Зразок Посадової інструкції головного енергетика підприємства

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте приклад оформлення посадової інструкції, в якій визначено функціональні обов’язки, права та відповідальність головного енергетика підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Посадову інструкцію розроблено відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» з урахуванням кваліфікаційних характеристик, наведених у:

 • Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87) «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», затвердженому наказом Держбуду від 17.06.1999 № 144;
 • Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1) «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

1.2. Посадова інструкція головного енергетика визначає завдання, функціональні обов’язки та права, відповідальність головного енергетика, який належить до категорії керівників та є особою, відповідальною за енергогосподарство на підприємстві.

Чи можна не розробляти інструкцію з охорони праці

1.3.  Мета роботи головного енергетика — вести енергогосподарство на підприємстві, яке споживає енергію та не передає енергію. Він організовує:

1.3.1  експлуатацію об’єктів енергогосподарства, енергетичного устатковання та об’єктів котлонагляду, що належать до об’єктів енергетики підприємства або ним орендуються;

1.3.2  технічне та ремонтне обслуговування цих об’єктів згідно з експлуатаційною документацією, нормами і правилами безпеки праці;

1.3.3  безперервне забезпечення виробництва енергетичними ресурсами (електроенергією, теплом) та іншими витратними матеріалами.

1.4. До об’єктів енергогосподарства належать:

 • електроустановки, електромережі, електрокомунікаційні споруди та електротехнічна частина іншого виробничого устатковання;
 • пристрої колективного електрозахисту (заземлювачі, пристрої блискавкозахисту, захисту від статичної електрики) та їхні мережі, засоби індивідуального електрозахисту, прилади електробезпеки та зв’язку;
 • теплові установки, тепломережі та теплокомунікаційні споруди;
 • газове устатковання, що входить до складу енергетичних установок;
 • вентиляційні системи та системи кондиціювання повітря;
 • ручний електроінструмент.

1.5. Головний енергетик приймається на роботу та звільняється з неї наказом керівника підприємства за узгодженням із технічним керівником.

1.6. Головний енергетик підпорядковується безпосередньо __________.

1.7. Перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці проходить перед початком робіт, а потім періодично 1 раз на 3 роки у комісії за участю представників територіальних органів Держпраці, Держенергонагляду та інших органів, які здійснюють енергетичний контроль на виробництві.

1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів, одна копія — у технічного керівника, друга — у головного енергетика.

1.9. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками підприємства до цієї посадової інструкції згідно з наказом керівника підприємства можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

1.10. За відсутності головного енергетика у разі відпустки, хвороби, відрядження та з інших причин його обов’язки виконує інший працівник згідно з наказом керівника підприємства.

dsop.jpg

2. Завдання та обов’язки

2.1. Для здійснення нагляду за технічним станом і експлуатацією об’єктів енергогосподарства:

2.1.1. Керує працівниками підрозділів підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва, плануванням та організацією їх роботи, підвищенням кваліфікації працівників, а також науково-технічною та технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства.

2.1.2. Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії.

2.1.3. Веде в установленому порядку оперативну документацію, облік та звітність щодо об’єктів енергогосподарства.

2.1.4. Бере участь у проведенні інвентаризації засобів виробництва (основних виробничих фондів).

2.1.5. Контролює проведення перевірок технічного стану (технічного посвідчення) об’єктів енергогосподарства та здійснює їх облік.

2.1.6. Розробляє інструкції з експлуатації об’єктів енергогосподарства та інструкції з охорони праці, забезпечує цими інструкціями працівників виробничих дільниць.

2.1.7. Встановлює нормативні режими експлуатації об’єктів енергогосподарства.

2.1.8. Розробляє заходи з підготовки об’єктів енергогосподарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.1.9. Розробляє та реалізує розділ комплексного плану щодо поліпшення умов праці під час експлуатації об’єктів енергогосподарств.

2.1.10. Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.

2.2. Для організації планово-попереджувального ремонту об’єктів енергогосподарства:

2.2.1. Розробляє плани та графіки на проведення ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства, узгоджує їх зі сторонніми організаціями, залученими до ремонтного обслуговування цих об’єктів.

2.2.2. Складає заявки на запасні частини і матеріали, що необхідні для ремонтного обслуговування.

2.2.3. Забезпечує ведення оперативного обліку і звітності щодо виконання планів з ремонтного обслуговування.

2.2.4. Розробляє інструкції з ремонту спеціального енергетичного устатковання.

2.2.5. Складає кошторис на проведення ремонтного обслуговування.

2.2.6. Укладає договори на підрядні роботи з ремонтного обслуговування.

2.2.7. Бере участь у роботі комісії з прийняття в експлуатацію нових або відремонтованих об’єктів енергогосподарства.

2.2.8. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з освоєння або випробування нових об’єктів енергогосподарства.

2.3. Для забезпечення дотримання лімітів енергоспоживання:

2.3.1. Розробляє організаційно-технічні заходи з питань енергетичних ресурсів, видає оперативні розпорядження щодо режиму енергоспоживання та дотримання встановлених для підприємства лімітів з енергопостачання.

2.3.2. Здійснює підготовку документації щодо забезпечення виробничих об’єктів всіма видами енергії.

Посадова інструкція головного енергетика підприємства Як залучити працівників до періодичних робіт з електроінструментом

2.3.3. Виконує розрахунки споживання енергетичних ресурсів;

2.3.4. Оформлює заявки на енергетичні ресурси.

2.3.5. Контролює роботу пристроїв обліку та споживання енергетичних ресурсів.

2.3.6. Складає і направляє енергозабезпечувальним організаціям звіти про виконання норм споживання і фактичного споживання енергетичних ресурсів.

2.4. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв’язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту та автоматики, а також своєчасне пред’явлення інспекції державного нагляду посудин, які працюють під тиском.

2.5. Здійснює організаційно-технічні заходи щодо створення безпечних умов праці на об’єктах енергогосподарства при виконанні робіт за нарядом-допуском, розпорядженням та протягом поточної експлуатації.

2.6. Забезпечує обслуговувальний персонал засобами виробництва (індикаторами напруги, переносними освітлювальними ліхтарями тощо) та засобами захисту для безпечного ведення робіт; складає заявки на засоби виробництва, спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту; організовує випробування засобів виробництва та захисту, контролює їх використання відповідно до нормативних вимог.

2.7. Проводить інструктажі з питань охорони праці, контролює проходження працівниками спеціального навчання, бере участь у навчанні та перевірці знань з питань охорони праці працівників з присвоєнням допуску до відповідних видів виконуваних робіт (наприклад, електротехнічних та електротехнологічних працівників із присвоєнням відповідних груп з електробезпеки).

2.8. Здійснює методичне керівництво працівниками, які обслуговують об’єкти енергогосподарства (електротехнічними, електротехнологічними, теплотехнічними працівниками) та перебувають у підпорядкуванні керівників інших виробничих підрозділів.

2.9. Забезпечує наявність інформативних зображень (плакатів, знаків, написів тощо) щодо безпечної експлуатації та ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства.

2.10. Здійснює заходи щодо виявлення невикористаного енергетичного устатковання, щодо усунення конструктивних його недоліків, своєчасної заміни застарілого енергетичного устатковання та засобів захисту.

2.11. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та інших надзвичайних ситуацій, пов’язаних з використанням об’єктів енергогосподарства, випадків передчасного зносу об’єктів енергогосподарства, розробленні та впровадженні заходів щодо запобігання нещасним випадкам та аваріям.

thumbnail_pw_web2407.jpg

3. Права

3.1. Головний енергетик має право:

3.1. Контролювати експлуатацію, технічне та ремонтне обслуговування об’єктів енергогосподарства та засобів захисту, використання енергетичних ресурсів на виробництві.

3.2. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків, та надання необхідного обладнання й інвентарю.

3.3. Знайомитися з проєктами документів, що визначають його права та обов’язки, а також стосуються його діяльності, запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

3.4. Готувати договори на виконання робіт з перевірки технічного стану (технічного посвідчення), технічного і ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства та засобів захисту, проведення спеціального навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

3.5. Вживати заходів щодо припинення роботи самовільно введених, технічно несправних, із закінченим терміном служби або невипробуваних об’єктів енергогосподарства, у випадку непідготовленості обслуговувального персоналу, введення в експлуатацію нових об’єктів енергогосподарства за наявності недоробок, відхилень від норм і правил безпеки праці.

3.6. Відсторонювати від роботи з об’єктами енергогосподарства працівників, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань з питань охорони праці, не мають допуску до виконання спеціальних видів робіт або порушують норми і правила безпеки праці (у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства).

3.7. Брати участь у підборі, навчанні та перевірці знань з питань охорони праці працівників, відповідальних за безпечну експлуатацію об’єктів електрогосподарства.

3.8. Надавати керівнику підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників за незадовільну експлуатацію об’єктів енергогосподарства та перевитрати енергетичних ресурсів, заохочення працівників, які сприяють покращенню техніко-економічних показників у роботі об’єктів енергогосподарства, сумлінно виконують вимоги безпеки праці.

3.9. Представляти підприємство в державних (галузевих) органах при розгляді виробничих питань (у межах компетенції).

3.10. Планувати виробничу діяльність, спираючись на обсяги робіт, укладені договори та вказівки керівництва.

4. Відповідальність

4.1. Головний енергетик несе може бути притягнутий до відповідальності за:

4.1.1.  Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.1.2. Незадовільну організацію експлуатації об’єктів енергогосподарства та невиконання заходів безпеки, передбачених експлуатаційною, організаційно-технологічною та нормативно-правовою документацією, пов’язаною з експлуатацією, технічним і ремонтним обслуговуванням об’єктів енергогосподарства та засобів захисту.

4.1.3. Незадовільний стан документації з питань технічної і безпечної експлуатації, технічного та ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства та засобів захисту. 

Електробезпека: як провести перевірку знань

4.1.4. Відсутність інструкцій з експлуатації об’єктів енергогосподарства та інструкцій з охорони праці обслуговувального персоналу.

4.1.5. Несвоєчасну перевірку технічного стану (технічне опосвідчення) об’єктів енергогосподарства та засобів захисту.

4.1.6. Незабезпечення персоналу, що обслуговує об’єкти енергогосподарства, засобами захисту та робочим інвентарем для безпечного ведення робіт.

4.1.7. Недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.1.8. Допуск до роботи з об’єктами енергогосподарства персоналу, що не пройшов навчання та атестацію.

4.1.9. Незадовільну організацію планово-попереджувального ремонту, низьку якість або несвоєчасне ремонтне обслуговування об’єктів енергогосподарства.

4.1.10. Нераціональне використання запасних частин і матеріалів для підконтрольних об’єктів енергогосподарства.

4.1.11. Недостовірність та несвоєчасність подання звітів та іншої інформації з питань експлуатації об’єктів енергогосподарства до відповідних служб підприємства та контролюючих органів.

4.1.12. Невиконання функціональних обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією та Положенням про енергетичну службу підприємства.

Зразок Посадової інструкції головного енергетика підприємства  Чи потрібна ІІІ група з електробезпеки водіям, які заряджають акумуляторні батареї

5. Повинен знати

5.1. Головний енергетик повинен знати:

5.1.1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ, Кодекс цивільного захисту України, Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, основи трудового законодавства, екологічне законодавство.

5.1.2. Постанови, розпорядження, накази Держпраці, Держенергонагляду та інших органів, які здійснюють енергетичний контроль (щодо експлуатації об’єктів енергогосподарства).

5.1.3. Положення про енергетичну службу підприємства, розпорядження, накази, методично-нормативні та інші документи з питань організації енергетичного обслуговування на підприємстві, профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку, основи технології виробництва продукції підприємства.

5.1.4. Нормативно-правові акти з питань організації експлуатації об’єктів електроенергетики, зокрема:

 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 • Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018  № 312;
 • Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці від 21.06.2001 № 272;
 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476;
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253.

5.1.5. Нормативно-правові акти з питань організації експлуатації теплотехнічних об’єктів, зокрема Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71.

5.1.6. Нормативно-правові акти з питань організації експлуатації об’єктів котлонагляду, що належать до об’єктів енергетики, зокрема Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджені наказом Мінсоцполітики України від 05.03.2018  № 333.

5.1.7. Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Правила внутрішньооб’єктового режиму та інші установчі документи підприємства.

5.1.8. Структуру та виробничі потужності підприємства; особливості енергетичного забезпечення виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи об’єктів енергогосподарства.

5.1.9. Інструкції з експлуатації та іншу технічну документацію заводів-виробників об’єктів енергогосподарства (засобів захисту); систему планово-попереджувального ремонту об’єктів енергогосподарства; організаційно-технологічну документацію (проєкти виконання робіт, технологічні карти), пов’язану з експлуатацією, технічним та ремонтним обслуговуванням об’єктів енергогосподарства.

5.1.10. Основи економіки, організації праці, управління та технологічних процесів виробництва.

5.1.11. Нормативно-правові акти з питань організації виробництва залежно від спеціалізації виробництва.

5.1.12. Порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями щодо забезпечення виробництва енергетичними ресурсами та іншими витратними матеріалами.

5.1.13. Порядок розроблення норм витрат енергетичних ресурсів; порядок оформлення облікової документації та звітності з експлуатації об’єктів енергогосподарства.

5.1.14. Правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту.

5.1.15. Вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації енергетичного устаткування.

5.1.16. Порядок дій при нещасному випадку, аварії та інших надзвичайних ситуаціях відповідно до вимог законодавства, зокрема, Інструкцію з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджену наказом Мінпаливенерго від 04.08.2006 № 270.

5.1.17. Місцезнаходження засобів пожежогасіння та правила користування ними.

5.1.18. Правила надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.

5.1.19. Номери телефонів державних, відомчих, громадських та місцевих органів, що контролюють експлуатацію об’єктів енергогосподарства.

5.1.20. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі енергетичного забезпечення виробництва.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

6.2. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

6.3. Особа, відповідальна за енергогосподарство, повинна мати групу з електробезпеки (з правом оперативної роботи) не нижче ІV — в електроустановках напругою до 1000 В, не нижче V — в електроустановках напругою вище 1000 В.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Головний енергетик підпорядковується керівнику підприємства, а також технічному керівнику та керує (оперативно) підпорядкованими йому працівниками, які залучаються до експлуатації або ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства (електротехнічний персонал та працівники, які обслуговують теплотехнічні установки).

7.2. Виконує вказівки (накази, розпорядження) керівника підприємства (технічного керівника) та приписи керівника служби охорони праці підприємства.

7.3. Взаємодіє з працівниками підприємства та уповноваженими представниками контролюючих органів державного (галузевого) нагляду (в межах компетенції).

7.4. Надає розпорядження з питань експлуатації, ремонтного обслуговування об’єктів енергогосподарства та раціонального використання енергоресурсів, які є обов’язковими для працівників виробничих підрозділів і можуть бути скасовані технічним керівником.

7.5. Головний енергетик призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді