Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Що таке наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки? Хто його видає і коли він потрібен? Яку форму бланка обрати та як правильно оформити? Відповіді на ці та інші питання — у статті. А також завантажуйте розроблений експертом бланк наряду допуску.

форма наряду-допуску для проведення робіт із підвищеною небезпекою

Форма наряду-допуску для проведення робіт із підвищеною небезпекою розроблена на підставі аналізу передбачених нормативними документами форм нарядів-допусків. Вона може бути використана під час виконання таких робіт із підвищеною небезпекою:

 • газонебезпечних;
 • в електроустановках;
 • на висоті;
 • на об’єктах будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
 • на тепломеханічному обладнанні;
 • на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктах;
 • інших складних умовах виробництва.

Передусім з'ясуємо, що таке роботи підвищеної небезпеки і як складають переліки таких робіт на підприємстві.

Мінекономіки затвердило вимоги безпеки в лісовому господарстві

Наряд допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Робота підвищеної небезпеки — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

Таке визначення закріплено в пп. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

В умовах дії небезпечних виробничих чинників, щоб захистити працівників від аварій та нещасних випадків потрібно організувати виконання робіт підвищеної небезпеки з дотриманням вимог законодавства. Саме це передбачає і видання такого документа, як наряд-допуск.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки — це складене на спеціальному бланку (на паперовому або електронному носії) завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт.

Тобто наряд-допуск є спеціальним бланком-розпорядженням на здійснення робіт підвищеної небезпеки із зазначенням відповідних організаційно-технічних заходів з охорони праці при їх виконанні.

Вимога оформити наряд-допуск при виконанні робіт із підвищеною небезпекою закріплена нормативними документами. Однак наразі в Україні не існує єдиного нормативного документа про порядок видачі нарядів-допусків. Все залежить від сфери діяльності підприємства.

Тому більшість підприємств використовують одну з затверджених форм галузевих бланків, або використовують наряд-допуск, який найбільш підходить до специфіки їх робіт. При цьому розробляється типове Положення, що затверджується наказом по підприємству, форма наряду-допуску та розробляються відповідні інструкції.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

На основі переліків робіт підвищеної безпеки, затверджених законодавством, на підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються відповідні власні переліки робіт з підвищеною небезпекою та Положення про застосування нарядів-допусків.

Під час розроблення Положення повинні враховуватись профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів.

Що стосується Переліку робіт підвищеної небезпеки, то він попередньо погоджується з технічними службами, а також з відділом охорони праці, його складають відповідні головні спеціалісти підприємства (головний механік, енергетик, начальник дільниці, старший майстер тощо).

Орієнтовний перелік робіт підвищеної небезпеки наводиться у додатку до Положення про застосування на підприємстві нарядів-допусків.

Перелік робіт підвищеної небезпеки визначають, як правило на строк не більше одного року, з подальшим переглядом. При його складанні також слід передбачити, щоб подібні для інших підрозділів підприємства роботи, які здійснюватимуться централізовано сторонніми спеціалізованими організаціями, були виділені окремо, зокрема такі, як земляні роботи, роботи на висоті, вогневі роботи тощо.

Хто має право видавати наряд допуск

Безпосередньо роботи, що виконуються за нарядом-допуском і особи, які залучаються до їх видачі, визначаються змістом виконуваних робіт.

У структурних підрозділах підприємства складається список посадових осіб, яким надається право видачі нарядів-допусків та/або видачі актів-допусків, бути допускачем до робіт за нарядами-допусками та бути керівником робіт (далі - Список), який погоджує служба охорони праці та затверджує керівник підприємства. 

До Списку включають посадових осіб, які відповідають за експлуатацію обладнання, будівлі, споруди, та посадових осіб служб технічного забезпечення на підприємствах із системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання. 

Працівник, який видає наряд-допуск: 

 • встановлює потребу і можливість безпечного виконання роботи;

 • визначає достатність і правильність зазначених у наряді-допуску заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю виконання робіт;

 • призначає допускача(ів) до роботи, керівників робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку;

 • ознайомлює допускача(ів) до роботи, керівників робіт із заходами безпеки, зазначених у наряді-допуску;

 • призначає посадову особу, відповідальну за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт;

 • здійснює контроль за виконанням заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску.

За необхідності виконання робіт в невеликому обсязі, особа, яка видає наряд-допуск, може одночасно виконувати обов’язки допускача до роботи, а відповідальний керівник робіт — обов’язки виконавця робіт. Суміщення в одній особі допускача та виконавця робіт не допускається.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки  Електробезпека: як організувати експлуатацію електроустановок

Обов'язки відповідальних осіб

Керівник робіт (начальник зміни, старший майстер, старший механік) призначається з числа інженерно-технічних працівників (ІТП) цеху. Він відповідає за правильність підготовки об’єкта й ефективність вжитих заходів безпеки, а також за повноту інструктажів виконавцям робіт.

Керівник робіт зобов’язаний:

 • особисто проінструктувати відповідального виконавця робіт про зміст, характер та обсяг роботи;

 • перевірити наявність усіх зазначених в наряді засобів з дотримання безпеки;

 • дати дозвіл на початок робіт. 

Виконавець призначається з числа ІТП цеху (як правило, це бригадир). Проводить цільовий інструктаж з охорони праці членам бригади, реєструє інструктаж в наряді-допуск. Він також відповідає за роботу членів бригади та дотримання ними вимог нормативних документів з охорони та безпеки праці.

Допускач (службова особа з числа експлуатаційного штату цеху) організовує підготовку об’єкта до початку робіт, контролює правильне і своєчасне виконання заходів безпеки.

Спостерігач запрошується у виняткових випадках для контролю за роботами, що проходять неподалік від увімкненого устаткування, в закритих приміщеннях, що становлять небезпеку для робітників. Він наглядає за роботою бригади, станом робочих місць та обладнанням з метою виявлення та усунення перших ризиків настання нещасних випадків.

Члени бригади. До складу бригади включають робітників, які пройшли відповідне професійне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Робітники повинні бути готовими до виконання робіт за станом здоров’я та мати належні кваліфікаційні навички. Бригада формується мінімум з двох осіб. Члени бригади самостійно відповідають за дотримання правил безпеки, застосування ЗІЗ та превентивні заходи.

Приймання готового робочого місця та допуск бригади до початку роботи закріплюється підписами допускача, керівника та виконавця робіт у наряді-допуску.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки  Важливо! Відсутність підписів будь-кого із вказаних осіб є підставою для визнання наряду-допуску нечинним.

Оформлення наряду-допуску

Щоб правильно оформити наряд-допуск до нього обов’язково включають такі пункти:

 • заходи підготовчого характеру з обов’язковою позначкою про виконання;
 • чисельність та склад бригади;
 • проведення необхідних інструктажів;
 • час початку та закінчення робіт;
 • документальне підтвердження закінчення робіт.

Наряд-допуск оформлюють, як на виконання робіт на одному робочому місці, так і на послідовне виконання однотипних робіт на декількох робочих місцях.

Розрізняють:

 • загальний — для виконання робіт на обладнанні або в робочій зоні;
 • проміжний — для виконання робіт на окремих елементах обладнання або ділянках робочої зони. Проміжний наряд видають лише за наявності загального.

Оформлюють наряд-допуск у двох примірниках. За необхідності роблять і більше, наприклад, при роботах на територіях сторонніх організацій, або якщо це обумовлено окремими договорами. Один залишається в особи, що його видала, а другий — у керівника робіт.

Наряд-допуск заповнюється ручкою, виправлення не допускаються, записи мають бути розбірливими.

Видається він на термін, достатній для виконання поставленого завдання, з реєстрацією в журналі реєстрації нарядів-допусків.

Олександр Довмантович інженер із охорони праці Цифрового видавництва Експертус
Розумітимете особливості безпечної експлуатації генераторів у літній період. Зокрема, як їх розміщувати, експлуатувати, проводити техогляд та яких заходів пожежної безпеки вживати. З’ясуєте, яка відповідальність загрожує за порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки. Отримаєте шпаргалку з корисними порадами

До початку робіт наряд-допуск і корінець до нього повинні підписати:

 • працівник, який видав наряд-допуск;
 • особи, які виконали заходи щодо забезпечення безпеки праці, зазначені в наряді-допуску;
 • особи, які узгоджували наряд-допуск;
 • допускач до роботи;
 • керівник робіт.

Якщо роботи не були виконані в термін, що зазначений в наряді-допуску, або відбулися зміни умов виробництва, то такі роботи припиняють з обов’язковим закриттям наряду-допуску. Продовжують роботи вже з оформленням нового наряду-допуску. 

Будь-які зміни в складі зазначених у наряді осіб реєструють у додатку до наряду-допуску за спеціальною формою.

Наряд-допуск потрібно постійно тримати у місці виконання робіт.

Після завершення робіт проводиться закриття наряду-допуску. Для оформлення закриття наряду-допуску керівник робіт і допускач заповнюють відповідні рядки наряду-допуску та журналу реєстрації нарядів-допусків. Допускач робить відмітку в корінці до наряду-допуску про час одержання наряду-допуску від керівника робіт і забезпечує його зберігання.

Заборонено поновлювати експлуатацію технологічного обладнання, будівлі, споруди або їх елементів, пов’язаних із виконанням робіт за нарядом-допуском, без повернення закритого наряду-допуску відповідальним виконавцем робіт. Якщо формою наряду-допуску передбачено додаток, то після закриття наряду-допуску цей додаток повертають особі, яка видала наряд-допуск.

Місце та строк зберігання закритих нарядів-допусків визначає керівник виробничого підрозділу. Строк зберігання наряду-допуску відраховують від дня закриття наряду-допуску, він залежить від видів виконуваних робіт (від 30 діб до 1 року). Охорона праці та пожежна безпека в проєкті виконання робіт для об’єкта будівництва

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки в умовах воєнного стану

Під час дії воєнного стану виконання робіт підвищеної небезпеки має певні особливості, наприклад, при виникненні потреби в переміщенні працівників до об’єктів, що розташовані на територіях, де велися бойові дії, та в інших випадках.

Перш за все потрібно вжити організаційних заходів щодо:

 • затвердження переліку робіт, які будуть виконуватися в таких умовах за нарядами-допусками;
 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • підготовки робочих місць, які будуть виконуватись за нарядом-допуском;
 • нагляду за виконанням робіт та їх закінченням тощо.

У виняткових випадках короткочасні роботи з усунення несправностей устатковання, які можуть призвести до аварії, можна виконувати без наряду — за розпорядженням.

У разі аварій зварювальні та інші вогневі роботи також можна виконувати без наряду-допуску, але обов’язково під безпосереднім наглядом керівника підрозділу або іншого відповідального інженерно-технічного працівника.

Крім організаційних заходів безпеки праці:

 • налагодьте співпрацю з територіальними органами ДСНС, МВС, військовою адміністрацією, щоб визначити алгоритм спільних дій щодо безпечного пересування працівників територією, на якій можуть бути вибухонебезпечні предмети, до місця робіт.
 • визначте найбільш безпечні маршрути пересування працівників, ознайомте їх з ними;
 • доповніть акти з охорони праці, що діють на підприємстві, вимогами щодо дій працівників під час пересування та виконання робіт в умовах воєнного стану, забезпечте належне інформування та підготовку працівників;
 • вживайте за необхідності інших ефективних заходів реагування.

За потреби ліквідувати/локалізувати аварію на території підприємства, яка виникла внаслідок воєнних/бойових дій, роботи з ліквідації аварії можна виконувати без наряду-допуску — до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді