На допомогу роботодавцеві, який планує створити кабінет охорони праці

UA RU
Автор
викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів
Як обладнати кабінет охорони праці й організувати його роботу та як з його допомогою підвищити ефективність навчання з питань охорони праці на підприємстві. Дізнайтеся зі статті.

Нормативне регулювання

У Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зазначено, що вступний та позаплановий інструктажі варто проводити в кабінеті охорони праці. Ще в одному нормативному документі — Типовому положенні про службу охорони праці (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255) — сказано, що для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці.

Кабінет охорони праці — це осередок пропаганди знань з промислової безпеки та ОП серед працівників, який допомагає поширювати позитивний досвід із профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій тощо (п. 1.2 розд 1 Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008; далі — Рекомендації).

Як облаштувати кабінет охорони праці на підприємстві

На допомогу роботодавцеві, який планує створити кабінет охорони праці Зверніть увагу!

Деякі відомства розробили свої Положення про кабінет охорони праці. Наприклад, Міністерство охорони здоров’я України затвердило відповідне положення для установ, закладів, підприємств у його підпорядкуванні, Міністерство освіти і науки України затвердило Положення про кабінет охорони праці професійно-технічного навчального закладу, вимоги якого поширюються на всі ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування.

В інших випадках роботодавець має самостійно вирішити чи потрібен кабінет охорони праці. Однак, якщо дотримуватися Рекомендацій, то його доцільно створити на підприємствах:

 • де працює 100 і більше осіб;
 • де специфіка виробництва вимагає проведення з персоналом великого обсягу робіт з питань охорони та безпеки праці.

На підприємствах із меншим штатом і в структурних підрозділах варто створювати куточки охорони праці. Ці засоби навчання допоможуть зменшити рівень травматизму на підприємстві.

Загальні вимоги до кабінету охорони праці

Кабінет охорони праці потрібен передусім для того, щоб інформувати працівників:

 • про права та обов’язки у сфері безпеки та охорони праці;
 • стан умов праці та ОП на підприємстві, на конкретних робочих місцях;
 • засоби колективного та індивідуального захисту;
 • випадки виробничого травматизму й професійних захворювань і заходи, що були вжиті для запобігання таким випадкам;
 • затверджені нормативно-правові акти з охорони праці тощо.

У кабінеті ОП:

 • проводять лекції, бесіди, консультації, огляди-конкурси;
 • переглядають тематичні кіно-й відеофільми, розповсюджуйте друковані та інші засоби наочної агітації;
 • розміщують інформаційні стенди, що пропагують позитивний досвід створення здорових і безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого травматизму й професійних захворювань;
 • проводять вступний і позаплановий інструктажі з ОП;
 • навчають й перевіряють знання працівників з ОП, правил поведінки під час виникнення аварій, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
 • проводять тематичні заняття, лекції, тренінги для працівників перед перевіркою знань з ОП.

Також у ньому формують та утримують бібліотечний фонд, інформаційні матеріали про чинне законодавство з ОП підприємства (законодавчі та нормативно-правові акти, акти підприємства, підручники, методичну й довідкову літературу тощо).

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Де розмістити кабінет з охорони праці

Кабінет ОП можна розмістити в будь-якому виробничому, адміністративному приміщенні. Головне, щоб воно відповідало вимогам будівельних норм і правил. Його площу визначають залежно від кількості працівників:

 • до 1000 осіб — 24 м2;
 • більше 1000 — плюс ще 6 м2.

Для нових виробничих об’єктів, або тих що реконструюються, місце розташування кабінету потрібно визначати на стадії проектування.

У пункті 1.6. Рекомендацій сказано, що кабінет промислової безпеки та охорони праці рекомендується розміщувати в окремому приміщені, до складу якого входить одна або кілька кімнат, оснащених технічними засобами, навчальними посібниками і зразками, наочними та інформаційними матеріалами з питань охороні праці та промислової безпеки.

Отже, найважливіше — обладнати його відповідно до вимог щодо проведення вступного інструктажу та щоб була можливість проводити там заняття, лекції, семінари й консультації для працівників перед перевіркою їхніх знань з ОП, утримувати бібліотечний фонд з питань ОП.

Оснащення кабінету з охорони праці

Важливо, аби працівники підприємства мали вільний доступ у кабінет з охорони праці протягом робочого часу, хоча б упродовж однієї робочої зміни. За можливості кабінет постійно має поповнюватися новими нормативними актами з охорони праці, а інформація про них поширюватися серед працівників. Розповідаємо, як кабінет з охорони праці обладнується.

Досить ефективними є заняття в кабінеті охорони праці, обладнаному наочними засобами навчання, інструктажу з безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Це, зокрема:

 • інформаційні стенди;
 • технічні засоби для лекцій, семінарів, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, перегляду тематичних кіно- та відеофільмів.

Якщо в кабінеті охорони праці є макети, манекени, засоби індивідуального та колективного захисту, це значно покращить організацію навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, адже дасть можливість проводити тренувальні заняття правил поведінки під час виникнення аварій, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків тощо.

Оснащення кабінету охорони праці передусім залежить від специфіки діяльності підприємства. Зазвичай найбільш важливою є наявність бібліотечного фонду, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали.

Крім того, кабінет ОП забезпечується:

 • наочними посібниками;
 • плакатами;
 • стендами;
 • схемами;
 • макетами;
 • моделями;
 • тренажерами;
 • кіно-, відео- і діафільмами;
 • комп’ютерним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням.

Зазвичай організацію роботи кабінету охорони праці доручають спеціалісту служби охорони праці підприємства або іншій відповідальній особі, призначеній наказом роботодавця.

Кошти на створення та облаштування кабінету з ОП

Витрати на створення, оснащення та оформлення кабінету включаються до витрат підприємства відповідно до постанови КМУ від 27.06.2003 № 994, якою затверджено Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат.

Створення, оснащення та оформлення регіональних та галузевих кабінетів промислової безпеки та охорони праці може здійснюватись шляхом включення відповідних заходів до регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Кошти на охорону праці : скільки і на що витрачати

Як свідчить практика, далеко не кожен керівник підприємства береться за створення кабінету охорони праці, адже це вимагає певних витрат. Все залежить від уміння керівника та відповідних фахівців підприємства знайти для оснащення кабінету найвигідніші варіанти. Можна розпочати власними зусиллями: виділити приміщення, зосередити в ньому вже наявні засоби з охорони праці на підприємстві, що можливо — виготовити самостійно, й надалі поступово облаштовувати кабінет.

Куточок охорони праці

Куточок ОП або пересувний кабінет доцільно створити у разі пересувного характеру виробничої діяльності суб’єкта господарювання або перебування працівників на тимчасових ділянках роботи.

Куточок охорони праці може мати вигляд стенду, екрану, комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. Він може бути облаштований як в окремому приміщенні, так і в частині приміщення загального призначення.

Куточки зазвичай мають три розділи:

Перший — містить загальну інформацію з ОП та про її стан на підприємстві.

Другий — наочно представляє вимоги й положення з ОП на конкретному виробництві: заходи безпеки з експлуатації технологічного устатковання, безпечні прийоми та методи виконання операцій.

Третій розділ — інформаційний. Тут розміщують накази й розпорядження підприємства з ОП, строки проведення інструктажів і розклад навчальних занять з ОП, план заходів із поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективному договорі, тощо.

Облаштовують куточки ОП і в окремих структурних підрозділах підприємства. На них розміщають не лише загальну інформацію по підприємству, а й по структурному підрозділу, зокрема про випадки виробничого травматизму й професійних захворювань і заходи, що були вжиті для того, щоб усунути причини їх виникнення.

Також у куточку з охорони праці структурного підрозділу підприємства додатково може розміщуватися інформація про:

 • плани роботи кабінету охорони праці підприємства;
 • графіки проведення інструктажів і розклад навчальних занять з охорони праці;
 • виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах;
 • наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо.
Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді