Організовуємо навчання з охорони праці посадових осіб

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для досягнення безперервного та безпечного стану виробничого процесу роботодавцю потрібно організувати відповідне навчання з питань охорони праці посадових осіб, трудові обов’язки яких пов’язані з загальною організацією здійснення робіт на підприємстві.

 

 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Де пройти навчання спеціалісту з охорони праці

Навчання з питань охорони праці посадових осіб

Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05, далі — Типове положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які мають бути оприлюднені роботодавцем.

Типовим положенням (додаток 3 до п. 5.1 глави 5) визначено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Обов’язково навчання з питань охорони праці мають проходити посадові особи, які наділені керівними та управлінськими функціями, а саме:

 • керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ і організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт;
 • керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці;
 • страхові експерти з безпеки праці;
 • інші службові особи підприємств, установ і організацій, об’єднань підприємств, які зазначені у пп. 1-4 додатку 3.

Також згідно з п. 5.5 глави 5 Типового положення навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи проходять особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:

 • керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;
 • будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
 • розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
 • підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
 • розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об’єктів підвищеної небезпеки.

Кожна службова особа (із зазначеного вище переліку) повинна проходити навчання з питань охорони праці перед прийняттям на роботу та регулярно протягом подальшої трудової діяльності (щонайменше, раз у три роки).

Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів.

Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщуються.

Типовий план навчання з охорони праці посадових осіб

Для полегшеного пошуку роботодавцями матеріалів для ознайомлення службових осіб з галуззю охорони праці Держнаглядохоронпраці України розробив Типовий тематичний план і програму навчання з питань охорони праці посадових осіб (додаток 4 до п. 5.1 глави 5 Типового положення).

Типовим планом охоплюються такі теми, як:

 • основні законодавчі акти та принципи державної політики в галузі охорони праці;
 • організація роботи з охорони праці;
 • вибухонебезпека виробництва і вибухозахист;
 • санітарні та гігієнічні умови роботи;
 • забезпечення пожежної безпеки об’єктів та електробезпека;
 • питання надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інші теми.

Тематичний план і програма навчання безпечному проведенню робіт в окремій галузі розробляється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для конкретних напрямів виробництва і економічної діяльності відповідного підприємства.

 

Уповноважені суб’єкти навчального процесу з питань охорони праці посадових осіб

Залежно від займаної посади, типу установи, закладу чи підприємства та сфери їх діяльності службова особа зобов’язана проходити курс навчання з питань охорони праці у відповідних навчальних центрах, зокрема:

 • заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, посадові особи Держпраці; керівники об’єднань підприємств, керівники підприємств (чисельністю понад 1000 працівників), керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, керівники і штатні викладачі галузевих навчальних центрів проходять навчання у навчальних центрах. Перевірка знань з питань охорони праці цієї категорії посадових осіб проводиться комісією, створеною наказом Держпраці;
 • посадові особи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці; спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці; керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств проходять навчання з питань охорони праці у навчальних центрах або галузевих навчальних центрах.

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах, проводиться комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю представників інших органів державного управління охороною праці, а посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах, — комісією, створеною наказом вищого органу.

Навчання з питань охорони праці посадових осіб  Перевірте свій професійний рівень із охорони праці

Інші посадові особи (крім зазначених у пп. 5.2 та 5.3 Типового положення) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця.

Комісія з перевірки знань з охорони праці

Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, можуть також залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб’єкт господарювання, який проводив навчання з питань охорони праці.

Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці до роботи не допускаються.

Позачергове навчання з питань охорони праці службових осіб

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб проводяться:

 • при переведенні працівника на іншу роботу;
 • призначенні працівника на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Також, якщо на підприємстві стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, і комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт порушення посадовими особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці, такі посадові особи, зокрема і фахівці з питань охорони праці, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Крім того, підставою для проведення позачергового навчання посадових осіб з питань охорони праці є ознайомлення їх з новими нормативно-правовими актами з охорони праці. Таке навчання, як правило, проводитися у формі семінару.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді