Аналізуємо Типове положення про службу охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Базовим нормативно-правовим актом з управління охороною праці на підприємстві є Типове положення про службу охорони праці. У статті аналізуємо основні вимоги цього положення.


На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства, визначає її структуру, чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Загальні положення

Служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

Функції та умови створення СОП визначає стаття 15 Закону про охорону праці. Структура і чисельність СОП залежить від специфіки виробництва, виду діяльності та чисельності працівників підприємства. 

Роботодавець має створити службу охорони праці, якщо на підприємстві працює 50 і більше працівників. Так скеровує п. 1.4. Типового положення. Там, де чисельність працівників менше ніж 50 осіб, функції СОП можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємствах, де менше 20 працівників, можуть залучати з цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Керівників і спеціалістів СОП за посадою і заробітною платою прирівнюють до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Працівники СОП у своїй діяльності керуються законодавством України з охорони праці, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором і актами з охорони праці, що діють на підприємстві.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Типове положення про службу охорони праці Зверніть увагу! Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

vebinar_baner.jpg

Основні завдання служби охорони праці

Згідно з Типовим положенням про службу охорони праці на СОП покладено такі обов’язки:

Також служба охорони праці має забезпечувати організацію проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

СОП також покликана вивчати та сприяти впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників. Підстава — пункт 2.3. Типового положення.

Ще один важливий обов’язок працівників служби охорони праці — контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Крім того, служба охорони праці здійснює інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці. Зокрема, повідомляє про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

 

Функції служби охорони праці

Спільно з іншими підрозділами підприємства служба охорони праці розробляє комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці, плани, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці — ще одна функція служби охорони праці. Підстава — пункт 3.3. Типового положення. Вона проводить їх спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Крім того, служба охорони праці:

 • займається складанням звітності з охорони праці за встановленими формами;
 • веде облік та аналізує причини виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди;
 • проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці.

Відповідальна служба охорони праці і за забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком. 

Також служба охорони праці здійснює підготовку проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і вносить їх на розгляд роботодавцю. За участю керівників підрозділів підприємства складає переліки професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надає методичну допомогу під час їх розроблення.

Георгій Лесенко експерт з охорони праці, Київ
Переконайтеся, що правильно організували роботу служби охорони праці на своєму підприємстві. На допомогу — роз’яснення експерта, за якими розберетеся, як визначити чисельність СОП, які кваліфікаційні вимоги до її працівників, які обов’язки й права служби. Бонус — зразок Положення про СОП, за яким швидко й без зайвих клопотів налагодите робочий процес

Інші функції служби охорони праці

Для зручності інші функції служби охорони праці, передбачені у Типовому положенні, наведено у Таблиці.

Служба охорони праці підприємства:

здійснює розгляд

 

 • питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
 • листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

 

здійснює організацію

 

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
 • роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
 • нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
 • пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

 

 

бере участь у

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, які проходять обстеження щодо наявності професійних захворювань (отруєнь);
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переоснащенням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
 • розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
 • організації навчання з питань охорони праці;
 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

 

здійснює контроль за:

 

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 • своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
 • організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

 

Аналізуємо Типове положення про службу охорони праці  Як проводити інструктажі працівникам на віддалених об’єктах

Права працівників служби охорони праці

Типове положення про службу охорони праці стоїть на сторожі прав працівників служби охорони праці. Ним передбачено, що спеціалісти служби охорони праці мають право:

1. Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Важливо!

Припис складається у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

2. Зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників.

3. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажів з охорони праці, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

5. Вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю і поліпшення стану безпеки праці.

6. Залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Організація роботи служби охорони праці

Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Таке планування дає змогу тримати під контролем важливі завдання та не потонути у поточних справах. Тож бажано мати під рукою готовий план роботи СОП на місяць, квартал або інший строк, який визначить керівник підприємства. Документ має містити такі питання:

 • аналіз та оцінка стану умов праці;
 • організація розроблення профілактичних заходів щодо усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
 • контроль за тим, щоб на підприємстві дотримувалися вимог нормативних актів з охорони праці.

Що робити, якщо керівник відділу відмовляється проводити інструктажі

Робочі місця працівників СОП потрібно розмістити в окремому приміщенні, забезпечити належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку. Вони мають бути зручними для того, щоб приймати відвідувачів. На це вказує пункт 5.2 Типового положення.

За наявності комп’ютера інженер з охорони праці зможе використовувати автоматизовану програму зберігання, ведення та обробки документації з охорони праці. Якщо комп’ютера немає, документацію слід зберігати на паперових носіях.

Проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може відбуватися у кабінеті з охорони праці. Однак створення такого кабінету — це не вимога, а рекомендація, передбачена пунктом 5.3. Типового положення.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Пам'ятайте!

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України «Про охорону праці», Типовим положенням та системою управління охороною праці на підприємстві.

Завдання роботодавця — забезпечувати стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

 своєчасне й правильне надання працівникам пільг і компенсацій за важкі
та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком
або рівноцінними йому харчовими пр

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді