Вимоги безпеки під час робіт на висоті

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.

Часто під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема робіт на висоті, ні керівники, ні виконавці не вживають належних заходів, щоб убезпечити працю. Працівники здебільшого виконують роботи без засобів індивідуального й колективного захисту. Це може наразити на небезпеку як самого виконавця, так і тих, хто перебуває поруч. 

Як виконувати роботи на висоті

Що потрібно знати про роботи на висоті

Роботи на висоті — це роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс.

Роботи на висоті належать до робіт з підвищеною небезпекою, які здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (група Б додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

Декларація подається роботодавцем не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

Вимоги безпеки під час робіт на висоті  Звернуть увагу! Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Правила охорони праці при роботі на висоті затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07; далі — Правила № 62). Ними встановлено єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів.

Щоб створити безпечні умови під час робіт на висоті, потрібно забезпечити наявність:

 • документів, які регламентують організацію і технологію виконання робіт;
 • проєктно-технологічної документації відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
 • інструкцій з охорони праці за видами робіт і професій;
 • механізмів, пристроїв, машин, які пройшли техогляд, технічно справних, укомплектованих документацією;
 • огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • освітлення на робочих місцях і безпечні проходи до них;
 • заходів щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Важливо також враховувати метеорологічні умови й стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.

Вимоги безпеки під час робіт на висоті  Як експлуатувати та випробовувати приставні драбини

Вимоги до працівників, які виконують роботи на висоті

До робіт на висоті допускають осіб віком від 18 років, які мають право виконувати такі роботи та пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121;
 • медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246;
 • спеціальне навчання безпечним методам і прийомам робіт на висоті за затвердженою програмою та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • навчання з протипожежної безпеки та перевірку знань — для осіб, які виконують вогневі роботи, відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417;
 • спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до розробленого на підприємстві Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
 • інструктажі з питань охорони праці;
 • стажування на робочому місці під керівництвом кваліфікованого спеціаліста протягом не менше ніж п’ять робочих змін.

До роботи на висоті не допускають працівників з незадовільним самопочуттям, а також у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Працівники, які виконують роботи на висоті, зобов’язані:

 • знати і виконувати вимоги Правил, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій;
 • дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт;
 • виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту;
 • проходити в установленому порядку медичний огляд.

Роботодавець зобов’язаний призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.

Вимоги до захисних огороджень місць будівельних робіт на висоті

Вимоги безпеки під час організації робіт на висоті

Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна небезпека, дія електричного  струму, підвищені  рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Наряд-допуск для виконання робіт на висоті

Перш ніж проводити роботи на висоті на підприємстві затерджують перелік робіт на висоті, які працівники виконують за нарядами-допусками. Так скеровує п. 1.6 Правил № 62. Роботи, не передбачені цим переліком, працівники повинні виконувати за розпорядженнями начальників (заступників) структурних підрозділів, які мають право видавати наряди-допуски (розпорядження).

Наряд-допуск видає начальник (заступник начальника) структурного підрозділу, погоджує служба охорони праці та затверджує директор або/чи його заступник.

За рішенням осіб, які мають право видавати наряди-допуски, до них додаються проект виконання робіт чи технологічні карти. Склад і зміст основних конкретних проєктних рішень з безпеки праці, які визначають технічні засоби й методи робіт і забезпечують виконання нормативних вимог безпеки праці в ПВР, наводять:

 • ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
 • ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

Наряд-допуск видають на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше ніж 15 календарних днів від дня початку роботи. Його можна продовжити один раз на строк не більше ніж 15 календарних днів від дня продовження. Тобто максимальний строк дії наряду-допуску — 30 календарних днів.  Продовжує наряд начальник (заступник начальника) цеху чи дільниці або інший працівник, який має право видавати наряди-допуски для робіт на висоті.

Безпосередній керівник робіт повинен знати особливості роботи, специфіку й заходи безпеки у виробництві, цеху та здійснювати постійний особистий контроль за ходом проведення робіт на висоті.

Щоденно під час допуску виконавців до робіт на висоті наряд-допуск підписують:

 • від замовника — начальник або майстер;
 • від виконавця — безпосередній керівник робіт. При цьому він вказує дату й час (години та хвилини) початку й закінчення робіт.

Наряд-допуск оформляють у двох примірниках. Один примірник залишається у начальника, відповідального за щоденний допуск персоналу до виконання робіт на висоті, другий — у відповідального керівника робіт для організації і виконання робіт на висоті.

Якщо під час робіт на висоті застосовують вогневі роботи, зокрема газополум’яні та електрозварювальні, оформляють наряд-допуск на вогневі роботи у вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних виробництвах.

За розпорядженням, без оформлення наряду-допуску, працівники можуть виконувати невідкладні роботи у разі аварійної ситуації, ліквідації наслідків стихійного лиха, катастрофи або аварії. Але обов’язкова умова — вони мають дотримувати заходів безпеки під безпосереднім наглядом відповідальної посадової особи. Якщо такі роботи вимагають тривалого часу — понад три години, наряд-допуск все ж потрібен.

У разі виникнення у процесі роботи небезпечних та/або шкідливих виробничих факторів, не передбачених нарядом, роботи припиняються і можуть бути продовжені тільки після усунення зазначених факторів.

Інструктаж перед початком робіт

Під час цільового інструктажу, який проводять для працівників за нарядом-допуском або розпорядженням, роз’яснюють:

 • способи безпечного виконання робіт, безпечного переходу з одного робочого місця на інше;
 • порядок підходу до робочого місця та виходу з нього;
 • стан робочого місця, риштувань, площадок, драбин, огороджень, опорних і страхувальних канатів тощо;
 • порядок і місце установлення вантажопідіймальних засобів;
 • методи установлення або знімання елементів конструкції будівлі тощо;
 • умови праці на робочому місці: освітленість, температура, вологість повітря, шум, вібрація тощо;
 • необхідність застосування ЗІЗ, порядок користування засобами страхування.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від видів робіт.

Засоби захисту від падіння з висоти  

Для того щоб вберегти працівника від випадкового падіння з висоти, існують засоби колективного та індивідуального захисту. Перевагу слід віддавати засобам колективного захисту перед засобами індивідуального захисту. ЗІЗ використовують, коли безпеку робіт не можна забезпечити конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями й засобами колективного захисту.

До засобів захисту від падіння з висоти належать:

 • пояси запобіжні;
 • захисні каски;
 • страхувальні канати;
 • запобіжні верхолазні пристрої;
 • уловлювачі з вертикальним канатом;
 • огородження, захисні сітки, знаки безпеки тощо;
 • верхолазне спорядження, яке використовують разом із вказаними засобами захисту.

Основним засобом захисту, що запобігає падінню з висоти, є захисні огородження перепадів по вертикалі або перекриття робочим настилом внутрішніх прорізів робочої поверхні. Вони мають бути надійними, щоб запобігати падінню не лише людей, а й інструментів, що використовують під час роботи на висоті.

Огородження, що встановлюються на робочих місцях, і проходи до них на висоті мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.059-89.

Запобіжний пояс — це обов’язковий елемент індивідуального захисту особи, яка залучена до висотних робіт. В Україні найпоширеніші запобіжні пояси типу ПБ (безлямковий) та ПЛ (лямковий).

На кожному поясі мають бути нанесені:

 • товарний знак підприємства-виробника;
 • розмір і тип;
 • дата виготовлення;
 • клеймо ВТК;
 • позначення стандарту або технічних умов;
 • знак відповідності.

Перед початком роботи та під час застосування контролюють стан поясів і приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників.

Перш ніж виконувати роботи на висоті, потрібно переконатися у міцності опор, до яких буде закріплюватися стропом запобіжного поясу працівник (працівники), та елементів верхолазного спорядження. Вони мають витримувати зусилля, яке може виникнути, якщо людина падатиме.

Щоб забезпечити надійніше страхування працівника під час роботи на висоті, можна використовувати додаткове спорядження, зокрема стропи, фали, карабіни, мотузки, гальмівні пристрої, жумари, уловлювачі.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті  Якщо працівник упав із висоти: домедична допомогазміст

Центральна частина статичний блок 2