Розробка інструкцій з охорони праці на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті підкажемо, хто та як має розробляти інструкції з охорони праці на підприємстві, яку структуру повинен мати цей документ та які строки його перегляду передбачені у законодавстві.

Інструкція є актом з охорони праці підприємства незалежно від форми його власності та виду діяльності, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Роботодавці мають внести зміни до інструкцій з ОП через коронавірус

Інструкції з охорони праці — не формальні документи задля «галочки», а запорука безпечних і здорових умов праці. Саме тому важливо поставитися до розробки інструкцій з усією відповідальністю. Скористайтеся такими рекомендаціями при розробці інструкцій:

 • текст має бути стислим, зрозумілим та конкретним (без можливості різного тлумачення);
 • не використовуйте не властиві для нормативних актів слова, словосполучення і звороти, характерні для розмовної мови, довільні скорочення слів тощо;
 • уникайте викладення вимог у формі заборони, за необхідності — давайте пояснення, чим викликана заборона;
 • не застосовуйте слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими;
 • для наочності окремі вимоги можуть ілюструватись малюнками, схемами, кресленнями тощо.

Приклад оформлення інструкції з охорони праці

зразок інструкції з охорони праці

Нормативне регулювання

Інструкції з охорони праці розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, та Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Також до уваги береться технологічна документація підприємства з урахуванням умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств, які виготовили устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим. Порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Інструкція набирає чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця. Документ вводиться в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), устаткування чи до початку роботи нового виробництва.

Структура інструкції з охорони праці

Типова інструкція з охорони праці має складатися з таких розділів:

1. «Загальні положення».

Цей розділ містить таку інформацію:

 • відомості про сферу застосування інструкції;
 • загальні відомості про об’єкт розробки (визначення робочого місця працівника конкретної професії (конкретного виду робіт) залежно від тривалості його перебування на цьому місці протягом робочої зміни (постійне чи непостійне));
 • стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, цій виробничій дільниці, в цьому цеху;
 • умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання певного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці тощо);
 • правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для конкретного виду робіт або конкретної професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці та технологічних процесів і трудові обов’язки працівників цієї професії (виконавців цього виду робіт);
 • перелік і характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії (цього виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
 • перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які мають видаватися працівникам конкретної професії (виконавцям конкретного виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням вимог до їх використання згідно із законодавством;
 • санітарні норми і правила особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник при виконанні роботи.

  2. «Вимоги безпеки перед початком роботи»

  У цьому розділі інструкції з ОП йдеться про:

  • порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого устаткування або технологічного процесу;
  • порядок підготовки робочого місця та засобів індивідуального захисту;
  • порядок перевірки наявності та справності обладнання, інструментів, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових та очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення тощо;
  • порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);
  • порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів захисту тощо.

  Коли переглядати інструкцію

  3. «Вимоги безпеки під час роботи»

  У цьому розділі викладіть таку інформацію:

  • відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;
  • правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що становлять небезпеку для працівників;
  • правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів, механізмів, тари;
  • вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажу;
  • вимоги щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
  • можливі небезпечні відхилення від нормального режиму роботи устаткування і технологічного регламенту та способи їх усунення;
  • вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
  • умови та фактори, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
  • вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
  • порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструментів, засобів захисту та про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників.

  4. «Вимоги безпеки після закінчення роботи»

   Цей розділ містить такі вимоги:

   • порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі — порядок передавання їх черговій зміні;
   • порядок здавання робочого місця;
   • порядок прибирання відходів виробництва;
   • санітарні норми та правила особистої гігієни, яких має дотримуватись працівник після закінчення роботи;
   • порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені в процесі роботи.

   5. «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях»

   Цей розділ потрібен для того, щоб ознайомити працівників з порядком дій під час надзвичайних ситуацій. У ньому зазначаються:

   • відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);
   • відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
   • порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у разі її виникнення під час передавання-приймання зміни при безперервній роботі;
   • порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
   • відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
   • порядок дій з надання домедичної допомоги потерпілим під час аварії.

   За потреби інструкції можуть містити й інші розділи, наприклад розділ «Додатки». Зазвичай його додають для розміщення матеріалів, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги. Також у Додатках може наводитись перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію.

   Порядок розробки інструкцій з охорони праці на підприємстві

   Розробка інструкцій передбачає глибокий аналіз усіх технологічних процесів та небезпечних факторів на виробництві.

   Інструкції розробляють або переглядають безпосередні керівники робіт, відповідальні за своєчасне їх виконання. Це, наприклад, начальники виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства. Однак перелік інструкцій, які мають бути на підприємстві, розробляє служба охорони праці підприємства. Такий перелік СОП складає за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів, служби організації праці та заробітної плати.

   Розробка інструкції з охорони праці на підприємстві Чому розробкою інструкцій займаються саме безпосередні керівники робіт?

   За реєстрацію інструкцій також відповідає служба охорони праці організації. Для цього на підприємстві заводять журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Крім того, СОП видає примірники інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства. Це також фіксується у журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

   Зверніть увагу, що інструкції з охорони праці розробляють за професіями та видами робіт. Попри це, практика свідчить, що на деяких підприємствах «забувають» розробляти інструкції саме за видами виконуваних робіт.

   Інструкції затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

   Строки перегляду інструкцій

   Інструкції потрібно переглядати не рідше ніж раз на 5 років. Для професій або робіт з підвищеної небезпекою — не рідше ніж раз на 3 роки.

   Підстави для дострокового перегляду інструкцій з охорони праці:

   • зміна законодавства про працю та охорону праці;
   • набуття чинності нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці;
   • аварійна ситуація або нещасний випадок.

   Іноді дуже зручно мати інструкції з охорони праці за професіями під рукою. Саме тому ми вирішили допомогти вам та зібрати всі інструкції з охорони праці за професіями, розміщені на нашому порталі, в одній статті. Ознайомтеся з ними та скачайте їх за необхідності.

   Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

   Статичний блок для статей

   Останні новини

   Усі новини

   Гарячі запитання

   Усі питання і відповіді