Як розробити Положення про службу охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті наведено примірне Положення про службу охорони праці. За потреби ви можете скачати Положення про службу охорони праці підприємства та адаптувати його до умов вашого підприємства.

Зразок Положення про службу охорони праці

На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства, визначає її структуру, чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

Положення про службу охорони праці складається з таких розділів:

 1. Загальні положення
 2. Функції служби охорони праці
 3. Права працівників служби охорони праці
 4. Організація роботи служби охорони праці
 5. Відповідальність працівників служби охорони праці

eop.jpg

Загальні положення

1.1. Положення про службу охорони праці (найменування підприємства) (далі — Підприємство) розроблено на основі Закону України «Про охорону праці» та Типового положення «Про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255.

1.2. Служба охорони праці створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці на Підприємстві та підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

1.3. Служба охорони праці, створена на Підприємстві з кількістю працюючих понад 50 осіб, має таку структуру:

1) керівник служби охорони праці — керує роботою цього структурного підрозділу і здійснює повноваження щодо нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці на Підприємстві;

2) спеціалісти служби охорони праці — працівники підрозділу, на яких покладаються відповідні повноваження зі здійснення нагляду за охороною праці на Підприємстві.

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.5. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах Підприємства, а також дотримуються положення про охорону праці.

1.6. Ліквідація служби охорони праці допускається лише в разі ліквідації Підприємства.

Завдання служби охорони праці

2.1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на Підприємстві, удосконалення роботи з питань охорони праці в кожному структурному підрозділі Підприємства, забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з питань охорони праці на Підприємстві.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників, інших осіб, які прибули на Підприємство у відрядження, на практику, стажування тощо.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Як розробити Положення про службу охорони праціЯк організувати роботу служби охорони праці

2.4. Контроль за тим, щоб на підприємстві:

 • виконували заходи, передбачені програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором, і заходи щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • у структурних підрозділах були наявні інструкції з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт; своєчасно вносили до них зміни;
 • своєчасно проводили випробування і технічні огляди устатковання;
 • стежили за станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 • своєчасно проводили навчання з питань охорони праці, інструктажі;
 • забезпечували працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту; мийними і знешкоджувальними засобами;
 • виконували приписи посадових осіб органів державного нагляду (контролю) та подання страхового експерта з охорони праці;
 • проводили попередні та періодичні медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року;
 • належно використовували цільові кошти, виділені для комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці.

2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам Підприємства з питань охорони праці.

Повний текст Положення про службу охорони праці — у зразку, наведеному на початку статті.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді