Зразок посадової інструкції начальника відділу охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Посадова інструкція начальника відділу охорони праці визначає його функціональні обов’язки, права та відповідальність за порушення норм законодавства у сфері охорони праці.

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці розроблена на основі кваліфікаційної характеристики начальника відділу охорони праці, яку наведено у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336, з урахуванням вимог ст. 13 Закону «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04).

Як діяти, якщо на зауваження і приписи СОП не реагують

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція встановлює вимоги до начальника відділу охорони праці пiдприємства, установи, організації (далі – підприємство), визначає права і обов’язки цього посадовця та спрямована на пiдвищення рівня його вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи.

1.2. Начальник відділу охорони праці належить до професійної категорії «Керівники».

1.3. Основні функції — здійснення профілактичних заходів, щодо усунення небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, організація контролю за додержанням у структурних підрозділах законодавства про охорону праці та безпосередній контроль за функціонуванням системи управління охороною праці на підприємстві.

1.4. Начальника відділу охорони праці приймають на роботу та звільняють з посади наказом керівника підприємства.

1.5. Безпосередньо очолює службу охорони праці підприємства, підпорядковується керівнику підприємства.

1.6. Начальник відділу охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства.

1.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу охорони праці (хвороба, відрядження, відпустка тощо) виконання його обов’язків покладають згідно з наказом на іншого працівника відділу охорони праці, який на певний період набуває відповідних прав і обов’язків, а також несе відповідальність за належне їх виконання.

2.Завдання та обов’язки

2.1. Організовує і координує роботу з охорони праці на підприємстві щодо проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.2. Спрямовує діяльність підпорядкованого відділу на розроблення і виконання спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці, планів і програм з поліпшення умов праці, надання організаційно-методичної допомоги підрозділам у виконанні запланованих заходів.

2.3. Бере участь у роботі комісії з питань охорони праці (за її наявності). Координує роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (за їх наявності) та сприяє реалізації їх подань.

2.4. Інформує та надає роз'яснення працівникам підприємства про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.5. Організовує:

 • роботу щодо проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, зокрема з дотримання правил в разі виникнення на підприємстві аварійної ситуації, а також з надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
 • проведення перевірок (обстеження) технічного стану будинків, будівель, устаткування, машин і механізмів, запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних і аспіраційних систем на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту працівників;
 • роботу кабінету (куточків) з охорони праці, інформування працівників про причини нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та інших надзвичайних ситуацій, що відбулися на підприємстві чи у галузі, проведення нарад, семінарів, конкурсів, лекцій з питань охорони праці,
 • улаштування виставок, вітрин, стендів, демонстрації кінофільмів тощо.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

2.6. Бере участь:

 • у розробленні проектів річних планів з поліпшення умов праці на підприємстві, комплексних заходів щодо встановлених нормативів безпеки та підвищення наявного рівня охорони праці, колективного договору, інструкцій, технологічної документації тощо, в яких визначаються питання охорони праці;
 • у розслідуванні нещасних випадків в установленому порядку (крім випадків спеціального розслідування), професійних захворювань та аварій на виробництві, веденні відповідного обліку та зберіганні матеріалів розслідувань, що проводились на підприємстві;
 • у складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, які проходять обстеження щодо наявності професійних захворювань (отруєнь);
 • в узгодженні розроблюваної на підприємстві проектної документації вимогам з охорони праці, у роботі комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом або реконструйованих об'єктів виробничого призначення, в прийманні після ремонту (переобладнання) установок і агрегатів щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • в розробленні та впровадженні досконалих огороджувальних конструкцій для небезпечних засобів виробництва, організації маршрутів безпечного руху транспорту і пішоходів на території підприємства;
 • в проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • в організації навчання з питань охорони праці та роботі комісії з перевірки рівня знань.

2.7. Надає організаційно-методичну допомогу керівникам підрозділів підприємства у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівникам надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці, у розробленні чи перегляді застарілих інструкцій з охорони праці.

2.8. Забезпечує:

 • стрктурні підрозділи нормативними документами та актами з питань охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань та наглядною інформацією (плакатами, знаками безпеки, тощо);
 • проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • підготовку документів щодо відшкодування працівникам збитків, які виникли внаслідок заподіяння шкоди їхньому здоров'ю від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • підготовку повідомлень про нещасні випадки, професійні захворювання та аварії та інформування в установленому порядку відповідних органів (посадовх осіб);
 • належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з нормативними вимогами.

Медогляди працівників у 2023 році Якими мають бути дії роботодавця, щоб уникнути штрафних санкцій та адміністративної відповідальності

2.9. Організовує та здійснює контроль за:

 • виконанням місячних і річних планів з поліпшення стану безпеки та умов праці на підприємстві, розділу «Охорона праці» колективного договору, наказів (розпоряджень) з питань охорони праці, заходів щодо усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
 • проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
 • наявністю і веденням у виробничих підрозділах (на робочих місцях) інструкцій з охорони праці згідно з наявним переліком професій, посад і видів робіт та своєчасним внесенням в них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • виконанням розпорядчих документів (постанов, приписів, актів тощо) органів державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва, а також подань страхового експерта з охорони праці;
 • утриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
 • виконанням на об’єктах виробництва заходів з питань охорони праці, розроблених та затверджених підприємством спільно зі сторонніми (підрядними) організаціями;
 • оформленням документів дозвільного характеру, необхідних для допуску сторонніх (підрядних) організацій на територію підприємства;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем тощо;
 • забезпеченням працівників спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мийними (знешкоджувальними) засобами, створенням належних санітарно- гігієнічних і побутових умов, за організацією питного режиму, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних зі шкідливими умовами праці, відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • своєчасним проведенням навчання та всіх видів інструктажів з питань охорони праці у виробничих підрозділах, а також спеціального навчання працівників окремих професій, яких залучають до виконання небезпечних робіт;
 • станом роботи зі складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильним складанням заявок на спецодяг, засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо, а також за станом витрачання коштів на охорону праці;
 • додержанням правил і норм з охорони праці та виробничої санітарії при спорудженні об’єктів, які будуються чи реконструюються згідно з проектною документацією, нових технологічних ліній, а також за дотриманням строків випробувань і перевірок правильності експлуатації котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та іншого устаткування, дотриманням графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства, забезпеченням додержання правил і норм охорони праці під час проходження практики студентами, учнями професійно-технічних училищ тощо;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

2.11. Підтримує зв'язок з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці і вживає заходів щодо впровадження їх прогресивних рекомендацій.

2.12. Організує роботу зі складання звітності з охорони праці за встановленими формами, готує проекти документів розпорядчого характеру, розглядає листи, заяви і скарги працівників підприємства, звернення сторонніх організацій з питань додержання законодавства про охорону праці.

3. Права

3.1. Контролює стан безпеки на об’єктах виробництва. За результатами перевірки видає за встановленою формою керівникам виробничих підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

3.2. Вимагає від керівників виробничих підрозділів відсторонення у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку, від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці;

3.3. Вживає заходів щодо зупинення роботи виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю чи здоров'ю працюючим або навколишньому природному середовищу.

3.4. Вимагає від керівників виробничих підрозділів відсторонення від роботи (у порядку, визначеному Правилами внутрішнього трудового розпорядку) працівників, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, не пройшли медичного огляду, інструктажу, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, не мають допуску до спеціальних видів робіт або порушують вимоги нормативних документів з питань охорони праці.

3.5. Надає керівнику підприємства подання щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативних документів з охорони праці, та щодо заохочення працівників, які беруть активну участь у поліпшенні умов праці на підприємстві.

3.6. Бере участь у службових нарадах підприємства. Представляє підприємство у вищих, державних (відомчих) органах і місцевих органах влади, сторонніх (підрядних) організаціях під час розгляду виробничих питань (у межах компетенції).

3.7. Використовує інформацію та документи підприємства, необхідні для реалізації своїх функціональних обов’язків.

3.8. Вносить на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо вдосконалення стану роботи з питань охорони праці.

3.9. Самостійно планує виробничу діяльність, виходячи з обсягів робіт, укладених договорів зі сторонніми (підрядними) організаціями та вказівок керівництва. План роботи та графіки обстежень затверджуються керівником підприємства.

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці  Як убезпечити підприємство від відповідальності, якщо підрядник не дотримує вимог безпеки

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу охорони праці несе відповідальність в установленому законодавством порядку, за:

4.1.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, зокрема в разі:

 • невідповідності прийнятих рішень вимогам законодавства з охорони праці;
 • незадовільного стану документації з питань охорони праці;
 • незадовільної організації проведення періодичних медичних оглядів, інструктажів, навчання з питань охорони праці та стажування працівників, перевірки їх знань;
 • низької якості проведених розслідувань нещасних випадків, що проводяться відповідно до наказу керівника підприємства;
 • недостовірності і несвоєчасності подання звітів або іншої інформації з питань охорони праці у відповідні служби підприємства, вищі та контролюючі органи;
 • невиконання функціональних обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, Положенням про відділ охорони праці та Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а також розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями) керівництва підприємства.
 • вчинення інших правопорушень, скоєних в процесі виробничої діяльності.

4.1.2. Заподіяння матеріальної шкоди підприємству.

5. Повинен знати

5.1. Нормативні та розпорядчі документи щодо охорони праці на підприємстві, зокрема:

 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
 • Кодекс цивільного захисту України;
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994;
 • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107;
 • Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 11.07.2002 № 956;
 • Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затверджений постановою КМУ від 13.09. 2022 № 1030.
Як оцінювати ризики виникнення

5.2. Нормативні документи, що визначають порядок розроблення нормативної документації з питань охорони праці, типові положення, типові інструкції, зокрема:

 • Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132 (НПАОП 0.00-6.03-93);
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Мінпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98);
 • Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04);
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05);
 • Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 (НПАОП 0.00-4.11-07);
 • Типове положення про комісію з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 55 (НПАОП 0.00-4.09-07);
 • Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені головою Держгірпромнагляду 07.02.2008;
 • ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

5.3. Міжгалузеві нормативно-правові акти з охорони праці, пов’язані з організацією безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки:

 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-2.01-05);
 • Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань від 07.01.1977 № 4/П-1;
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13);
 • Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27;
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07);
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом МНС від 09.07.2012 № 964 (НПАОП 0.00-1.62-12);
 • Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, затверджена Державним комітетом СРСР з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничому нагляді від 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85).

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці Як Держпраці перевіряє підприємства за ступенем ризику господарської діяльності

5.4. Нормативні документи щодо забезпечення працівників засобами захисту, зокрема:

 • Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 771;
 • Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, затверджені наказом МНС від 06.11.2012 № 1308;
 • Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62 (НПАОП 0.00-3.07-09).

5.5. Нормативні документи, що визначають порядок проведення навчання на підприємстві:

 • Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.1994 № 130 (НПАОП 0.00-4.24-03);
 • Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.1996 № 61 (НПАОП 0.00-1.16-96);
 • Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Мінпраці, МОН від 26.03.2001 № 127/151.

5.6. Нормативні документи, що визначають порядок проведення медичного огляду та атестації робочих місць на підприємстві, зокрема:

 • Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248;
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246;
 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

5.7. Порядок видачі нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві. Галузеві нормативно-правові акти, що визначають організацію проведення робіт на виробничих об’єктах.

5.8. Склад і зміст технологічної документації (проєкти виконання робіт, технологічні карти) пов’язаної з охороною праці на об’єктах виробництва.

5.9. Нормативні документи, що визначають загальні вимоги безпечного доступу людей у будівлі, зокрема:

 • ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»;
 • ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5.10. Нормативні документи, що визначають загальні вимоги безпечної експлуатації електроустановок і їх конструктивних елементів:

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258;
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01);
 • ДСТУ 7237:2011 «ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту».
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

 

5.11. Державні стандарти (ДСТУ, ГОСТ тощо), що визначають загальні вимоги безпечної експлуатації засобів виробництва, зокрема:

 • ДСТУ 2156-93 «Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення»;
 • ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги»;
 • ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»;
 • ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы»;
 • ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки.

5.12. Основи економіки, організації праці, управління і технологічних процесів виробництва; організаційну структуру та виробничі потужності підприємства; особливості об’єктів виробництва та режими роботи на них.

5.13. Психофізіологічні вимоги до працівників, яких залучають до робіт підвищеної небезпеки; обмеження щодо застосування праці жінок, підлітків, інвалідів і працівників, переведених на легшу роботу.

5.14. Колективний договір, зокрема «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам», Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, внутрішньооб’єктові режими.

5.15. Розташування засобів пожежогасіння, медичних аптечок і правила користування ними; порядок дій при нещасному випадку, аварії та інших надзвичайних ситуаціях, вимоги Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337; Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270.

5.16. Облікову документацію, порядок і строки складання звітних документів про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; методи й форми інформаційної діяльності з питань охорони праці.

5.17. Передовий досвід організації робіт з питань охорони праці, методи і форми пропагування такого досвіду.

5.18. Володіти інформацією про адреси, номери телефонів тощо відповідальних осіб вищих, державних і місцевих органів влади, з якими пов’язано вирішення питань з охорони праці, а також сторонніх (підрядних) організацій, з яким у межах виробничої діяльності існують договірні відносини.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. До начальника відділу охорони праці встановлено такі кваліфікаційні вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи з охорони праці — не менше ніж два роки.

6.2. Начальник відділу охорони праці повинен мати ІV кваліфікаційну групу з електробезпеки (з правом інспектування електроустановок).

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Начальник відділу охорони праці безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

7.2. Взаємодіє з керівниками структурних (виробничих) підрозділів та уповноваженими представниками вищих, контролюючих органів державного (відомчого) нагляду, навчальних і експертних закладів, місцевих органів влади (у межах компетенції).

7.3. Начальник відділу охорони праці координує роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, а також з представниками профспілки.

7.4. Спільно з особою, відповідальною за електрогосподарство, виконує контролюючі (інспекційні) функції на об’єктах електрогосподарства.

7.5. Приписи начальника відділу охорони праці є обов’язковими для виконання керівниками виробничих підрозділів і можуть бути скасовані лише керівником підприємства.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді