Органи державного управління охороною праці в Україні

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці. Зі статті ви дізнаєтеся, яка структура державного управління охороною праці в Україні, хто здійснює державне управління охороною праці та які саме обов’язки та повноваження органів державного управління охороною праці.

Система державного управління охороною праці в Україні

Державне управління охороною праці в Україні здійснюється шляхом сукупності скоординованих дій органів державного управління охороною праці, органів місцевого самоврядування за участю об’єднань роботодавців, професійних спілок та інших представницьких органів з реалізації основних напрямів соціальної політики в галузі охорони праці, спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці. Державне управління ОП ґрунтується на дотриманні таких принципів:

 • використання економічних методів управління охороною праці;
 • комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих і регіональних програм;
 • забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми гігієни та безпеки праці.

Органи державного управління охороною праці та їх повноваження

Перелік органів державного управління ОП в Україні наведено у Законі України «Про охорону праці». Згідно зі ст. 31 цього нормативного акта таке управління здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
 • міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці

У ст. 32 Закону України «Про охорону праці» вказано, що Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує проведення державної політики в галузі охорони праці;
 • подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці.

Для реалізації державної політики в галузі охорони праці постановою Кабміну від 29.10.2003 № 1691 затверджено склад Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

thumbnail_pw_web2407.jpg

Повноваження Держпраці

Державна служба України з питань праці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Положення про Державну службу України з питань праці затверджене постановою КМУ від 11.02.2015 № 96. У ньому наведено перелік основних завдань, які виконує цей орган.

Зокрема, у сфері охорони праці Держпраці:

 • здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, відомствами, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
 • розробляє за участю міністерств і відомств, Фонду соцстраху України, всеукраїнських об’єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;
 • розробляє нормативно-правові акти з охорони праці;
 • координує роботу міністерств, відомств, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів чи устаткування підвищеної небезпеки;
 • бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює досвід з цих питань, подає пропозиції щодо удосконалення законодавства про охорону праці.

Скачайте зразок Положення про систему управління охороною праці

Органи державного управління охороною праці в Україні

Крім того, Держпраці забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та виконує інші, передбачені у законодавстві, функції.

Держпраці виконує свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Згідно зі ст. 33 Закону «Про охорону праці» рішення, прийняті Держпраці в межах її компетенції є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Державне управління охороною праці на галузевому рівні здійснюють:

 • Міністерство охорони здоров’я;

 • Міністерство соціальної політики;

 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України;

 • Державна інспекція архітектури та містобудування України;

 • центральні органи об’єднань профспілок у галузі;

 • центральні органи об’єднань роботодавців (промисловців і підприємців) у галузі;

 • центральні органи виконавчої влади та ін. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади виконують такі функції у галузі охорони праці:

 • проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;
 • розробляють і реалізують за участю профспілок галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;
 • укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;
 • беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;
 • організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
 • здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.
 • створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог законодавства.

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці та контролю за цією роботою вони мають право створювати у межах граничної чисельності структурні підрозділи з охорони праці.

Місцеві органи влади

В умовах функціонування численних суб’єктів господарювання з недержавними формами власності, які не мають галузевого підпорядкування, зростає значення місцевих органів державної влади в організації безпечних і здорових умов праці.

Так, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій та компетенції мають повноваження щодо:

 • забезпечення виконання законів та реалізації державної політики в галузі охорони праці;
 • формування за участю представників профспілок, Фонду соцстраху України та забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного розвитку регіонів;
 • забезпечення соціального захисту працівників зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживання заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • внесення пропозицій щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об’єктів комунальної власності;
 • здійснення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів з охорони праці.

Завдання з охорони праці для керівників структурних підрозділів

Для виконання зазначених функцій місцеві органи влади створюють структурні підрозділи з охорони праці або покладають реалізацію цих повноважень на один із наявних структурних підрозділів чи на окремих посадових осіб відповідних органів.

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

 • затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;
 • приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб.

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують безпечну експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об’єктах.

 • Міністерство охорони здоров’я; 

 • Міністерство соціальної політики; 

 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; 

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України; 

 • Державна інспекція архітектури та містобудування України; 

 • центральні органи об’єднань профспілок у галузі; 

 • центральні органи об’єднань роботодавців (промисловців і підприємців) у галузі; 

 • центральні органи виконавчої влади та ін 

 • Міністерство охорони здоров’я; 

 • Міністерство соціальної політики; 

 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; 

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України; 

 • Державна інспекція архітектури та містобудування України; 

 • центральні органи об’єднань профспілок у галузі; 

 • центральні органи об’єднань роботодавців (промисловців і підприємців) у галузі; 

 • центральні органи виконавчої влади та ін зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді