Інструкція з охорони праці оператора котельні

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті наведено примірну інструкцію з охорони праці оператора котельні. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Положення цієї інструкції стосуються роботи оператора котельні, яка працює на газовому паливі (далі – оператор).

Як підготуватися до опалювального сезону 2023/2024 років

1.2. Інструкція з охорони праці оператора котельні є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання оператором вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;

 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

 • Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285;

 • Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

1.4. У своїй діяльності оператор керується технічними нормами та іншими актами законодавства.

1.5. У разі пошкодження здоров’я з вини власника оператор має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання вимог цієї інструкції оператор несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.7. До роботи оператором може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну кваліфікацію та посвідчення на право обслуговування котлів відповідного типу, має необхідні навики в роботі та пройшла встановлений керівником підприємства термін стажування (залежно від кваліфікації та досвіду роботи), пройшла спеціальне навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

До самостійної роботи оператор допускається за наказом керівника підприємства.

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів  Яке навчання провести працівникам, які відповідають за обслуговування та експлуатацію котлів

1.8. Також оператор повинен володіти необхідним обсягом технічних знань щодо особливостей роботи електроустановок, знати основні заходи безпеки під час роботи з електрообладнанням.

1.9. Під час виконання роботи на оператора можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом, пошкодження систем, які перебувають під тиском (вибухи);

 • загазованість, отруєння чадним газом, алергічні реакції;

 • опіки;

 • проведення робіт на територіях, де можливе проведення бойових дій;

 • інші негативні фактори.

1.10. З метою дотримання правил охорони праці оператор повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на виробництві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з пожежної безпеки та електробезпеки;

 • знати об’єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;

 • виконувати тільки доручену роботу та не передавати управління обладнанням котельні іншим особам, не допускати сторонніх осіб на робоче місце;

 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;

 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілим і знати місце розташування медичної аптечки;

 • ефективно використовувати засоби колективного і індивідуального захисту відповідно до характеру і умов праці;

 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни;

 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;

 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.11. Оператор забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту (черевики шкіряні, костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, окуляри захисні та інше) за встановленими галузевими нормами.

1.12. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними та відповідати зросту і розміру.

1.13. Робоче місце оператора повинно бути в порядку і чистоті, забезпечене захисними і запобіжними пристроями та повинно мати достатнє освітлення.

1.14. Під час проведення роботи в межах території, де можливе проведення бойових дій або яка зазнала їх наслідків, оператор повинен бути поінформований про план евакуації персоналу з території підприємства та безпечні маршрути переміщення його територією.

На підприємстві мають бути засоби оповіщення про повітряну небезпеку.

1.15. За порушення нормативно-правових актів про охорону праці оператор може бути притягнений до відповідальності згідно із чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи оператор повинен:

 • одягти спецодяг, спецвзуття;

 • оглянути і впорядкувати робоче місце та проходи поблизу нього;

 • перевірити справність засобів індивідуального захисту;

 • ознайомитися зі станом роботи обладнання та з усіма записами в експлуатаційному журналі;

 • провести зовнішній огляд трубопроводів газу, води, перевірити щільність і легкість відкриття кранів;

 • перевірити справність основного та аварійного освітлення, вентиляції, аварійного захисту, сигнальних пристроїв, первинних засобів пожежогасіння.

2.2. Також оператор повинен перевірити робочу зону на наявність небезпечних факторів, зокрема вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, що можуть створити загрозу.

2.3. Засвідчити факт приймання — передачі зміни шляхом внесення запису в експлуатаційний змінний журнал, із зазначенням стану робочих котлів, запобіжних клапанів, засобів автоматики та зафіксувати показники приладів.

2.4. Перед початком роботи слід пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.5. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки оператор повинен повідомити безпосереднього керівника, відповідального за роботу котельні, зробити відповідний запис у змінному журналі та приступити до роботи після їх усунення.

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів  Чи можна проєктувати котельні, що примикають до складів горючих матеріалів

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Розпалювання, експлуатацію та зупинку котла (котлів) слід проводити відповідно до виробничо-технологічної інструкції.

Крім того, розпалювання котла повинно здійснюватися за наявністі розпорядження, викладеного відповідальною за безпечну експлуатацію котлів особою в змінному журналі.

3.2. Перед розпалюванням котла необхідно перевірити:

 • справність топки та газоходів, запірно-регулюювальних пристроїв;

 • справність контрольно-вимірювальних та інших приладів, димососів і вентиляторів, а також наявність природної тяги;

 • справність газових пальників;

 • ступінь заповнення котла водою, герметичність фланців, запірної арматури, люків;

 • відсутність заглушок на газопроводах і паропроводах, а також відсутність у топці і газоходах сторонніх предметів.

3.3. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна проводитися відповідно до графіку, розробленого та затвердженого у встановленому порядку.

3.4. Забороняється:

 • допускати у приміщення котельні сторонніх осіб;

 • відволікатись від виконання своїх обов’язків;

 • замикати вхідні двері приміщення котельні при працюючих котлах, спати в робочий час;

 • захаращувати приміщення, зберігати в них будь-які сторонні матеріали та речі, крім тих, що використовуються для обслуговування котлів;

 • зберігати та використовувати у приміщенні котельні легкозаймисті рідини, зріджений газ, вибухові та інші небезпечні речовини;

 • сушити одяг, взуття, матеріали з дерева та інше на металевих конструкціях і обладнанні котлів та трубопроводів;

 • самостійно ремонтувати електрообладнання;

 • запускати в роботу котли з несправною арматурою, живильними приладами, автоматикою та засобами протиаварійного захисту і сигналізації;

 • закривати решітки вентиляційних каналів;

 • розпалювати газ у топці без попередньої вентиляції топки та газоходів;

 • наближати впритул обличчя до запального отвору при спостереженні за горінням чи регулюванні подачі повітря;

 • запалювати факел від сусіднього пальника;

 • притулятись до механізмів та їх частин, що обертаються;

 • торкатись голими руками чи іншими відкритими ділянками тіла до поверхні котлів та обладнання, нагрітих понад 60°С.

image68
ІРИНА ШКАРІВСЬКА Постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

3.5. Оператор повинен вжити термінових заходів щодо усунення несправностей, які загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування.

3.6. Під час роботи на майданчиках котла і в газоходах слід застосовувати для освітлення переносні акумуляторні світильники, виготовлені з вибухозахистом, які споживають напругу не більше 12 вольт. При цьому вмикання і вимикання таких світильників повинно здійснюватися поза вибухонебезпечною зоною.

3.7. У разі загасання частини або всіх розпалених пальників слід негайно припинити постачання газу, провести вентиляцію топки, газоходів і повітроводів та з’ясувати і усунути причину загасання.

3.8. Робота газифікованих котелень без постійної присутності оператора не дозволяється.

Оператору також заборонено залишати котел без постійного нагляду після його зупинки до зниження в ньому тиску до атмосферного та повного припинення горіння в топці, вилучення з неї решти палива.

3.9. Робота котла негайно припиняється у випадках:

 • виявлення несправностей запобіжних пристроїв через підвищення тиску, неспрацювання автоматики безпеки;

 • розриву газопроводів, запірної арматури або інших пристроїв, пошкодженні інших конструкцій котла;

 • вибуху у топці чи газоході та виникнення пожежі;

 • припинення подачі електричного струму та газу до котельні;

 • при різкому підвищенні тиску і температури вище встановлених у котлі і системі, незважаючи на вжиті заходи (припинення подачі палива, зменшення тяги і дуття), а також недопустимому зниженню тиску в тракті прямоточного котла до вбудованих засувок;

 • зниження рівня води нижче нижнього допустимого рівня чи в разі підвищення рівня води вище верхнього допустимого рівня;

 • несправності живильних приладів, водовказівних приладів, манометрів, термометрів, запобіжних клапанів;

 • виявлення невластивого роботі котла шуму, вібрації, стукоту.

3.10. У разі виявлення ознак загазованості потрібно негайно зупинити подачу газу, провентилювати приміщення, повідомити про подію особі, відповідальній за газове господарство.

3.11. У випадку встановлення факту загазованості забороняється:

 • вмикання або вимикання електроосвітлення та електрообладнання;

 • розпалювання котлів;

 • користування відкритим вогнем та паління в приміщенні.

3.12. Ремонтні роботи усередині топок і газоходів котла можуть виконуватися тільки при температурі не вище 60°С за нарядом-допуском на виконання робіт підвищеної небезпеки.

3.13. До початку проведення ремонтних робіт усередині барабана, камери чи колектора котла він повинний бути ізольований від усіх трубопроводів заглушками чи від’єднаний від них.

3.14. Також оператор повинен постійно стежити за оповіщеннями, що надсилаються за допомогою засобів зв’язку (зокрема, мобільного телефона), щодо наявності загрози бойових дій та інформувати про можливу небезпеку працівників, які перебувають поруч.

3.15. У разі виявлення вибухового предмета заборонено:

 • підходити до нього, торкатися предмета та пересувати його;

 • перебуваючи поблизу нього, палити, користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

 • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось накривати;

 • намагатися самостійно знешкодити предмет.

3.16. Про всі порушення технологічного процесу, несправності обладнання, устаткування та інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю працівників, необхідно повідомити керівника, відповідального за роботу котельні, та зробити запис у експлуатаційному змінному журналі.

Які знаки безпеки нанести на вхідні двері у газовій котельні

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце та скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Передати змінному оператору обладнання і матеріали, зробити відповідні записи в журналі і повідомити керівництво про закінчення роботи та виявлені несправності обладнання і механізмів.

4.3. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберіганні місці. Вмитися або прийняти душ, переодягтися.

4.4. У разі невиходу на роботу змінного оператора (хвороба, запізнення, нещасний випадок тощо) забороняється залишати робоче місце без дозволу керівництва.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності газопроводів чи обладнання, що викликало витік газу, загоряння газоповітряної суміші, вибуху у котлі чи газоході слід негайно припинити постачання газу, зупинити роботу котла, вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати відповідний аварійний підрозділ та приступити до гасіння пожежі відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи вогнегасники та інші засоби пожежогасіння.

5.2. Роботи з ліквідації наслідків аварій на території підприємства, що виникли внаслідок бойових дій та можуть призвести до негайної та/або потенційної загрози для життя та здоров’я людей, можуть виконуватися до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування засобів виробництва без оформлення документів розпорядчого характеру, зокрема наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки.

5.3. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета слід поінформувати про це керівництво та вжити заходів щодо збереження до прибуття відповідних аварійних підрозділів обстановки на місці події в такому стані, в якому вона була на момент події (у разі потреби — огородити небезпечну зону підручними засобами).

5.4. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

5.5. Механізм здійснення аварійної зупинки обладнання під тиском також повинен бути визначений у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства.зміст

Центральна частина статичний блок 2