Доплата за шкідливі умови праці працівникам освіти

Відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України (КЗпП) на всіх підприємствах, в установах, організаціях повинні створюватися безпечні і нешкідливі умови праці, забезпечення яких покладається на власника або уповноважений ним орган.

Нормативне регулювання доплат за шкідливі умови праці

За неможливості повного усунення негативних для здоров’я умов праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я ст. 100 КЗпП України передбачено встановлення підвищеної оплати праці.

Скачайте наказ про встановлення доплат за несприятливі умови праці

Таким чином, право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за професією (посадою), а за виконання відповідних видів робіт, умови праці на яких визнано важкими та шкідливими або особливо важкими чи особливо шкідливими.

Для оцінки фактичного стану робочого місця і вирішення питання щодо необхідності встановлення працівнику відповідної доплати слід враховувати нормативи, які викладені в Типовому положенні про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умовами праці, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріата ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22-78.

Згідно з цим нормативним актом доплати встановлюються:

 • у відсотках до тарифної ставки (окладу), в тому числі, на важких і шкідливих роботах - до 12 відсотків, а на особливо важких та особливо шкідливих роботах за умовами праці – до 24 відсотків;
 • на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці на них;
 • пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці.

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник виконує свої трудові обов’язки відповідно до розпорядку, графіку роботи або умов трудового договору, контракту.

Доплата за шкідливі умови праці працівникам освіти Дізнайтеся більше про Тривалість робочого часу

До фактично відпрацьованого часу, на який нараховується доплата, не включається час:

 • усіх видів відпусток;
 • протягом якого працівник хворів;
 • виконання державних і громадських обов’язків;
 • простоїв, якщо вони офіційно оформлені згідно з законодавством;
 • коли з виробничих потреб працівника було переведено за наказом керівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
 • обідньої перерви, якщо працівник згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку має можливість використати її на свій розсуд.

Доплата за шкідливі умови праці працівникам освіти

При оплаті за роботу з важкими і шкідливими умовами працівникам освіти необхідно керуватися положеннями Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Так, п. 33 зазначеної вище інструкції передбачено, що керівники закладів і установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) — на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку № 9 цієї Інструкції. При цьому вказані доплати включаються до середньої заробітної плати у всіх випадках її обчислення.

У додатку 9 до Інструкції встановлено, що:

 • атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях системи освіти здійснюється експертною комісією стосовно до рекомендацій по оцінці умов праці на робочих місцях і встановленню доплат працівникам за несприятливі умови праці в наукових організаціях і в наукових підрозділах установ системи освіти;
 • експертна комісія створюється спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи, організації. Для роботи членами експертної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій. Експертну комісію очолює заступник керівника установи, організації;
 • керівник підрозділу спільно з профспілковим комітетом підрозділу складає характеристики робіт і умов праці конкретних працівників (груп працівників) з зазначенням наявних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, передбачених стандартом «Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація - ГОСТ 12.0.003-74», по кожному виду робіт;
 • відповідальність за достовірність характеристик умов праці працівників, наявних небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях, несе керівник структурного підрозділу. Про всі зміни умов праці працівників керівник підрозділу повинен своєчасно подавати додаткові матеріали в експертну комісію. Згідно з висновками експертної комісії при подальшій раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або скасовуються повністю;
 • на підставі висновків експертної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт. Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації.

У додатку 9 до Інструкції визначено 183 види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплата в розмірі до 12 відсотків та 41 вид робіт — з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюється доплата до 24 відсотків.

Згідно з Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (зі змінами у редакції від 19.04.2018 р.) сторони Угоди рекомендують керівникам закладів установ освіти і науки та виборним профспілковим органам:

 • враховувати під час розроблення та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі;
 • забезпечувати фінансування заходів з атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробляти за її результатами заходи щодо покращення умов праці, які необхідно включати в колективні договори;
 • включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці відповідно до переліків видів робіт, зазначених у додатку № 2 до зазначеної Угоди.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді