Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся, в якому випадку на підприємстві потрібен уповноважений з питань охорони праці, як його обрати та які його обов'язки й права.

Профспілкові організації створюють здебільшого на підприємствах з великим штатом працівників. Організаціям з меншою кількістю персоналу доцільно не утворювати профспілку, а обирати уповноважену особу, яка фактично виконуватиме функції профспілки, а саме — контролюватиме дотримання прав працівників, зокрема в галузі безпеки праці.

Якщо на підприємстві нема профспілки, служба охорони праці під час виконання своїх обов’язків взаємодіє з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

Основні права та обов’язки уповноваженого з питань охорони праці

Правовий статус уповноваженого з питань охорони праці

Обсяг прав, обов’язків, компетенції та відповідальності уповноваженого має бути чітко закріплений у локальному нормативному акті компанії — Положенні про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі — Положення). Його розробка передбачена пунктом 1.4. Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56; НПАОП 0.00-4.11-07.

У розробленні проєкту Положення беруть участь як роботодавець, так і трудовий колектив компанії. Положення має бути складене на базі форми Типового положення, з урахуванням особливостей діяльності компанії. Остаточний проєкт Положення мають погодити загальні збори працівників компанії.

Як обирають уповноваженого з питань охорони праці

Уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці обирають:​​​​​​

 • простою більшістю голосів;
 • відкритим голосуванням;
 • на строк, визначений загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства або цеху, зміни, дільниці, бригади, ланки тощо.

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці. 

Уповноважений трудового колективу з питань охорони праціЗверніть увагу! Законодавство не забороняє обрати декількох уповноважених осіб, якщо це обумовлено необхідністю ведення постійного контролю за станом безпеки праці в кожному виробничому підрозділі. У такому разі необхідну кількість уповноважених, а також строк їх повноважень визначають на загальних зборах працівників.

Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Протягом місяця з моменту обрання уповноважений повинен пройти навчання з охорони праці.

Функції та обов’язки уповноваженого з охорони праці

У своїй діяльності уповноважений повинен керуватись законами України, підзаконними актами з питань охорони праці, установчим документом компанії та відповідним Положенням.

Виділяють такі основні обов’язки уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці:

 • моніторинг упровадження нормативних актів України з питань безпеки праці в діяльності компанії;
 • перевірка відповідності прийнятих в компанії правил вимогам законодавства;
 • контроль за дотриманням прав працівників;
 • контроль за здійсненням документообороту та обліку з питань безпеки праці, правильністю оформлення внутрішніх документів (наприклад, актів розслідування комісії);
 • участь у розробленні й погодженні колективної угоди, насамперед розділу «Охорона праці»;
 • розроблення та вживання заходів, спрямованих на покращення умов праці, захист прав працівників, оптимізацію виробничого процесу в частині мінімізації ризиків настання нещасних випадків та травматизму.

У випадку збою на виробництві або спричиненні шкоди здоров’ю чи життю працівників уповноважений повинен негайно повідомити керівника робіт і надати домедичну допомогу постраждалому.

Уповноважені співпрацюють із комісією з питань охорони праці, якщо вона створена на підприємстві, і також можуть входити до складу комісії. 

Для того, щоб уповноважені змогли краще контролювати дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, роботодавець за свій кошт організовує навчання, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами, довідковими матеріалами з питань охорони праці та звільняє уповноважених від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

Методичну допомогу у роботі уповноважених з ОП надає служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці під час виконання своїх функціональних обов'язків співпрацюють з ланковими, бригадирами, майстрами, керівниками відповідних структурних підрозділів, спеціалістами служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, представниками профспілкових організацій.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Права уповноваженого з охорони праці

Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці за посадою має право:

 • перевіряти стан безпеки умов праці в компанії;
 • отримувати доступ до виробничих приміщень та документів з охорони праці, які ведуть у компанії;
 • за умови надмірного ризику робіт — вимагати припинення робіт, що створюють загрозу для працівників або устаткування компанії;
 • брати участь у засіданнях комісії з охорони праці (якщо така комісія створена в компанії) тощо.

Під час здійснення своїх повноважень уповноважений повинен враховувати інтереси і працівників, і роботодавця.

У разі якщо уповноважений з ОП вважає заходи роботодавця з охорони праці недостатніми, то він має право звернутися по допомогу до органу державного нагляду.

Якщо уповноважений не виконуватиме належним чином свої функціональні обов’язки, то за рішенням загальних зборів працівників така особа може бути усунена з посади достроково.

Будь-які законні інтереси працівників у зв'язку з виконанням ними обов'язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.зміст

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді