Документація з охорони праці на осіб, залучених до робіт за договором підряду

Підприємство залучає до вантажно-розвантажувальних робіт вручну та засобами малої механізації працівників сторонньої організації за договором підряду та працівників, які особисто заключають договори. Яку документацію з охорони праці треба оформлювати на залучених осіб? Чи можна фіксувати проведення інструктажів для них у журналах підприємства? Відповіді на ці та інші питання читайте у статті

Договір підряду є однією з форм цивільно-правового договору. За договором підряду одна зі сторін (Підрядник) на власний ризик (своїми силами і засобами) на замовлення іншої сторони (Замовника) зобов’язується виконати та здати йому в установлений договором підряду термін закінчені роботи, а Замовник зобов’язується надати підряднику фронт робіт, передати необхідну для виконання документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

За договором підряду процес організації трудової діяльності залишається за його межами, Підрядник на відміну від працівників (осіб, залучених підприємством (Замовником) на умовах трудового договору) не підпорядковується Правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства, самостійно організовує свою роботу і виконує її на власний ризик, а функції Замовника передбачають конт-роль за ходом і якістю виконаних робіт. Стаття 837 Цивільного Кодексу України вказує, що для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл.

Відповідно до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, вступний інструктаж з питань охорони праці проводять: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади, а також з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводять одноразово перед допуском на територію підприємства.

Керуючись вимогами частини 4 статті 29 Кодексу законів про працю України, яка вказує, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, представники Державної інспекції України з питань праці можуть визнати проведення інструктажу (також і вступного) ознакою трудового договору.

Тобто всі взаємовідносини між Замовником та Підрядником має регулювати договір підряду, також і питання, пов’язані з проведенням інструктажів, навчання, медичного огляду, санітарно-побутовими умовами тощо.

Серед документів, пов’язаних із залученням до робіт Підрядників, на підприємстві доцільно мати:

  • перелік осіб, залучених до робіт на виробничому об’єкті (за наявності об’єктового режиму — охорони задля запобігання доступу на об’єкт виробництва сторонніх осіб);
  • наказ про призначення особи, відповідальної за організацію праці Підрядників (видачу виробничого завдання, виділення робочої зони, контроль ходу та якості виконаних Підрядниками робіт тощо).

Документація з охорони праці на осіб, залучених до робіт за договором підряду Читайте також: Організаційні заходи у разі залучення підрядника до робіт на території підприємства

Центральна частина статичний блок 2