Обираємо метод навчання з питань охорони праці на підприємстві

Для ефективного проведення навчання з питань охорони праці важливо правильно обрати метод навчання залежно від характеристик аудиторії, місця проведення, бажаних результатів тощо

Типове положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, передбачає, що навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного. У процесі навчання рекомендують застосовувати технічні засобів:

 • аудіовізуальні;
 • комп'ютерні навчально-контрольні системи тощо.

Будь-який процес навчання передбачає взаємодію між викладачем та слухачами. Залежно від участі слухачів у навчальній діяльності моделі навчання поділяють на активну та пасивну. Для реалізації кожної моделі існують різноманітні методи.

Тести з охорони праці

Методи навчання з охорони праці при активній моделі

Активна модель передбачає активну участь аудиторії в процесі навчання, зазвичай застосовується для невеликої аудиторії.

При активній моделі навчання на підприємстві доцільно застосовувати такі методи навчання працівників з питань охорони праці:

 • дебати;
 • ділова гра;
 • ігри-вправи;
 • навчальна екскурсія;
 • практичне заняття;
 • самостійна робота;
 • семінар;
 • тематична зустріч.

Характеристика методів навчання з питань охорони праці при активній моделі

Дебати

 • колективне обговорення конкретної професійної проблеми за участю викладача та аудиторії
 • співставлення різних позицій
 • активні провокаційні запитання заперечення, спростування

Мозковий штурм

 • висування творчих ідей у процесі вирішення проблеми

Навчальна екскурсія

 • спостереження реальних процесів виробництва та виробничих взаємозв’язків
 • використання теоретичних знань на практиці

Практичне заняття

 • детальний розгляд теоретичних положень
 • формування умінь та навичок їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних практичних завдань
 • застосування технічних засобів, комп’ютерної техніки у навчальних лабораторіях, кабінетах, класах, центрах

Самостійна робота

 • вивчення навчального матеріалу, за допомогою якого аудиторія самостійно закріплює і поглиблює раніше набуті теоретичні знання, практичні навички й уміння

Семінар

 • обговорення вивченої теми
 • закріплення, розширення та поглиблення отриманих раніше знань

Тематична зустріч

 • наявність експерта
 • чітко окреслена тема

Фронтальне опитування

 • усний контроль, під час якого викладач пропонує серію логічно пов’язаних між собою запитань для аудиторії
 • вигляд жвавої бесіди
 • можливість за порівняно короткий час перевірити знання значної частини аудиторії

Інтерактивне навчання як різновид активного

Інтерактивна модель навчання передбачає постійне спілкування (бесіду, діалог) викладача з слухачами, слухачів між собою, тобто взаємодію всіх учасників процесу навчання. Інтерактивні методи орієнтовані на ширшу взаємодію слухачів не лише з викладачем, а й між собою, і на домінування активності слухачів у процесі навчання.

Основними складовими таких занять є інтерактивні вправи і завдання, які виконує аудиторія. Таку форму навчання доцільно застосовувати для невеликої кількості слухачів.

При інтерактивній моделі на підприємстві доцільно застосовувати такі методи навчання працівників з питань охорони праці:

 • мозковий штурм;
 • фронтальне опитування.

Пасивна модель навчання з охорони праці: методи

При пасивній моделі навчання аудиторія не бере активної участі у самому процесі та лише сприймає матеріал, який їй подає викладач: відеофільм, текст із роздруківок тощо. За такої моделі використовуються методи, коли аудиторія або дивиться, або слухає, або читає (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу викладачем, демонстрація). Основним методом пасивного навчання є лекція.

Обираємо метод навчання з питань охорони праці на підприємстві

Імітаційні та неімітаційні методи навчання з охорони праці

Залежно від формування системи знань, умінь і навичок методи навчання можна поділити на дві групи:

 • імітаційні, в основі яких імітація умінь і навичок, необхідних у професійній діяльності «учня»;
 • неімітаційні — усі види лекційних занять.

Навчання з охорони праці можна проводити такими неімітаційними методами:

 • лекція з розглядом конкретних ситуацій,
 • лекція-бесіда,
 • лекція-вікторина,
 • лекція-дискусія,
 • лекція-консультація,
 • лекція-панорама,
 • лекція-прес-конференція,
 • проблемна лекція,
 • тематична дискусія або «круглий стіл».

Імітаційні методи передбачають навчання професійних умінь і навичок та пов’язані з моделюванням ігрової ситуації. Такі методи можуть використовуватися на різних етапах навчання: під час первинного оволодіння знаннями, їх закріплення й удосконалення, формування вмінь і навичок.

Імітаційні методи поділяють на ігрові та неігрові. До ігрових належать проведення ділових ігор, ігрове проектування, ігри-вправи тощо, а до неігрових — аналіз конкретних ситуацій, стажування тощо.

Критерії для вибору моделі та методу навчання з питань охорони праці

Для того, щоб підібрати найзручніші модель та метод навчання і тим самим підвищити ефективність навчання, необхідно спочатку проаналізувати такі критерії:

 • загальна мета навчання;
 • потреби підприємства, яке представляють слухачі;
 • конкретні завдання, які буде вирішувати запропонована тема навчання;
 • програма навчання;
 • кількість слухачів у групі;
 • посада, ранг, категорія слухачів;
 • рівень знань слухачів із запропонованої теми;
 • місце і час проведення занять;
 • можливості технічних засобів навчання, що будуть використані для активізації розумової діяльності слухачів;
 • тривалість занять;
 • індивідуальні психологічні особливості слухачів;
 • можливості викладача, його вміння, навички, особистий досвід.

Беручи до уваги ці критерії, можливо підібрати найоптимальніші модель та метод навчання з питань охорони праці на підприємстві.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді