Моніторинг діяльності СУОП

Процес моніторингу та перевірки системи управління охорони праці (далі – СУОП) охоплює аналіз і вимірювання результатів компанії в сфері охорони праці, збір та обробку інформації щодо умов праці та прийняття управлінських рішень з боку адміністрації підприємства.

Під час вимірювання показників діяльності компанії необхідно приймати до уваги:

 • досягнення запланованих цілей в галузі охорони праці;
 • ефективність розроблених заходів безпеки;
 • результативність інших комплексних заходів для покращення умов праці.

В залежності від методів аналізу керівник може ініціювати проведення запобіжного (превентивного) або реaгувального вимірювання.

Запобіжний моніторинг діяльності СУОП

В рамках превентивного вимірювання здійснюється попереднє оцінювання програм та заходів в галузі безпечності праці. Зокрема, відповідальні особи повинні вжити наступні кроки:

 • супроводжувати виконання програм і досягнення цілей у сфері охорони праці;
 • систематично перевіяти промислове устаткування, стан робочих приміщень і цeхів;
 • організовувати нагляд за умовами та гігієною праці;
 • проводити нагляд за здоров’ям працівників, ініціювати проведення періодичних медичних досліджень для завчасного виявлення ознак і симптомів захворювань або погіршення стану здоров’я;
 • оцінювати відповідність рівня охорони праці в компанії вимогам регуляторних актів та умовам колективної угоди тощо.

Реагувальний моніторинг діяльності СУОП

Реaгувальне вимірювання, на відміну від превентивного, спрямоване на аналіз вже реалізованих заходів і здійснюється шляхом відстеження результативності діючих заходів безпеки. Як правило, рeагувальне вимірювання проводиться під час розслідувань нещасних випадків, аварій та випадків травматизму на виробництві.

Плани здійснення вимірювань та оцінки умов праці затверджуються власником підприємства і повинні містити строки або періодичність проведення регулярних переоцінок. Для здійснення аналізу відповідальними особи використовується відкаліброване та перевірене обладнання, що пройшло належне технічне обслуговування. Дані щодо технічного обслуговування обладнання та проведеної оцінки повинні зберігатись в компанії протягом установленого строку.

Усі інциденти, у тому числі аварії, надзвичайні події, випадки захворювань співробітників, підлягають розслідуванню, яке повинно дати змогу визначити:

 • найбільші недоліки СУОП та фактори, які можуть спричинити настання нещасних подій;
 • типи і обсяг коригувальних дій, направлених на усунення негативних наслідків події;
 • необхідність прийняття профілактичних заходів;
 • необхідність збільшення рівня охорони праці.

При визначенні порядку проведення розслідування слід враховувати:

 • регуляторні та нормативно-правові вимоги, що регламентують процес розслідування нещасних подій, зокрема Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 року № 1232;
 • кваліфікацію осіб, які проводять розслідування та готують звітність;
 • необхідність вжиття невідкладних заходів у разі наявності відповідних ризиків;
 • необхідність об’єктивного встановлення підстав інцидентів.

Протоколи і супровідні матеріали, зібрані комісією під час розслідування, зберігаються в архівах підприємства протягом встановленого законодавством строку.

Після завершення розслідування необхідно призначити уповноважених осіб, на яких покладатимуться функції стосовно реалізації та супроводження рекомендованих заходів, а також управління матеріальними та грошовими ресурсами. Одночасно, враховуючи результати розслідування, роботодавець приймає рішення щодо необхідності внесення змін до документації СУОП.

Окрім зазначених вище перевірок, періодично (не менше 1 разу на рік) на підприємстві слід проводити внутрішній аудит СУОП на предмет:

 • її відповідності заходам у сфері охорони праці;
 • належного запровадження і створення умов для ефективного функціонування СУОП;
 • результативності реалізації політики та досягнення цілей у сфері охорони праці.

Для проведення внутрішнього аудиту складається програма аудиту, що повинна враховувати особливості сфери діяльності компанії в галузі електроенергетики, результати оцінювання ризиків, попередніх аудитів та перевірок з боку державних органів. Програма аудиту формується таким чином, щоб протягом року перевірити всю СУОП, зокрема щодо виконання заходів безпеки, визначених за результатами ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді