Основні причини виробничого травматизму в Україні

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Знаючи про найчастіші причини нещасних випадків, простіше організовувати систему профілактики виробничого травматизму, встановити контроль за тими ділянками робіт та параметрами виробничого середовища, які є підстави вважати найбільш травмонебезпечними.

 

Нормативне регулювання

Попри те, що на підприємствах проводять навчання й інструктажі з охорони праці, вживають заходів безпеки тощо, нещасні випадки все ж таки трапляються.

Нещасний випадок на виробництві — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Причини та обставини нещасних випадків на виробництві встановлюються згідно з постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, якою затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі — Порядок № 337).

У 2023 році Порядок зазнав деяких змін, зокрема до нього внесли новий розділ — «Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях». Нововведення передбачені постановою Кабміну від 20.01.2023 № 59.

Комісія з розслідування нещасного випадку

Нещасні випадки під час війни: як розслідувати за новою процедурою

Види виробничих травм

Рівень травматизму у виробничій сфері тісно пов’язаний з технологічними процесами, обладнанням, а також організацією виробництва та ергономічною організацією робочого місця.

Під виробничою травмою розуміють ушкодження, яке виникло в працівників чи службовців при виконанні роботи на території виробничого підприємства чи установи і спричинило порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому. 

Розрізняють такі види виробничих травм:

 • механічні — від рухомих частин машин, ручного інструмента, падаючих предметів тощо;
 • термічні — від прямого контакту з парою, гарячою рідиною, полум’ям, розплавленим металом;
 • хімічні — від концентрованих хімічних речовин (кислот, лугів);
 • електричні — від контакту з електричним струмом, обриву проводів тощо.

Причини нещасних випадків на виробництві

У процесі виробництва на організм людини діють як засоби, так і предмети праці, а отже — організаційні та технічні чинники. Трамуватися під час виконання трудових обов'язків працівник також може через порушення санітарно-гігієнічного режиму на виробництві або через чинники особистого характеру, які стосуються дотримання технологічної та трудової дисципліни. 

Єдиної класифікації причин виробничого травматизму не існує. Однак можна виділити такі основні групи причин виробничого травматизму: технічні, організаційні, психофізіологічні та санітарно-гігієнічні.

Нещасні випадки також трапляються через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини. Одною з частих причин нещасних випадків на виробництві у 2022 — 2023 роках стали воєнні дії на території України через збройну агресію російської федерації.  

Вікторія Адамович головний редактор системи «Експертус Охорона праці»
Під час воєнного стану на підприємствах, де виконують роботи підвищеної небезпеки, є велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій

Розглянемо детальніше кожен із видів причин виробничого травматизму.

Технічні причини виробничого травматизму

Найбільш поширеними є такі технічні причини нещасних випадків:

 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;
 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;
 • неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;
 • неякісне виконання будівельних робіт;
 • недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;
 • незадовільний технічний стан, зокрема:
 • виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;
 • засобів виробництва;
 • транспортних засобів;
 • незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);
 • інші.

Oрганізаційні причини виробничого травматизму

Серед організаційних причин нещасних випадків виділяють такі:

 • незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;
 • недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, зокрема:
 • відсутність або неякісне проведення інструктажу;
 • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
 • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
 • відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці;
 • порушення режиму праці та відпочинку;
 • відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);
 • невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;
 • виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;
 • залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);
 • порушення технологічного процесу;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
 • порушення правил безпеки руху (польотів);
 • незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності);
 • незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності);
 • порушення трудової і виробничої дисципліни, зокрема:
 • невиконання посадових обов’язків;
 • невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
 • інші.

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві Яким має бути алгоритм дій спе­ціа­ліста з охорони праці після нещасного випадку

Психофізіологічні причини виробничого травматизму

До психологічних причин належать, зокрема, такі:

 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;
 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;
 • низька нервово-психічна стійкість;
 • незадовільні фізичні дані або стан здоров’я;
 • незадовільний психологічний клімат у колективі;
 • травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;
 • особиста необережність потерпілого;
 • інші причини.

Санітарно-гігієнічні причини виробничого травматизму

До санітарно-гігієнічних причин зараховують:

 • порушення санітарно-гігієнічного режиму на виробництві;
 • погане освітлення;
 • високу температуру та вологість повітря чи надмірно низьку температуру;
 • виробничий пил;
 • високу концентрацію токсичних речовин у повітрі;
 • забрудненість приміщення;
 • сильний шум тощо.

Від правильності встановлення причини нещасного випадку залежить ефективність розроблюваних заходів щодо запобігання подібним випадкам.

Способи профілактики виробничого травматизму

Виробничий травматизм залежно від умов виникнення, характеру та локалізації можна поділити на такі дві групи — промисловий та сільськогосподарський. Ці групи також відрізніються способом надання медичної допомоги та заходами, щодо попередження травматизму. 

Промисловий травматизм – це пошкодження, різні за характером, що були отримані на виробництві. До основних сновних заходів щодо боротьби з травматизмом належать:

 • контроль за обладнанням, інструментами, за достатнім огородженням частин, що рухаються;
 • покращення природного та штучного освітлення;
 • систематичний нагляд за дотриманням правил техніки безпеки;
 • забезпечення всіх робітників засобами індивідуального захисту і контроль за їх використанням під час роботи;
 • проведення заходів щодо боротьби з втомлюваністю, покращення зовнішнього виробничого середовища, раціоналізація режиму праці та відпочинку.

У сільському господарстві найважчі травми зазвичай відбуваються у тваринницьких і бурякосійних господарствах. Зазвичай вони мають низький рівень механізації, порівняно з іншими господарствами.

Найбільше травмуються особи, зайняті на польових роботах (у рільництві). Основним запобіжним заходом проти травматизму на тракторах є заміна ручного запуску механічним. Також до важливих заходів  профілактики виробничого травматизму належать своєчасний ремонт, регулювання та усунення неполадок.

Щоб запобігти травматизму в тваринництві, обслуговувальний персонал повинен вивчити звички і поведінку тварин та обережно з ними поводитися.

За матеріалами Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань працізміст

Центральна частина статичний блок 2