Завдання та обов'язки служби охорони праці підприємства

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Служба охорони праці контролює стан безпеки та гігієни праці на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, коли потрібно створювати СОП, якою має бути її чисельність, а також про права та обов'язки служби охорони праці.

Служба охорони праці на підприємстві

Нормативне регулювання

Необхідність створення на підприємстві служби охорони праці визначає стаття 15 Закону України про охорону праці. Роботодавець має створити службу охорони праці відповідно до типового положення, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. Таким документом є Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом ​Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (далі – Типове положення). 

Дистанційна й надомна робота: нові виклики для служби охорони праці

Завдання служби охорони праці — організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на підприємстві у процесі трудової діяльності.

Її створюють, якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб. Так скеровує п. 1.4 Типового положення.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємствах, де менше 20 працівників, роботодавець може залучати із цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Роботодавець визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства. Підстава — пункт 1.2 Типового положення. Він також на основі Типового положення з урахуванням специфіки свого виробництва розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства.

Об’єднання підприємств у разі виконання ними делегованих функцій в галузі охорони праці розробляють і затверджують Положення про службу охорони праці відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення.

Важливо!

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Що потрібно для створення служби охорони праці на підприємстві

Для організації роботи служби охорони праці на підприємстві роботодавцю необхідно:

 • видати наказ про створення служби охорони праці та призначити керівника і працівників служби охорони праці;
 • затвердити положення: Про службу охорони праці, Про систему управління охороною праці, Про проведення навчань з питань охорони праці, інші відповідні нормативні акти, з урахуванням специфіки роботи підприємства та вимог законодавства;
 • розробити та затвердити наказом по підприємству посадові інструкції керівника та посадову інструкцію працівника(ів) служби охорони праці;
 • налагодити ведення нормативної, технічної та іншої документації з питань охорони праці та її належне зберігання;
 • забезпечити створення на підприємстві кабінету охорони праці для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо;
 • здійснити інші заходи згідно з вимогами чинного законодавства.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Чисельність служби охорони праці

Наразі не існує нормативно-правового акта, на підставі якого можна було б розрахувати чисельність СОП. З одного боку, роботодавець має право самостійно визначати організаційну структуру, встановлювати кількість працівників і штатний розпис (ст. 64 Господарського кодексу України). Із другого — він повинен забезпечити здорові й безпечні умови праці та дієвий контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Під час визначення структури служби охорони праці та її чисельності роботодавець повинен враховувати:

 • специфіку виробництва та вид діяльності;
 • кількість працівників, які працюють на підприємстві;
 • умови праці й інші чинники.

Чисельність СОП роботодавець може визначити, наприклад, за допомогою хронометражу. Скільки має бути працівників, залежить від фактичних витрат робочого часу на те, аби в повному обсязі реалізовувати всі функції та завдання, що законодавство покладає на службу охорони праці.

Функції служби охорони праці може виконувати фізична особа-підприємець, якщо ця особа має відповідну підготовку. Адже стаття 15 Закону про охорону праці не містить заборони щодо цього. Зазвичай саме так вчиняють керівники невеликих суб’єктів господарювання, особливо там, де складно знайти спеціаліста з відповідною підготовкою.

Фахівці рекомендують на підприємствах із кількістю працівників від 51 до 500 включно призначати одного спеціаліста з охорони праці з інженерно-технічною освітою. На підприємствах, де використовують вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, СОП мають представляти два фахівця.

Визначаючи кількість працівників СОП, роботодавець може керуватися будь-якими критеріями і міркуваннями у межах чииних нормативних вимог. Головне — забезпечити ефективність роботи СОП та її можливість у повному обсязі виконувати покладені на неї функції і завдання.

image21
Ірина Шкарівська адвокат, Київ

Вимоги до працівників служби охорони праці

Робота фахівця СОП потребує спеціальних знань, умінь і відповідного досвіду. Вимоги до кваліфікації працівників СОП установлюють такі нормативно-правові акти: 

 • розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336 (далі — ДКХП);
 • пункт 1.5. Типового положення .

Назви посад (професій) працівників служби охорони праці встановлюються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Службу охорони праці, відповідно до ДКХП, комплектують спеціалістами, які мають вищу освіту:

 • начальник відділу — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи з ОП — не менше ніж два роки;
 • провідний інженер з ОП — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії — не менше ніж два роки;
 • інженер з охорони праці I категорії — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії — не менше ніж два роки;
 • інженер з охорони праці II категорії — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ОП — не менше ніж рік;
 • інженер з ОП — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Керівники й спеціалісти СОП за своєю посадою та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб (ст. 15 Закону про охорону праці).

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. Під час навчання інженер з охорони праці повинен також, відповідно до освітньо-професійної програми, на практиці підтвердити вміння користуватися цими знаннями.

Якщо підприємство використовує устатковання, машини, механізми підвищеної небезпеки, інженер з ОП повинен пройти навчання та перевірку знань щодо НПАОП, які регулюють ці питання. Крім того, він має знати галузеві норми та правила, що враховують специфіку даного виду економічної діяльності.

Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства. 

Завдання та обов'язки служби охорони праці підприємства Чи може директор за сумісництвом виконувати обов’язки інженера з охорони праці

Як забезпечити роботу служби охорони праці

Робочі місця працівників СОП потрібно розмістити в окремому приміщенні, забезпечити належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку. Вони мають бути зручними для того, щоб приймати відвідувачів.

За наявності комп’ютера інженер з охорони праці зможе використовувати автоматизовану програму зберігання, ведення та обробки документації з охорони праці. Якщо комп’ютера немає, документацію слід зберігати на паперових носіях.

У кабінеті СОП можна проводити навчання, інструктажі, семінари, лекції. На деяких підприємствах для цього створюють кабінет з охорони праці. Однак створення кабінетів з охорони праці — не обов’язок, а рекомендація.

Спеціалісти СОП взаємодіють з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями, а також з представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Для ефективної роботи цього структурного підрозділу, діяльність якого спрямована на збереження життя та здоров’я працівників, встановлені законодавством вимоги є мінімальними. Тобто роботодавцю не забороняється за рахунок власних коштів створювати для працівників відповідної служби більш сприятливі умови праці та встановлювати більшу грошову винагороду за їх працю.

Не можна залучати спеціалістів СОП до функцій і завдань, не передбачених Законом про охорону праці, Типовим положенням і системою управління охороною праці на підприємстві.

Завдання служби охорони праці підприємства

За відсутності впровадженої системи якості відповідно до ISO 9001 на СОП покладається обов'язок з опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Підстава — пункт 2.1 Типового положення. Також СОП має забезпечити фахову підтримку рішень роботодавця з цих питань.

Крім того, служба охорони праці підприємства повинна:

 • забезпечити вивчення та сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • здійснювати контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;
 • інформувати та надавати роз’яснення працівникам підприємства з питань охорони праці;
 • організовувати проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Воєнний час вплинув також і на роботу служби охорони праці на підприємстві. Зверніть увагу на заходи, які повинна вжити СОП, щоб забезпечити належні й безпечні умови праці під час дії воєнного стану.

Як організувати роботу працівників і підприємств під час воєнного стану

Працівникам, які виконують роботу у межах адміністративної будівлі підприємства чи установи, потрібно провести позаплановий інструктаж та навчання з питань охорони праці, домедичної допомоги потерпілим і правил поведінки у разі аварії та/або оголошення повітряної тривоги.

Інструктажі й навчання можна провести дистанційно, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема відеозв’язок. А підтвердити, що інструктаж (навчання) провели, можна за допомогою відповідних електронних документів, якими обмінялися роботодавець та працівник.

Завдання та обов'язки служби охорони праці підприємства Роботодавець, який упроваджує електронний документообіг, має керуватися Порядком впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці, затвердженим наказом Мінекономіки від 28.10.2021 № 839-21

Евакуаційні шляхи й виходи з будівель, де перебувають і працюють люди мають бути вільними. За дотриманням цієї вимоги необхідно особливо ретельно слідкувати як у мирний, так і у воєнний час. На підприємстві має бути налагоджена та функціонувати система інформування персоналу щодо дій у разі небезпек і загроз для життя та здоров’я.

Потрібно розробити та ознайомити працівників з:

 • планом евакуації до бомбосховищ у разі повітряної тривоги, бомбардування та артилерійських обстрілів;
 • порядком дій персоналу перед початком і під час бойових дій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров’ю працівників і відвідувачів.

Щоб запобігти травмуванню працівників на робочих місцях, потрібно закріпити рухомі елементи меблів, стелажів та інших предметів, що створюють ризик виникнення нещасних випадків під час бойових дій.

Функції служби охорони праці

На службу з охорони праці також покладені функціональні обов’язки щодо:

 • підготовки проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;
 • проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди;
 • інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства тощо.

Однією з важливих функцій, які покладені на службу охорони праці, є участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Фахівці з охорони праці також беруть участь:

 • у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань (отруєнь);
 • у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди;
 • в організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Щоб не пропустити щось важливе, варто скласти план роботи на місяць, квартал або інший строк, який визначить керівник підприємства. Документ має містити такі питання:

 • аналіз та оцінка стану умов праці;
 • організація розроблення профілактичних заходів щодо усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
 • контроль за тим, щоб на підприємстві виконували заходи, передбачені програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором, і заходи щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві тощо.

До якого числа розробити план і хто його затверджує, залежить від системи управління охороною праці та відповідних локальних нормативних документів підприємства.

Права працівників служби охорони праці підприємства

Контролюючи дотримання роботодавцем вимог з охорони праці, спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень вимог законодавства з охорони праці мають право:

 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з ОП складають у двох примірниках, один з яких видають керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишають і реєструють у СОП. Припис зберігають протягом п’яти років.

Скасувати припис інженера з охорони праці може лише роботодавець.

Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовився від підпису в одержанні припису, спеціаліст з ОП надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/pferdemist/2709860453-89-3515
за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства

Наостанок варто також згадати про проєкт Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (законопроєкт № 10147), який наразі перебуває на розгляді у парламенті. Він передбачає впровадження нормативів ЄС в українське законодавство. 

Розробники проєкту Закону переслідують таку мету:

 • упровадити на законодавчому рівні ризикоорієнтований підхід у сфері організації безпеки та здоров’я працівників;
 • імплементувати положення Директиви Ради 89/391/ЄЕС «Про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі» від 12.06.1989.

Забезпечуючи безпечні й здорові умови праці, підприємство не лише уникає зупинок у виробництві через травми та захворювання, а й створює стійку основу для стабільного розвитку в сучасному бізнес-середовищі.

Законодавчі нововведення передбачають формування системи запобігання професійним ризикам на нових засадах, перевагу принципів проактивності над нинішніми реактивними стратегіями. Одна з ключових ініціатив законопроєкту — впровадити новий сенс у роботу СОП і ввести новий змістовний термін: уповноважений з безпеки та здоров’я працівників (БЗР).

Ця зміна має на меті відобразити розширений спектр компетентностей, обов’язків і відповідальностей, які мають суттєвий вплив на робоче середовище.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді