Оцінка умов праці на робочому місці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На підприємствах, у виробничій діяльності яких наявні небезпечні фактори, потрібно регулярно здійснювати аналіз умов праці та стану виробництва. Оцінка умов праці дає змогу мінімізувати ризики настання нещасних випадків, зменшити випадки захворювань працівників. Про те, як її проводять, — далі.

Скачайте наказ про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці

Загальні положення

Як передбачено ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог законодавства. З цією метою він повинен здійснити комплекс заходів з охорони праці, зокрема організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання і устаткування тощо.

Умови праці — це сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

На підприємствах, у виробничій діяльності яких наявні небезпечні фактори, керівництво повинно організувати перевірку умов праці працівників, ініціювати проведення належної оцінки робочих місць на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та за їх підсумками вжити заходів до усунення шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Наголошуємо, що саме керівник компанії є особою, відповідальною за вчасну та неупереджену оцінку умов праці працівників.

Комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил здійснюється на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабміну від 01.08.1992 № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених, постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 № 41.

Шкідливі умови праці на підприємстві: що повинен робити роботодавець

Строки проведення оцінки умов праці

Підприємство має право самостійно визначити, як часто необхідно проводити перевірку. Строки перевірок визначаються наказом по підприємству згідно з умовами, зазначеними у колективному договорі, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

Частота проведення оцінки обумовлена особливостями діяльності компанії.

Законодавством також передбачено, що позачергово атестація робочих місць проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві

Для здійснення комплексної оцінки керівник видає наказ про склад і повноваження окремого органу — атестаційної комісії (далі — комісія).

До складу комісії рекомендується вводити працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці тощо та включати уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації — уповноважену найманими працівниками особу.

Комісія здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх етапах атестації. Зокрема вона:

 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
 • встановлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт;
 • здійснює гігієнічну оцінку умов праці, яка базується на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівників;
 • складає листи спостереження(фотографії робочого часу) з метою визначення тривалості дії шкідливих факторів у відсотках до тривалості зміни;
 • складає «Карту умов праці» на кожне робоче місце або на групу таких робочих місць, в яку заносяться узагальнюючі відомості з протоколів досліджень виробничих факторів та документів, в яких визначена тривалість дії таких факторів;
 • проводить атестацію і ознайомлює працівників з картою умов праці, а також має інші повноваження.

З метою проведення більш повного аналізу умов праці під час проведення оцінки комісія може залучати спеціальні лабораторії, акредитовані МОЗ України. Зокрема, гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими в порядку, визначеному наказом Мінсоцполітики та МОЗ України від 29.05.2018 № 784/1012.

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць здійснюється з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених МОЗ України наказом від 08.04.2014 № 248.

Класи умов праці

Гігієнічна класифікація праці розподіляє умови праці на 4 класи:

 • 1 клас (оптимальні умови праці) — умови, за яких зберігається не лише здоров’я працівників, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності;
 • 2 клас (допустимі умови праці) — умови, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів та не повинні чинити несприятливого впливу на стан здоров’я працівників та їх нащадків у найближчому і віддаленому періодах;
 • 3 клас (шкідливі умови праці) — умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків;
 • 4 клас (небезпечні умови праці) — умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих професійних уражень, зокрема й важких форм.

За результатами проведеної атестації атестаційна комісія складає такі Переліки:

 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
 • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.

За підсумками роботи комісії керівник підприємства видає наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці, у якому визначає права працівників на пільги та компенсації, а також затверджує план заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Своєчасно і якісно проведений аналіз умов праці є вкрай важливим елементом охорони праці. Оцінка умов праці дає змогу мінімізувати ризики настання нещасних випадків на виробництві, зменшити травматизм та випадки захворювань робітників, а також є інструментом забезпечення належного функціонування виробничого обладнання.

Шпаргалка: 10 кроків завершального етапу атестації робочих місць

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді