Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1 допоможе оформити факт нещасного випадку на підприємстві. Як заповнювати форму акта Н-1, які дані потрібно вказати, скільки років зберігати документ, яким органам надіслати — далі у статті.

 

Акт про нещасний випадок Н-1

 

 

Акт про нещасний випадок зразок

Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

СКАЧАТИ

Нормативне регулювання

Нещасні випадки та гострі хронічні захворювання, пов’язані з виробництвом, можуть виникати внаслідок грубого порушення правил і норм техніки безпеки та промислової санітарії як потерпілими, так і роботодавцями, які нехтують вимогами охорони праці, та через інші обставини, не пов’язані з людським фактором.

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, що призвело до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок). Кабмін постановою від 20.01.2023 № 59 вніс зміни до нього, зокрема, доповнив Порядок новим розділом — «Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях».

Роботодавець не пізніше наступного робочого дня після того, як надійшла інформація про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи створює наказом комісію з розслідування нещасного випадку. Один із обов'язків цієї комісії — скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1, наведеною у додатку 11 до Порядку розслідування. 

Катерина Хижняк експерт Експертус Охорона праці, Європейського співтовариства з ОП, сертифікований аудитор систем менеджменту професійного здоров’я та безпеки
Працівник, який перебуває на амбулаторному лікуванні після нещасного випадку, відмовляється надавати комісії з розслідування письмові пояснення, підписувати запрошення до співпраці, надавати доступ до персональних даних. Як діяти комісії з розслідування?

Протягом п’яти робочих днів після того, як комісія затвердила акт за формою Н-1, роботодавець зобов’язаний організувати друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію. Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії (спеціальної комісії).

Акт Н-1: що необхідно відобразити в документі та кому його надіслати

Акт Н-1 є завершальним документом усього процесу розслідування нещасного випадку на виробництві, аварії або професійного захворювання. У цьому документі мають бути відображені усі обставини й причини нещасного випадку, а також заходи щодо їх запобігання в подальшому.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнається пов’язаним з виробництвом, це позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов’язаним з виробництвом — великими літерами НП (Н-1/НП).

Акт розслідування нещасного випадку має містити усі відомості про стан справ на момент нещасного випадку: робоче місце, обладнання, спосіб та послідовність виконання роботи, хто і коли давав завдання на виконання робіт, під час яких стався нещасний випадок тощо.

Щодо визначення причин нещасного випадку, то спочатку визначають технічні, а потім організаційні. Слід зазначити, що обставини нещасного випадку потрібно описати детально, не упускаючи ніяких моментів. Це необхідно для того, щоб потім жодна із зацікавлених сторін не оскаржила висновки. Подання скарг приводить до повторних розслідувань, а отже до нових витрат.

Контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій, підготовкою матеріалів розслідування, веденням їх обліку, вжиттям заходів до усунення причин їх настання здійснюють Держпраці та територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до компетенції.

Пам’ятайте, що рішення комісії, зміст акта за формою  Н-1 можуть бути оскаржені в судовому порядку потерпілим, членами його сім’ї або уповноваженою ними особою, територіальним органом Пенсійного фонду України, а також іншими органами, установами, підприємствами та організаціями, представники яких брали участь у розслідуванні.

Комісія (спеціальна комісія) зо­бо­в’я­зана розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1 (тимчасові акти за формою Н-1 — якщо їх склали).

У разі незгоди члена комісії (спеціальної комісії) зі змістом розділів 5, 7, 8 такого акта — він має обо­в’я­зково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки. Таку думку член комісії викладає письмово з обґрунтованими пропозиціями до змісту розділів 5, 7, 8 акта. Окрему думку додають до цих актів, і вона є їх невід’ємною частиною (абз. 14 п. 33 Порядку).

У разі виявлення в затвердженому акті за формою Н-1 недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування, причини настання нещасного випадку та висновки комісії (спеціальної комісії), відповідні зміни вносяться наказом роботодавця або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію).

Протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

 • територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства;
 • Держпраці (у разі проведення спеціального розслідування);
 • Національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці для проведення аналізу стану виробничого травматизму та аварій на виробництві, розроблення відповідних профілактичних заходів щодо запобігання їм (у разі проведення спеціального розслідування);
 • територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації підприємства;
 • органу поліції (у разі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків);
 • іншим підприємствам (установам, організаціям), представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі необхідності).

Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами, зазначеними у пункті 12 приміток до додатка 11 Порядку.

Оригінали затверджених актів за формою Н-1 разом з іншими матеріалами розслідування роботодавець і територіальний орган Пенсійного фонду України зберігають відповідно до строків зберігання, нормативно встановлених типовими та галузевими переліками видів документів, затвердженими відповідно до законодавства.

Володимир Дрозд експерт Експертус Охорона праці, Європейського співтовариства з ОП
Ділимося алгоритмом і практичними порадами, за якими зорієнтуєтеся в усіх аспектах спеціального розслідування нещасних випадків на підприємстві. Зокрема — знатимете, в яких випадках потрібне саме спецрозслідування, коли й кого повідомити про нещасний випадок, як організувати роботу комісії та які документи оформити

Підприємство, на якому стався нещасний випадок з працівником під час виконання завдання в інтересах свого підприємства на території іншого підприємства, зберігає примірник акта за формою Н-1 протягом періоду, необхідного, щоб вжити передбачених актом заходів для запобігання подібним нещасним випадкам, але не менше ніж один рік.

Форма Н-1. Вимоги до заповнення

Акт Н-1 складається з двох частин: текстової та кодової. Щодо текстової частини, то вона містить інформацію згідно з поставленими запитаннями в акті Н-1. Обидві частини заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням установлених законодавством термінів і визначень. Зазначати коди в клітинках потрібно обов’язково.

Пункт

Коди для заповнення

Преамбула

 • Дані акта щодо числа та місяця кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад, дата «1 січня 2019 р.» кодується так: |0|1|0|1|1|9|.
 • Дані щодо часу, коли сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), наприклад, час «12 год. 05 хв.», кодуються так: |1|2|0|5|.

пункт 1

 • стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча;
 • число, місяць і рік народження потерпілого зазначаються повністю, а кодується число повних років на день настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії (наприклад, дата «1 січня 1970 р.» кодується так: |49|;

 • професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій. Якщо назва професії потерпілого не відповідає Класифікатору професій, в кодовій частині ставиться |0|. У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається професія, під час виконання роботи за якою сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія;

 • число повних років стажу роботи загального, за основною професією (посадою), за професією (посадою), під час виконання роботи за якою сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія, зазначається і кодується так: наприклад, 5 років кодується |5|. Якщо стаж становить менш як рік, в текстовій частині зазначається кількість місяців і днів, а в кодовій частині кодується кількість повних місяців, наприклад, 11 місяців 15 днів кодується |

 • у разі перебування потерпілого в стані алкогольного (токсичного чи наркотичного) сп’яніння, що підтверджено медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому проводився огляд потерпілого, у кодовій частині графи ставиться цифра |1|.

пункт 2

 • найменування та код основного виду економічної діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України ДК 009:2010 за структурою кодового позначення об’єкта КВЕД — |ХХ.ХХ|, наприклад, «Добування солі» |08.93|.

пункт 5

 • Шкідливий або небезпечний фактор та його значення наводяться та кодуються відповідно до ДСТУ 2293-2014, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 2 грудня 2014 р. № 1429.
 • Устатковання кодується відповідно до розділу 3 Класифікатора, наприклад: устатковання енергетичне — |311|. Якщо у переліку відсутнє устатковання, що призвело до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, таке устатковання записується під кодом |969|, як «інше» — також розшифровується.

 

Протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

- територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів - за місцем реєстрації підприємства;

- Держпраціразі проведення спеціального розслідування);

- Національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці для проведення аналізу стану виробничого травматизму та аварій на виробництві, розроблення відповідних профілактичних заходів щодо запобігання їмразі проведення спеціального розслідування);

- територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації підприємства;

- органу поліціїразі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків);

- іншим підприємствам (установам, організаціям), представники яких брали участь у проведенні розслідуванняразі необхідності).

Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами, зазначеними у пункті 12 приміток до додатка 11 Порядку.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді