Cистема управління охороною праці (СУОП)

Автор
експерт з охорони праці
Що таке система управління охороною праці на підприємстві або СУОП та для чого її впроваджувати? Які питання повинна регулювати ця система та як визначити її ефективність? Дізнайтеся більше зі статті.

Система управління охороною праці (СУОП) — частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

СУОП має функціонувати на всіх підприємствах незалежно від кількості працівників, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Нормативне регулювання

Конституція України гарантує кожному працівнику належні, безпечні і здорові умови праці (ст. 43 Основного закону). Відповідно, кожне підприємство, установа чи організація будь-якої форми власності, що використовують у своїй діяльності працю найманих робітників, зобов’язані дотримуватись необхідних вимог, встановлених законодавством України, з метою гарантування безпеки праці та збереження життя, здоров’я і працездатності працівників.

Функціонування системи управління охороною праці на всіх підприємствах незалежно від кількості працівників, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, передбачене ст. 13 Закону про охорону праці.

Впроваджуємо на підприємстві систему управління охороною праці

З метою системного запровадження роботодавцями інструментів з охорони праці найманих працівників Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 07.02.2008 затверджено Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (далі — Рекомендації). Положення цих Рекомендацій мають виконувати на всіх підприємствах незалежно від виду їхньої діяльності, вони повинні бути імплементовані в локальні нормативні акти таких підприємств.

З використанням цих Рекомендацій суб’єкт господарювання може розробити відповідне Положення з урахуванням виду діяльності та специфіки виробництва, яке встановлює засади функціонування системи управління охороною праці. Примірні розділи Положення про СУОП:

 1. Галузь застосування
 2. Нормативне регулювання дії СУОП
 3. Організаційні функції, обов’язки та повноваження
 4. Консультації та участь працівників
 5. Виявлення небезпек та оцінка професійних ризиків
 6. Планування робіт
 7. Внутрішній аудит
 8. Моніторинг та оцінка показників

Окремі процеси, що є самостійними елементами структури СУОП на підприємстві та потребують розширеного тлумачення та деталізації, допускається викласти у формі додатків до Положення.

Вимоги цього Положення мають бути обов’язковими для виконання всіма найманими працівниками.

Cистема управління охороною праці (СУОП) Як створити електронний документообіг в системі управління охороною праці

Для чого потрібно впроваджувати СУОП

Cистема управління охороною праці — це ефективний інструмент управління, який допомагає значно скоротити витрати підприємства на усунення наслідків недотримання норм охорони праці. Основна ідея її впровадження полягає в тому, щоб запобігти всім імовірним виробничим аваріям і травмам.

СУОП визначає єдиний алгоритм дій вищого керівництва, керівників підрозділів та інших посадових осіб для організації безпечних умов праці на підприємстві. Досягти цієї мети вдається, якщо умови праці на кожному робочому місці привести у відповідність із чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Cистема управління охороною праці (СУОП) Для побудови та впровадження системи управління охороною праці вам знадобиться алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві.

Упровадження системи управління охороною праці на підприємстві

Система управління охороною праці на підприємстві повинна охоплювати певні завдання, які умовно можна об’єднати в такі групи:

 • забезпечення належного і безперервного управління підприємством;
 • готовність до проведення запобіжних заходів для мінімізації ризиків;
 • готовність до негайного реагування та ліквідації небезпечних ситуацій у разі їх настання.

Для виконання зазначених завдань роботодавцю рекомендовано скликати відповідальний орган (координаційну раду), до складу якого залучити вище керівництво, представників, членів профспілки або представників трудового колективу. Крім того, для оперативного запровадження системи управління охороною праці дозволяється залучати інші організаційні та професійні об’єднання робітників на місцях, наприклад, спеціально створені комісії.

Одним із ключових компонентів, що гарантують якісну й ефективну роботу системи управління охороною праці, є чітка структура взаємодії між окремими органами та ланками компанії. Фактично на роботодавця покладається обов’язок забезпечити доведення механізмів та конфігурації СУОП до кожного окремого працівника компанії.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Хто упроваджує СУОП на підприємстві

Як скеровує п. 2.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00‑4.35‑04), упроваджувати СУОП має служба охорони праці. Якщо на малому підприємстві функції СОП виконує особа за сумісництвом, саме вона розробляє і впроваджує СУОП.

Алгоритм упровадження СУОП

Упровадити СУОП на вашому підприємстві допоможе такий алгоритм.

Крок перший

Проаналізуйте стан охорони праці на підприємстві, у всіх підрозділах і на робочих місцях. Ваша мета — виявити небезпечні фактори і можливі ризики та оцінити їх.

Це важливо зробити перед тим, як впровадити будь-які зміни чи нові методи роботи, матеріали, процеси чи обладнання.

Крок другий

Перевірте, чи є документи, які регламентують дії персоналу при аваріях та нещасних випадках. Якщо таких документів немає, розробіть та затвердіть наказ щодо дій персоналу при виникненні аварій та нещасних випадків. У ньому розпишіть, як має діяти конкретний працівник та алгоритм оповіщення керівника робіт.

Крок третій

Проаналізуйте результати атестації робочих місць за умовами праці. Якщо виявите робочі місця, на яких потрібно провести атестацію, — організуйте її якомога швидше. Результати атестації додайте до документів для аналізу, про які йшлося вище.

Щодо робочих місць, які не підлягають атестації, достатньо перевірити документи про дії у разі аварій та нещасних випадків.

Крок четвертий

Перевірте всі дозвільні документи, які стосуються охорони праці. Зокрема, перевірте дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо на підприємстві такі виконують. За потреби продовжте строки дії дозволів.

Крок п’ятий

Вивчіть звіти про стан травматизму, професійної захворюваності, аварійності, з’ясуйте, якіх заходів вжили, щоб запобігти таким випадкам у подальшому.

Крок шостий

З’ясуйте, чи оцінюють на підприємстві результати роботи з поліпшення стану охорони праці та чи заохочують матеріально працівників долучатися до неї. Визначте посадові обов’язки з охорони праці керівників та підлеглих всіх підрозділів, відділів і дільниць. Встановіть для кожного відповідальність.

Крок сьомий

Визначте структуру, чисельність і посадові обов’язки працівників СОП. Перевірте, чи достатнє інформаційне забезпечення має СОП.

Впровадження СУОП здійснюється за наказом або розпорядженням вищого керівництва.

Як визначити ефективність СУОП

Згідно з міжнародним стандартом ISO 45001:2018 «Системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування» чинниками ефективності СУОП є:

 • звітування вищого керівництва колективу;
 • формування корпоративної культури, що забезпечує підтримку СУОП;
 • залучення працівників та консультування з ними;
 • планування необхідних ресурсів;
 • виявлення небезпек й їх усунення;
 • постійний моніторинг показників системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці.

Для того, щоб оцінити ефективність СУОП, необхідно взяти кількісні показники інцидентів за базовий квартал та порівняти їх із показниками інцидентів наступного кварталу поточного року. Розрахувати ефективність можна за також формулою:

Е = N2/N1, де
Е — ефективність СУОП;
N1 — кількість інцидентів за повний квартал поточного року. Ця цифра є базовою для подальших розрахунків ефективності СУОП;
N2 — кількість інцидентів за повний наступний квартал.

Розраховує ефективність особа, яка виконує функції СОП.

СУОП вважають ефективною, якщо кількість інцидентів в наступному кварталі менша або дорівнює базовій.

СУОП є неефективною у разі, якщо стався нещасний випадок внаслідок впливу шкідливого або небезпечного виробничого чинника.

Для підприємств, де протягом року сталося два і більше нещасних випадків, щоб оцінити ефективність СУОП, необхідно встановити інші показники.

Як організувати роботу працівників і підприємств під час воєнного стану

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді