Погодження локальних нормативних актів з охорони праці підприємства

UA RU
Дотримання порядку візування локальних документів підприємства сприятиме підвищенню їх якості, найбільш повному врахуванню вимог законодавчих актів при їх підготовці. Хто, крім юриста, повинен погоджувати на підприємстві локальні документи з питань охорони праці? Що робити, коли у штаті підприємства відсутня посада юриста? Чи може у такому разі візувати документи працівник, який має юридичну освіту, але працює на іншій посаді?

Локальні нормативні акти з охорони праці

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII роботодавець, зокрема, зобов’язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

До нормативних документів з охорони праці, розроблених на підприємстві, зокрема, належать:

Зважаючи на те, що внутрішні (локальні) нормативні акти (накази, положення, інструкції, переліки тощо) мають важливе значення для організації охорони праці на підприємстві, з метою забезпечення юридичної сили цих документів встановлено певні вимоги до їх складання та оформлення.

Строки перегляду локальних документів з охорони праці У Довіднику спеціаліста з охорони праці ви можете ознайомитися з порадами експертів стосовно внесення змін до локальних нормативних актів з охорони праці

Насамперед, однією із основних вимог при складанні локальних документів з охорони праці є їх відповідність положенням законодавства України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці — правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів з охорони праці, на основі яких розробляють нормативні акти підприємства.

Саме для того, щоб оцінити доцільність створення документа і його обгрунтованість, проаналізувати на відповідність законодавству, здійснюється погодження проекту документа.

Зовнішнє і внутрішнє погодження проекту локального нормативного акта

Існує два види погодження локального нормативного документа: зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє погодження документа провадиться за межами підприємства з іншими установами та організаціями, що характерне для органів державної влади, місцевого самоврядування. Погодження проектів локальних документів підприємства з громадськими організаціями підприємства (наприклад, із профспілковим комітетом) також належить до зовнішнього погодження.

Більш поширеним в управлінській діяльності є внутрішнє погодження (у деяких документах використовується термін «внутрішнє узгодження»), що здійснюється на підприємстві посадовими особами, до компетенції яких належать питання, порушені у підготовленому проекті документа (погодження проекту локального акта з охорони праці також є внутрішнім).

Вимоги до візування локального нормативного акта

Внутрішнє погодження (узгодження) оформляють за допомогою такого реквізиту як віза документа. Тобто після розроблення проекту документа він подається відповідним працівникам підприємства на візування (узгодження).

Порядок візування локальних документів, у т. ч. перелік осіб, із якими має бути погоджено документ перед його поданням на підписання чи затвердження, має бути визначений у відповідному розділі інструкції з діловодства підприємства. Місце проставляння візи, її складові частини визначено у таких законодавчих актах:

  • ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»;
  • Постанова Кабміну від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Оформлення візи

Візу розміщують на лицевому боці останнього аркуша документа, а у разі відсутності місця — на зворотному боці останнього аркуша.

Віза містить: особистий підпис, ініціали і прізвище особи, яка візує, дату візування. На документі одночасно може бути кілька віз.

Зверніть увагу!

Вимог щодо проставляння перед візами слів «Погоджено» або «Візи» нормативними документами не передбачено, однак це не буде вважатися помилкою.

Крім того, зважаючи на важливість документів з охорони праці, до складу реквізитів візи також варто додавати назву посади працівника, який візує документ:

Начальник відділу охорони праці

Турбота П. Р. Турбота

30.09.2013

Візи фахівців з юридичних питань

При підготовці будь-якого документа, а особливо документа з охорони праці, важливе значення має дотримання юридичних норм. Провести грунтовний аналіз проекту документа на відповідність нормативно-правовим актам можуть фахівці з юридичних питань. Як правило, це працівники юридичних структурних підрозділів. Вони візують абсолютну більшість документів, що створюються на підприємстві та мають організаційно-розпорядчий і нормативний характер.

Погодження локальних нормативних актів з охорони праці підприємства Інструкція з питань охорони праці: чи слід погоджувати з юрисконсультом. Детальний аналіз питання від експерта.

На жаль, не на кожному підприємстві у штаті передбачено посаду фахівця-юриста, не кажучи про самостійний структурний підрозділ, що відповідає за юридичне обслуговування підприємства. У такому разі радимо звернутися по допомогу до фахівців юридичних компаній. Так, на умовах договору на юридичне обслуговування вони можуть надавати послуги з розроблення та експертизи внутрішніх локальних нормативних актів підприємства (положень, правил, інструкцій, наказів тощо), проводити юридичну експертизу проектів документів. Для виконання цієї роботи також можна залучити юриста за договором підряду. Звертаємо увагу, що право представників юридичної фірми чи залучених юристів візувати проекти локальних документів конкретного підприємства має бути передбачено в укладеному з ними договорі.

Віза юриста, що не перебуває у трудових відносинах з підприємством, зазначається на документі таким чином:

Юрист (за договором)

Добрий Р. В. Добрий

22.09.2013

Якщо підприємство з якихось причин не може укласти договір (або договір підряду) на юридичне обслуговування, а у штаті підприємства є працівник, який має юридичну освіту (відповідну підготовку за спеціальністю «правознавство»), то повноваження з правової експертизи підготовлених проектів наказів чи інших документів, у т. ч. право візування проектів, може бути за рішенням керівника надано цьому працівникові. Водночас ці повноваження відповідно до трудового законодавства мають бути прописані у посадовій інструкції працівника.

Особливості візування документів з охорони праці

Порядок візування документів з охорони праці має бути відображений в інструкції з діловодства підприємства. Ці вимоги є обов’язковими й під час підготовки наказів, що стосуються питань охорони праці, пожежної безпеки тощо.

Залежно від змісту накази з питань охорони праці, зокрема, можуть візувати:

Проект наказу також обов’язково візує посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням наказу.

Потрібно мати на увазі, що значна частина організаційних документів з питань охорони праці затверджується на підприємстві розпорядчими документами відповідно до повноважень керівних органів підприємства, що передбачені статутом підприємства чи положенням про нього, а саме: наказом керівника або рішенням колегіального керівного органу підприємства — правління, дирекції, ради.

Зверніть увагу!

Накази з питань охорони праці належать до наказів з основної діяльності та підлягають постійному зберіганню на підприємствах, які включені до списків джерел формування Національного архівного фонду, або до ліквідації підприємства — у разі, коли підприємство не є джерелом формування Національного архівного фонду.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді