Зразок посадової інструкції інженера з охорони праці

Посадова інструкція провідного інженера з охорони праці визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність провідного інженера з охорони праці. Скачайте зразок інструкції, розроблений експертом.

Загальні положення

1.1. Посадова інструкція провідного інженера з охорони праці визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність провідного інженера з охорони праці.

1.2. Посада провідного інженера з охорони праці належить до категорії «Професіонали».

1.3. Мета роботи провідного інженера з охорони праці — гарантувати безпеку, збереження працездатності та здоров’я працівників підприємства під час виконання ними виробничих завдань та обов’язків.

Дистанційна й надомна робота: нові виклики для служби охорони праці

Провідний інженер з охорони праці:

1.4. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника служби охорони праці.

1.5. Безпосередньо підпорядковується начальнику служби охорони праці.

1.6. У роботі керується нормативно-правовими актами України про охорону праці, колективним договором, положенням про службу охорони праці та іншими локальними актами, цією посадовою інструкцією.

1.7. За відсутності провідного інженера з охорони праці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує інший працівник служби охорони праці (за потреби вказати назву посади) у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Провідного інженера з охорони праці не можна залучати до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці», положенням про службу охорони праці підприємства та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги

2.1. Кваліфікаційні вимоги до інженера з ОП регулює розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

ДКХП встановлює такі вимоги до провідного інженера з ОП:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи за професією інженера з ОП I категорії — не менше ніж два роки.

Завдання та обов’язки

3.1. Веде облік та аналізує причини виробничого травматизму, професійних захворювань і захворювань, обумовлених виробничими чинниками.

3.2. Вивчає умови праці на робочих місцях, допомагає структурним підрозділам організовувати та проводити вимірювання параметрів небезпечних і шкідливих виробничих чинників, оцінювати травмобезпечність обладнання.

3.3. За результатами обстеження робочих місць подає пропозиції щодо їх поліпшення: удосконалення конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних i блокувальних пристосувань та інших засобів захисту від впливу небезпечних i шкідливих виробничих чинників.

3.4. Спільно з представниками відповідних структурних підрозділів бере участь у перевірках, обстеженнях технічного стану будівель, споруд, обладнання, засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-технічних пристроїв, вентиляційних систем тощо. Визначає їх відповідність вимогам охорони праці.

3.5. Організовує роботу і здійснює методичне керівництво під час атестації робочих місць та обладнання за умовами праці, сертифікації робіт з охорони праці на відповідність вимогам нормативних актів.

3.6. Бере участь у розробленні заходів (планів, програм тощо) щодо поліпшення умов праці та системи охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та захворюванням, обумовленим виробничими чинниками, надає відповідну організаційно-методичну допомогу з виконання запланованих заходів.

3.7. Бере участь у роботі комісій із розслідування нещасних випадків, у розгляді питань про відшкодування роботодавцем шкоди, завданої працівникам (каліцтва, профзахворювання тощо).

3.8. Бере участь у роботі комісій із:

 • приймання в експлуатацію новозбудованих або реконструйованих об’єктів виробничого призначення;
 • приймання з ремонту обладнання та приладів;
 • проведення випробувань на відповідність вимогам безпеки.

3.9. Контролює розроблення проектної, конструкторської, технологічної та іншої документації підприємства, бере участь в її погодженні.

3.10. Забезпечує підготовку документів для призначення виплат за страхуванням у зв’язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями.

3.11. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у складанні списків професій і посад:

 • для проходження працівниками обов’язкових попередніх і періодичних медоглядів;
 • для надання компенсацій за важку роботу й роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

3.12. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів під час розроблення та актуалізації інструкцій з охорони праці, стандартів із безпеки праці.

Коли переглядати інструкцію

3.13. Вживає заходів щодо забезпечення структурних підрозділів нормативними актами, посібниками й інформаційними матеріалами з охорони праці.

3.14. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору підприємства.

3.15. Бере участь у розробленні навчальних програм з охорони праці для працівників і, зокрема, керівного складу підприємства, проводить вступні iнструктажi з охорони праці (з новоприйнятими працівниками; особами, які прибули у відрядження; учнями та студентами під час виробничого навчання та практики).

3.16. Організовує навчання з охорони праці на підприємстві. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань.

3.17. Веде в підрозділах роз’яснювальну роботу щодо охорони праці (з використанням інформаційних технологій і наочних матеріалів).

3.18. Бере участь у розгляді листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються умов та охорони праці, у підготовці пропозицій директору (керівникам підрозділів) щодо усунення виявлених недоліків.

3.19. За необхідності організовує оперативні наради з охорони праці у структурних підрозділах.

3.20. Контролює організацію зберігання, видавання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення i ремонту спеціального одягу та взуття, стежить за станом запобіжних пристосувань, захисних пристроїв та інших засобів індивідуального й колективного захисту.

3.21. Складає звіти з охорони праці за встановленими формами й у визначені терміни.

Права

Має право:

4.1. У будь-який час безперешкодно відвідувати й оглядати виробничі, службові та побутові приміщення підприємства, ознайомлюватися з документами з охорони праці.

4.2. Проводити планові та позапланові перевірки підрозділів щодо дотримання норм охорони праці.

4.3. Отримувати від керівників структурних підрозділів необхідні відомості й документи з охорони праці, вимагати письмові пояснення від осіб, які порушили законодавство про охорону праці.

4.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів усунення недоліків у сфері охорони праці (на підставі письмових приписів).

4.5. Зупиняти роботу виробництва, дільниці, обладнання у разі виявлення порушень, які загрожують життю або здоров’ю працівників.

4.6. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.7. Направляти директору підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

4.8. Залучати фахівців підприємства до перевірок умов праці та стану охорони праці (за погодженням із безпосереднім керівником та керівниками відповідних структурних підрозділів).

4.9. Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях (у межах виконання службових обов’язків).

4.10. Представляти підприємство в державних і громадських організаціях під час обговорення питань охорони праці.

4.11. Регулярно відвідувати навчальні курси та курси підвищення кваліфікації з питань охорони праці.

Посадова інструкція провідного інженера з охорони праці Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Відповідальність

Може бути притягнутий до відповідальності за:

5.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.

5.2. Неналежне або несвоєчасне виконання наказів, розпоряджень та доручень керівництва.

5.3. Несвоєчасне надання інформації про потенційні й фактичні загрози життю та безпеці людей.

5.4. Невідповідність законодавству погоджених (завізованих) проектів наказів, інструкцій, положень тощо.

Повинен знати

6.1. Законодавство України та нормативні акти про охорону праці, методичні матеріали з охорони праці, ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці», основи законодавства про працю.

6.2. Основні технологічні процеси на підприємстві.

6.3. Порядок i строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці.

6.4. Методи та інструменти вивчення умов праці на робочих місцях, засади організації роботи з охорони праці.

6.5. Особливості експлуатації обладнання, застосовуваного на підприємстві.

6.6. Правила й засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки.

6.7. Психофiзiологiчнi вимоги до працівників (з урахуванням категорій складності робіт), обмеження застосування праці окремих категорій осіб (жінок, підлітків, працівників, переведених на легшу роботу).

6.8. Сучасні напрями розвитку системи охорони праці в Україні та країнах світу.

6.9. Основи економіки, організації виробництва, праці й управління.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Зв’язки за посадою

Взаємодіє з технічними та виробничими структурними підрозділами з питань отримання:

 • інформації щодо дотримання законодавства про охорону праці;
 • заявок на висновки щодо технічних проектів, технологій обслуговування, ремонту обладнання;
 • технічної і виробничої документації для проведення експертизи щодо врахування в ній норм охорони праці;
 • відомостей про виробничий травматизм.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді