Аналізуємо Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Типове положення про навчання з питань охорони праці встановлює вимоги щодо організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників підприємства.

 

Типове положення про навчання з питань охорони праці 2017 року

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники повинні проходити за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці. Це стосується і випадків укладення працівниками трудового договору з підприємством про дистанційну роботу.

Порядок проведення навчання з охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади.

Чинним актом з цього питання є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Востаннє документ зазнав змін у 2017 році, коли набув чинності наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 140. Зокрема у новій редакції Типового положення:

 • усунули обмеження в організації навчання;
 • скасували обов'язкову видачу посвідчень;
 • всім посадовим особам дозволили навчатися на інших підприємствах та вільно обирати суб'єкт господарювання, який надаватиме таку послугу.

Як і раніше, документом передбачена вимога щодо розробки на підприємствах на основі Типового положення відповідних положень підприємств про навчання з питань охорони праці та планів-графіків проведення навчання та перевірки знань. Види навчання, передбачені Типовим положенням про навчання з питань охорони праці: лекції, семінари та консультації. Вони організовуються перед перевіркою знань.

Яка документація СОП має бути на підприємстві

Організація навчання на підприємстві

Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Документом передбачено проведення декількох видів навчання з питань охорони праці, зокрема:

 • навчання та перевірку знань на підприємстві;
 • спеціальне навчання і перевірка знань;
 • навчання та перевірка знань посадових осіб;
 • проведення інструктажів.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

Формою перевірки знань є тестування, залік або іспит. Результат перевірки оформляється протоколом засідання комісії.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається відповідне посвідчення.

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці до роботи не допускаються.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Цей вид навчання проводиться для окремих категорій працівників, яким встановлено особливі вимоги до охорони праці, а саме для посадових осіб та інших працівників, безпосередньо зайнятих на роботах, зазначених у:

 • Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15;
 • Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121.

Спеціальне навчання з охорони праці проводиться роботодавцем за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт на підприємстві, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників.

Таке навчання може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальних центрах.

У Типовому положення визначено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (додаток 3 до п. 5.1 Типового положення).

Обов'язково навчанню з питань охорони праці підлягають посадові особи, які наділені керівними та управлінськими функціями, а саме:

 • керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, їх об'єднань, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт;
 • керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проєктних і технологічних відділів, які проводять експертизу проєктно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці;
 • страхові експерти з охорони праці;
 • інші посадові особи, зазначені у додатку 3.

thumbnail_pw_web2407.jpg

Також згідно з пунктом 5.5 глави 5 Типового положення навчання та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи проходять особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з:

 • керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;
 • будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної небезпеки;
 • розробкою проєктів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
 • підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
 • розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об'єктів підвищеної небезпеки.

Службові особи повинні проходити навчання з питань охорони праці:

 • перед прийняттям на роботу;
 • регулярно протягом подальшої трудової діяльності (щонайменше, раз у три роки).
 

Інструктажі з питань охорони праці

Інструктажі з охорони праці є одним з найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт.

Типовим положенням встановлено, що працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером та часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

 • з працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження професійного навчання;
 • з екскурсантами на підприємство.

Первинний інструктаж проводиться з працівником до початку роботи безпосередньо на робочому місці.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з кожним працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, не рідше:

 • на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці;
 • для решти робіт — 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  Дізнайтеся, чи проходити спецнавчання головному інженеру при переведенні на іншу посаду

Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

Типовим положенням також врегульовано питання щодо порядку стажування, дублювання і допуску працівників до роботи. 

Стажування на робочому місці проводять для працівників, яких приймають, щоб ті виконували роботи підвищеної небезпеки. Однак, якщо роботодавець вважає за потрібне, стажування проводять й для інших працівників.

Працівники, які забезпечують безаварійну роботу об'єктів підвищеної небезпеки або виконують роботи підвищеної небезпеки, до початку самостійної роботи проходять дублювання. У цей період вони обов'язково мають пройти протиаварійні та протипожежні тренування відповідно до плану ліквідації аварій.

Керівник підприємства визначає перелік посад і професій працівників, які мають проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Скільки триватиме стажування (дублювання), залежить від стажу й характеру роботи, кваліфікації працівника.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді