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.
 7. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку.
 8. Знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.
 9. Заземлення та занулення електроустановок.
 10. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом.
 11. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках.
 12. Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.
 13. Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов’язки та відповідальність.

Зверніть увагу: наведено орієнтовний перелік питань з перевірки знань з охорони праці. За потреби ви можете його доповнити або змінити відповідно від умов вашого підприємства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді