Перевірка знань з охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Хто повинен проходити перевірку знань з охорони праці та з якою періодичністю? Як відбувається така перевірка? Які зміни в організації проведення перевірки відбулися під час карантину? Усі відповіді — далі в статті.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці врегульовано Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове Положення).

На підприємстві на основі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва й вимог нормативно-правових актів потрібно розробити і затвердити відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці. Крім того, роботодавець має сформувати і оприлюднити конкретні плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Організація перевірки знань працівників з охорони праці на підприємстві

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Як відбувається перевірка знань працівників з охорони праці

Відповідно до Типового положення перевірка знань з питань охорони праці проводится з урахуванням таких вимог:

 • перед перевіркою знань для працівників потрібно організувати навчання у формі лекцій, семінарів та консультацій;
 • працівники, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань, як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщуються;
 • перевірка знань працівників здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. При цьому всі члени такої комісії самі повинні попередньо пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників складається комісією та затверджується роботодавцем;
 • перевірка знань проводиться у формі тестування, заліку або іспиту. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Видача посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці

Працівникам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У ньому в стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

Особам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Перевірка знань з охорони праці: загальна інформація та нормативне регулювання
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

Хто повинен проходити перевірку знань з охорони праці

Всі працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перевірку знань працівників з питань охорони праці проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, дотримання яких входить до їхніх функціональних обов’язків. На це вказує пункт 3.8 Типового положення.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.

Перевірка знань після спеціального навчання

Посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

 • комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);
 • комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі).

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах, проводиться комісією, створеною наказом вищого органу.

Періодичність перевірки знань з охорони праці

У Законі України «Про охорону праці» вказано, з якою періодичністю працівники мають проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Статтею 18 Закону передбачено, що працівники, безпосередньо зайняті на роботах із підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Такі навчання і перевірку знань роботодавець організовує за власні кошти.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Позачергове навчання і перевірка знань

Типовим положенням передбачені позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці. Їх проводять у випадках:

 • переведення працівника на іншу роботу або призначення його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;
 • у разі коли на підприємстві стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або зі смертельним наслідком, за умови, що комісією з розслідування встановлено факт порушення зазначеними особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Як проводити перевірку знань з охорони праці в умовах карантину

Карантин установлюють на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можна змінювати режими роботи підприємств, вносити інші необхідні зміни щодо умов їхньої виробничої та іншої діяльності. Так скеровує ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ.

Можна проводити дистанційне навчання та перевірку знань із питань охорони праці — за допомогою сервісів відеоконференцій. (п. 3.5, 3.12 Типового положення).

Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:

 • забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;
 • особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Якщо можливості провести перевірку дистанційно нема, згідно з карантинними вимогами потрібно зробити це обмеженим складом членів комісії (одна-дві особи).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді