Навчання з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також завантажте готові зразки необхідних документів.

Навчання з питань охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці дає змогу запобігти нещасним випадкам на виробництві, травмам та захворюванням. Для підвищення ефективності цього процесу на підприємствах варто створити кабінет та куточки з охорони праці. В куточках можна розміщувати актуальну інформацію з питань охорони праці.

Детальніше про те, які документи потрібно розробити для проведення навчання, хто саме має його організувати та про особливості кожного з видів навчання — далі у статті.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Нормативне регулювання

Необхідність навчання з питань ОП передбачена законодавством, зокрема ст. 18 Закону України «Про охорону праці». У ній вказано:

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Порядок навчання з питань охорони праці та перевірки знань посадових осіб визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. Чинна у 2023 році редакція Типового положення про навчання з питань охорони праці (далі — Типове положення) затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 30.01.2017 № 140. Вона діє з 14 квітня 2017 року.

Типове положення, зокрема, визначає й види навчання з охорони праці.

Види навчання з питань охорони праці

Типовим положенням передбачені такі види навчання з питань охорони праці:

 • навчання з питань охорони праці на підприємстві;
 • навчання з питань охорони праці у навчальних центрах;
 • інструктажі з питань охорони праці;
 • навчання з питань охорони праці посадових осіб;
 • спеціальне навчання;
 • стажування;
 • дублювання.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Леонід Шевчук викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів
Пригадаєте, які бувають види інструктажів, хто та як їх проводить. Зорієнтуєтеся, які документи оформити на підприємстві. Розумітимете, як діяти, якщо працівник показав незадовільні результати перевірки знань

Навчання з питань охорони праці на підприємстві.

Які документи розробити

На основі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва й вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах керівник підприємства має розробити та затвердити своїм наказом Положення про навчання з питань охорони праці. Воно обов’язкове для виконання всіма працівниками.

У Положенні визначають, як саме проводити навчання з ОП, спеціальне навчання, інструктажі, перевірки знань з ОП, стажування (дублювання) тощо з урахуванням специфіки виробництва. До нього додають план-графік навчання працівників з питань охорони праці. При розробці цих документів потрібно спиратися на вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та Типове положення. Після того, як вони будуть готові, їх необхідно оприлюднити.

Крім положення та плану-графіка, на підприємстві розробляють й іншу документацію з ОП:

 • план проведення перевірки знань на рік;
 • списки працівників за категоріями, що проходять навчання;
 • списки викладачів;
 • тематичні плани та програми навчання з урахуванням категорій працівників, які проходитимуть за ними навчання і перевірку знань тощо.

Типове положення не містить вимог щодо викладачів, які проводять навчання з питань охорони праці. Як викладачів для проведення навчання посадових осіб безпосередньо на підприємстві можна залучати посадових осіб підприємства, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в навчальних центрах або галузевих навчальних центрах, чи на договірних засадах працівників інших суб’єктів господарювання, які мають відповідну підготовку.

Нормативні акти підприємства, які регламентують проведення навчання з ОП, важливо переглядати та за потреби актуалізувати на початку нового календарного року. Основою для оновлення цих документів є штатний розпис підприємства, відповідно до якого потрібно уточнити:

 • перелік посадових осіб, які проходять навчання у спеціалізованих навчальних закладах;
 • перелік посадових осіб, які проходять навчання безпосередньо на підприємстві;
 • перелік посад працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, й проходять щорічне спеціальне навчання.

Навчання з охорони праці Чи проводити спецнавчання з охорони праці працівникам іншого підприємства

Приклад наказу про організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці

наказ про проведення навчання з питань охорони праці

Важливо налагодити не лише навчання з ОП на підприємстві, а й облік навчальної роботи. Для цього потрібні такі документи:

 • журнали обліку теоретичного навчання;
 • протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань ОП;
 • посвідчення про перевірку знань з ОП;
 • листи стажування (дублювання).

Нормативно-правові акти не встановлюють форм облікової документації навчання з ОП та порядку їх ведення. Тому спеціалісти, які проводять таке навчання, можуть обрати (розробити) ці форми документації самостійно.

baner_systema.jpg

Хто організовує навчання з ОП на підприємстві та зберігає відповідні документи

Навчання з охорони праці організовує і проводить (зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві) служба кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи. Однак ще один нормативно-правовий акт — Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 — зазначає, що забезпечити належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці є функцією служби охорони праці (п. 3.7).

Тому, якщо роботодавець доручив організацію навчання служби кадрів, то певну документацію щодо навчання — навчальні матеріали, списки, журнали обліку теоретичного навчання тощо — може зберігати служба кадрів, а документацію щодо результатів навчання — протоколи перевірки знань, копії посвідчень — служба охорони праці.

Періодичність навчання з питань охорони праці на підприємстві

Працівники, зайняті на роботах, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого Типовим положенням, і Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого спільним наказом МОЗ, Держпраці від 23.09.1994 № 263/121, мають щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Спеціальне навчання проходить як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі (п. 4.2 Типового положення).

Один раз на 3 роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці посадові особи, перелік яких визначається у додатку 3 до Типового положення, за Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань ОП посадових осіб (додаток 4 до Типового положення).

Зверніть увагу!

Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщуються.

Працівники та посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці до виконання роботи не допускаються. У тих, хто продемонстрував незадовільний рівень знань з питань охорони праці, є один місяць для того, щоб пройти повторне навчання і перевірку знань (п. 3.15. Типового положення).

Навчання з охорони праці Чи можна провести навчання та повторний інструктаж у формі семінару

Перевірка знань працівників з питань охорони праці

Перевірку знань працівників з питань охорони праці проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, дотримання яких входить до їхніх функціональних обов’язків. На це вказує п. 3.8 Типового положення.

Рівень знань з питань охорони праці на підприємстві перевіряє спеціальна комісія, склад якої затверджується наказом/розпорядженням роботодавця. Головою комісії з перевірки знань призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

Якщо навчання проводили у навчальному центрі, перевірку знань здійснює комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю профспілок. Підстава — пункти 4.2, 4.4 Типового положення.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Важливо!

Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем. Така перевірка може здійснюватися у вигляді:

 • тестування;
 • заліку
 • іспиту.

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Зверніть увагу!

Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем. Видача посвідчень є обов’язковою тільки у випадку, якщо працівник виконує роботи підвищеної небезпеки.

Чи може СОП видати припис за результатами дистанційної перевірки

Спеціальне навчання з охорони праці та перевірка знань

Якщо навчання з питань ОП спрямоване на отримання знань, необхідних для безпечного ведення робіт у цілому, то спеціальне навчання орієнтоване на підготовку до безпечного виконання робіт із підвищеною небезпекою або тих, де є потреба у професійному доборі.

Відповідно працівники, зайняті на роботах, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром. У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

На підприємстві його проводять за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Навчання з охорони праці посадових осіб

Навчання з питань ОП спрямоване на отримання знань, необхідних для безпечного ведення робіт у цілому. У Додатку 3 до Типового положення наведено перелік посад посадових осіб, які під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вони навчаються згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Варто зауважити, що раніше лише посадовим особам малих підприємств (у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищувала 50 осіб) дозволялося навчатися на власному підприємстві. Чинною редакцією Типового положення передбачено, що всі посадові особи, крім зазначених у п.п. 5.2 та 5.3, тепер можуть проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві.

Окремо встановлено вимоги для навчання та перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб, наділених більш високим рівнем відповідальності (п. 5.2 та 5.3 Типового положення).

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково.

Як проводити інструктажі з охорони праці під час воєнного стану

В умовах війни деякі працівники виконують свої обов'язки віддалено. Однак незалежно від того, йдеться про дистанційну чи надомну роботу, роботодавець має забезпечити виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Зокрема таким працівникам потрібно систематично проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання ними обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.

Щоб підтвердити проведення інструктажу (навчання), роботодавець і працівник обмінюються відповідними електронними документами.

Так само як і у випадку проведення інструктажів на робочому місці, особа, яка проводить їх дистанційно, робить про це запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Як перевірити стан охорони праці на підприємстві

Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2–15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Дублювання — самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Увага!

Роботодавець може звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.

Норми Типового положення відповідають головній вимозі міжнародного та національного законодавства: навчання з питань охорони праці для працівників має бути в тому обсязі, якого вистачатиме для їхньої безпечної роботи у конкретного роботодавця. Якщо працівник змінює місце роботи — відповідальність за його життя і здоров’я перекладається на іншого роботодавця.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді