Посада інженера з охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Законодавство зобов’язує роботодавців, незалежно від форми власності організації, забезпечити своїм працівникам безпечні умови праці. Інженер з охорони праці — особа, яка відповідає за безпеку праці на підприємстві. Які вимоги до інженера з охорони праці існують? Що він повинен знати, які обов’язки виконувати? Про це читайте у нашій статті.

Інженер з охорони праці: кваліфікаційні вимоги

Інженер з охорони праці гарантує безпеку, збереження працездатності та здоров’я працівників підприємства під час виконання ними виробничих завдань та обов’язків. Це надзвичайно важлива та відповідальна робота, яка потребує спеціальних знань, вмінь і відповідного досвіду.

Вимоги до кваліфікації працівників служби охорони праці (СОП) встановлюють нормативно-правові акти.

Назви посад (професій) установлюють відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — КП). Кваліфікаційні вимоги — згідно з розділом 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 (далі — ДКХП).

Кошти на охорону праці : скільки і на що витрачати

Посада інженер з охорони праці

Класифікатор професій містить назву посади «інженер з охорони праці» (код 2149.2, професійна група «Професіонали» Випуску 1 ДКХП).

Інженер з охорони праці: вимоги до освіти

Категорія інженера з охорони праці залежить від його освіти та стажу роботи. Залежно від категорії посади особа, яку планують призначити інженером з охорони праці, повинна відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

 • Інженер з охорони праці: диплом про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.
 • Інженер з охорони праці I категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (магістр, спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для магістра вимоги до стажу роботи не застосовують, для спеціаліста і бакалавра стаж роботи на посаді інженера з охорони праці II категорії має становити не менше двох і трьох років відповідно.
 • Інженер з охорони праці II категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для спеціаліста вимоги до стажу роботи не застосовують, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з охорони праці має становити не менше двох років.
 • Провідний інженер з охорони праці: дипломи про закінчення повної вищої освіти профільного напрямку (магістр або спеціаліст) та про підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з охорони праці I категорії має становити не менше двох років;
 • Начальник відділу — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи з охорони праці — не менше ніж два роки.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Вимога закону не допускає іншого підпорядкування. Призначення на посаду інженера з охорони праці та звільнення з неї оформлюють наказом директора компанії за клопотанням голови відділу охорони праці. 

Посада спеціаліста з охорони праці належить до категорії посад головних спеціалістів.

Кваліфікаційні категорії підвищують насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій (п. 10 Загальних положень розд. 1 вип. 1 ДКХП). Остаточне рішення про підвищення кваліфікаційної категорії конкретного працівника приймає роботодавець.

Кваліфікаційна характеристика інженера з охорони праці

Інженер з охорони праці на підприємстві керується законодавством України, установчими документами підприємства, локальними нормативними актами з організації виробничої діяльності, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора підприємства. Він повинен знати:

 • положення трудового законодавства, галузеві закони з охорони праці, регуляторні акти державних органів, підзаконні документи, постанови, розпорядження, правила, нормативи та інші акти в галузі охорони праці;
 • характеристику технологічних процесів та особливості промислової діяльності компанії;
 • способи дослідження гігієни праці;
 • порядок загальної організації роботи з охорони праці серед підрозділів компанії;
 • психологічні та фізіологічні вимоги до умов праці певних категорій осіб (наприклад, жінок, неповнолітніх осіб);
 • вимоги до ефективної та безпечної експлуатації обладнання, яке використовують у виробництві;
 • національний та міжнародний досвід із дотримання вимог безпеки праці;
 • особливості проведення навчальної, виховної та методичної роботи з працівниками компанії;
 • вимоги стосовно складання регулярної звітності про вжиті і заплановані заходи з охорони праці;
 • основи економічної теорії, виробничого та корпоративного управління.

Інженер з ОП проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично раз на три роки. Підстава — пункт 1.6. Типового положення. Під час навчання він повинен також, відповідно до освітньо-професійної програми, на практиці підтвердити вміння користуватися цими знаннями.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Які нормативно-правові акти повинен знати інженер з охорони праці

На якому б підприємстві не працював інженер з ОП, він повинен знати, зокрема, такі нормативно-правові акти з охорони праці:

 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
 • Кодекс законів про працю України;
 • Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255;
 • Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом МНС від 25.01.2012 № 67;
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246;
 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804;
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994;
 • Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та План заходів із застосування Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджені постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262;
 • Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 55;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337;
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207;
 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121;
 • Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248.

Якщо на підприємстві використовують устаткування, машини, механізми підвищеної небезпеки, інженер з ОП повинен пройти навчання та перевірку знань щодо нормативно-правових актів з охорони праці, які регулюють ці питання. Крім того, він має знати галузеві норми та правила, що враховують специфіку цього виду економічної діяльності.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Інженер з охорони праці обов’язки та завдання

Функціональні обов’язки, права та відповідальність інженера з охорони праці закріплюють у відповідній посадовій інструкції. Він, зокрема, виконує такі завдання та обов'язки:

 • вивчає, аналізує та оцінює рівень охорони праці на робочих місцях, роботу устаткування та методи роботи, які використовують, задля відповідності вимогам нормативних документів з охорони праці.
 • контролює надання працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці. 
 • здійснює нагляд за дотриманням структурними підрозділами компанії вимог законодавства, правил, стандартів, нормативів, положень, інструкцій з охорони праці;
 • розробляє програми, спрямовані на покращення рівня охорони праці, зміцнення здоров'я робітників та захисту довкілля;
 • досліджує умови праці працівників у виробничих приміщеннях, надає рекомендації щодо підвищення безпечності, комфорту та поліпшення ступеня гігієни праці;
 • відповідає за своєчасну перевірку стану та проведення випробувань котлів, балонів для стиснутих газів, апаратури, систем безпеки, сигналізації, кранів, навантажувачів та іншого обладнання компанії;
 • погоджує технологічні карти та внутрішні положення компанії в галузі охорони праці;
 • ініціює облаштування місць відпочинку співробітників;
 • керує навчальними інструктажами з питань охорони праці для працівників компанії, а також студентів, учнів професійно-технічних училищ і аспірантів при проходженні ними стажування в компанії та проводить атестацію їхніх теоретичних та практичних знань;
 • здійснює нагляд за належним використанням машин, обладнання, технічного устаткування та інших інструментів виробничого процесу;
 • допомагає у складанні проекту колективної угоди з метою забезпечення високого рівня поліпшення умов праці працівників;
 • розслідує аварії, технічні збої виробництва, випадки травматизму та захворювань робітників, вивчає обставини справи та причини, що призвели до настання нещасних випадків;
 • розробляє заявки на закупівлю спецодягу, харчування, засобів індивідуального та колективного захисту робітників;
 • оформлює і подає звітність до органів статистики;
 • у межах своїх повноважень виконує службові доручення, отримані від керівництва.

Отже, взаємодія інженера з охорони праці з іншими підрозділами є основною частиною його службових обов'язків.

Інженер з охорони праці  Чи погоджує інженер з ОП посадові інструкції

Повноваження інженера з охорони праці

Інженер з охорони праці має бути наділений такими повноваженнями:

 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 • ознайомлюватися з проектами рішень адміністрації компанії, що належать до сфери його компетенції, та документами, що визначають обсяг його службових повноважень відповідно до штатного розпису;
 • вносити на розгляд адміністрації компанії пропозиції щодо вдосконалення рівня охорони праці, плани ліквідації недоліків, виявлених у поточній діяльності компанії;
 • витребувати та одержувати від інших відділів компанії інформацію та документи, потрібні для реалізації його службових обов'язків;
 • вимагати від керівництва та інших працівників компанії сприяти йому під час реалізації його службових обов'язків.

Припис спеціаліста з ОП може скасувати лише роботодавець. Припис складають у двох примірниках, один з яких видають керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишають і реєструють у СОП.

Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовився від підпису в одержанні припису, спеціаліст з ОП надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

Відповідальність інженера з охорони праці

Інженер з охорони праці є відповідальним за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх службових обов'язків, установлених у посадовій інструкції, — у межах законодавства України про працю;
 • правопорушення, допущені при реалізації своєї діяльності, — у межах адміністративного, кримінального та цивільного законодавства України;
 • завдану матеріальну шкоду — у межах цивільного законодавства та законодавства про працю України.

Роботу інженера з охорони праці  оцінює директор підприємства за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та виявленими недоліками у роботі.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Крім того, він має знати галузеві норми та правила, що враховують специфіку даного виду економічної діяльності.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді