Програма навчання з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Найважливіша інформація для роботодавців щодо організації навчання з охорони праці на підприємстві: тематичний план і програма навчання з питань охорони праці, документи, потрібні для проведення навчання та перевірки знань з ОП, нормативне регулювання.

 

Програма навчання з охорони праці на підприємстві. Загальні положення

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники повинні проходити за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці. Це стосується і випадків укладення працівниками трудового договору з підприємством про дистанційну роботу.

Метою такого навчання є отримання працівниками основних навичок з ОП для безпечного ведення робіт.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

 

Порядок проведення навчання визначається типовим положенням, що затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади. У 2022 році чинним є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення), яке затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Положення передбачає проведення декількох видів навчання з питань ОП, зокрема:

  • навчання і перевірку знань на підприємстві;
  • спеціальне навчання і перевірку знань;
  • навчання і перевірку знань посадових осіб;
  • проведення інструктажів.

На основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва (діяльності) та вимог нормативно-правових актів підприємства затверджують відповідні локальні положення про навчання з питань охорони праці, навчальні плани та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників, а також формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань ОП.

Особи, які суміщають професії, проходять навчання і перевірку знань як з їхніх основних професій так і за професіями, що суміщаються.

Організацію навчання та перевірки знань з питань ОП працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (пункт 3.2 Типового положення).

Перевірка знань працівників здійснюється комісією з перевірки знань з питань ОП. Формою перевірки є тестування, залік або іспит. Результат перевірки оформляється протоколом засідання комісії.

Особам, які під час перевірки знань з ОП виявили задовільні результати, видається відповідне посвідчення.

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань ОП на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Ті, хто не пройшов навчання і перевірку знань з питань ОП, до роботи не допускаються.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Цей вид навчання проводиться для окремих категорій працівників, яким встановлено особливі вимоги до охорони праці, а саме:

  • для посадових осіб та інших працівників, безпосередньо зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15;
  • для осіб, які виконують роботи, наведені у Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121. 

Спеціальне навчання проводиться роботодавцем за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт на підприємстві, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників.

Таке навчання може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і у відповідних навчальних центрах.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

Положенням визначено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (додаток 3 до п. 5.1).

Обов’язковому навчанню з питань ОП підлягають посадові особи, які наділені керівними та управлінськими функціями, зокрема керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, а також інші службові особи підприємств та їх об’єднань, які зазначені у пунктах 1-5 додатку 3 до Типового положення.

Посадові особи повинні проходити навчання з питань охорони праці перед прийняттям на роботу та регулярно протягом подальшої трудової діяльності (щонайменше, раз у три роки).

«Дії посадової особи в разі пожежі»

Документами, що регулюють процес здобуття відповідних навичок з безпеки праці, є тематичний план і програма навчання з питань ОП на підприємстві, типові форми яких закріплені у додатку 4 до п. 5.1 Типового положення.

Тематичний план

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна безпека.

Тема 5. Електробезпека.

Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.

Тема 7. Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Тема 9. Безпека праці в галузі.

 

Програму навчання з охорони праці на підприємстві складає служба охорони праці.

Для інших працівників підприємства навчання з питань охорони праці, зокрема навчання правилам поведінки у разі виникнення аварій, пожеж чи стихійних лих, проводиться у формі інструктажів з охорони праці. Програма проведення інструктажів з охорони праці, які згідно з вимогами Типового положення проводяться безпосередньо на робочому місці, складається на підставі інструкцій з охорони праці за кожною з професій (виду робіт), що діють на підприємстві.

Вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації, визначено в Положенні про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9.

Роз’яснення щодо розробки відповідних навчально-тематичних планів і програм також надано в листі Держгірпромнагляду від 17.01.2013 № 392/0/8.2-8.1-05/6/13.

З планом навчання обов’язково потрібно ознайомити кожного працівника та посадову особа відповідного підприємства.

Check_mark.pngСкачайте орієнтовний план роботи служби охорони праці на рік

Щорічний перегляд документації з ОП

Оскільки законодавство постійно оновлюється, а також змінюється чисельний та особовий склад працівників, слід щороку переглядати і оновлювати документацію підприємства. Спершу потрібно переглянути переліки працівників, які здобувають знання з ОП у спеціалізованих учбових закладах та безпосередньо на підприємстві, а також звірити перелік осіб, залучених до виконання небезпечних робіт, та осіб, які працюють на роботах, де є потреба у професійному доборі.

Таку звірку найоптимальніше проводити відповідно до штатного розпису організації. Якщо будуть виявлені певні розбіжності, потрібно оновити відповідні списки та програми навчання з охорони праці чи іншу застарілу документацію.

Особи, яких залучають до навчального процесу з ОП, самі повинні попередньо пройти відповідне навчання в порядку, затвердженому Типовим положенням.

Слід звернути увагу на те, що якщо працівник проходить профпідготовку, перепідготовку та підвищує кваліфікацію безпосередньо на підприємстві, то спецнавчання з ОП вважають складовою такої профпідготоки (закріплено у п. 4.2 Типового положення).

Також потрібно перевірити склад і правочинність комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Якщо є така необхідність, внести відповідні зміни наказом керівника. До речі, керівник підприємства (його заступник) є головою вказаної комісії. Крім того, до її складу входять представники практично від усіх служб та відділів підприємства.

Обов’язково членом такої комісії має бути представник профспілки. Загалом до складу комісії має входити мінімум три особи.

Як організувати спеціальне навчання з пожежної безпеки і протипожежне тренування

Облік навчальної роботи на підприємстві

На підприємстві оформляють та ведуть:

  1. Журнал обліку теоретичного навчання. Немає чітко визначеної форми ведення такого журналу, тому його можна вести у довільній формі. Тут слід фіксувати проведені теоретичні та практичні заняття з ОП, їх теми та зміст, дату і час проведення, контрольні роботи тощо. Журнал має зберігатися у особи, відповідальної за навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
  2. Протоколи перевірки знань з ОП. У додатку 1 до пункту 3.14 Типового положення закріплено форму таких протоколів. Їх зберігають на підприємстві мінімум 5 років. Цим документом засвідчують факт проведення комісією перевірки знань з ОП для небезпечних робіт та тих, що потребують профдобору. Також в протоколі фіксують результати такої перевірки та вказують перелік документів з ОП та з безпечного виконання певних робіт, які освоїв працівник;
  3. Посвідчення перевірки знань із ОП. Якщо особа показала позитивні результати в процесі перевірки знань з ОП їй, видають відповідне посвідчення. Вимоги до оформлення вказаного документу, а також типова форма, яку слід брати за основу при його оформленні, закріплені в додатку 2 до пункту 3.13 Типового положення;
  4. Листи стажування (дублювання). Ведення та зберігання таких листів не є обов’язковими (за винятком стажування водіїв колісних транспортних засобів). Проте, як засвідчує практика, це досить зручно та полегшує роботу з обліку навчання та перевірки знань з ОП. Такий облік можна вести в окремому журналі.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді