Роботи підвищеної небезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Дізнайтеся, які документи потрібні для організації робіт підвищеної небезпеки та як їх оформити, а також, як проводити роботи з підвищеною небезпекою під час воєнного стану.

Під час воєнного стану на підприємствах, де виконують роботи підвищеної небезпеки, існує велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Про те, як організувати роботи підвищеної небезпеки з дотриманням вимог законодавства та захистити працівників від аварій та нещасних випадків, — далі.

Нормативна база

Робота підвищеної небезпеки — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю (пп. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; далі — Типове положення).

Як виконувати роботи підвищеної небезпеки

Типовим положенням затверджено перелік видів робіт підвищеної небезпеки. Всього цей документ налічує 137 найменувань видів таких робіт.

У нормативно-правових актах з охорони праці є й інші переліки щодо проведення робіт підвищеної небезпеки.

Це, зокрема, переліки видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються:

 • на підставі дозволу, група А – 30 видів робіт;
 • на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, група Б — 24 види робіт підвищеної небезпеки.

Вони наведені у додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (у редакції постанови КМУ від 03.02.2021 № 77).

Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Роботи підвищеної небезпеки під час воєнного стану

У 2023 році територіальні органи Держпраці продовжують реєструвати декларації, видавати дозволи та надавати інші адміністративні послуги. Однак у минулому році відбулися зміни у порядку отримання дозвільних документів, які треба враховувати суб'єктам господарювання.

25 березня 2022 року набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 357.

Згідно із цією постановою:

1. На період дії воєнного стану машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2—9 групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77, експлуатують (застосовують) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

2. На період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7–9, 11–21, 23–27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107, виконують на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

3. Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з урахуванням підпунктів 1 і 2, не пізніше ніж за місяць після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачає законодавство.

4. Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Роботодавець має одержати дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону України «Про охорону праці»).

З 1 січня 2023 року дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки підписуватимуть, а також продовжуватимуть строк їх дії за допомогою електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті е-підпису.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери його управління, або відповідними незалежними експертними організаціями.

Строк дії такого дозволу становить п’ять років, який в подальшому продовжується територіальним органом Держпраці у разі коли під час строку його дії роботодавцем не порушено умов дозволу.

Якщо територіальний орган Держпраці не подовжив строк дії дозволу, суб’єкт господарювання втрачає право на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Чи отримувати дозвіл на експлуатацію орендованого обладнання підвищеної небезпеки

Наряд-допуск на виконання роботи підвищеної небезпеки 2023

Наряд-допуск — складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення робіт, що визначає їх зміст, місце, час початку та закінчення, необхідні заходи безпеки, склад виконавців робіт і осіб, які відповідають за безпечне виконання робіт.

У виняткових випадках короткочасні роботи з усунення несправностей устатковання, які можуть призвести до аварії, допускається виконувати без наряду — за розпорядженням.

У разі аварій зварювальні та інші вогневі роботи можна виконувати без наряду-допуску, але обов'язково під безпосереднім наглядом керівника підрозділу або іншого відповідального інженерно-технічного працівника цього підрозділу.

За необхідності ліквідувати/ локалізувати аварію на території підприємства (об’єкта), яка виникла внаслідок воєнних (бойових) дій, роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без наряду-допуску — тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

Роботи за нарядом-допуском виконують лише після попередньої підготовки робочої зони. А от роботи, які не виконують за нарядом-допуском, можна здійснювати в порядку поточної експлуатації або за розпорядженням.

Наразі нормативні документи передбачають понад 35 форм нарядів-допусків та понад 13 форм журналів реєстрації їх видачі, які до того ж містять різну кількість граф. Це часто призводить до плутаниці та додаткових витрат, адже необхідно мати комплект різних форм нарядів-допусків та інших документів.

Також досі не існує єдиного нормативного документа з вичерпним переліком робіт із підвищеною небезпекою, на які потрібно оформлювати наряди-допуски (станом на 03.02.2023). Рекомендований перелік категорій робіт, що потребують наряду-допуску, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та спільним наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121.

На основі переліків робіт підвищеної безпеки, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та спільним наказом МОЗ і Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121 на підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються:

 • відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою;
 • Положення про застосування нарядів-допусків (далі — Положення).

Як правило, єдиним документом, в якому вказують особливості виконання та процедуру оформлення небезпечних видів робіт, є Положення. З урахуванням специфіки галузі, в якій працює підприємство, під час розробки Положення повинні враховуватись профільні стандарти, форми, нормативи та вимоги регуляторних органів.

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві

На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск, складають головні спеціалісти структурного підрозділу підприємства (керівник, заступник керівника, головний механік, головний енергетик, начальник дільниці, старший майстер), погоджує відділ охорони праці та затверджує керівник підприємства.

Орієнтовний перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск, наводять у додатку до Положення про застосування нарядів-допусків.

Перелік робіт підвищеної небезпеки розробляють на строк не більше ніж три роки з подальшим його переглядом. При складанні документа необхідно передбачити, щоб подібні для всіх підрозділів роботи, які здійснюються централізовано сторонніми службами або спеціалізованими установами, були виділені окремо (земляні, роботи на висоті, вогневі ро­боти тощо).

Зверніть увагу!

Тип роботи зазначається по кожному об’єкту, обладнанню окремо. Наприклад, не «планова перевірка обладнання», а «планова перевірка лінії №_______».

Обов’язково зазначається поса­да, та ПІБ особи, яка підписує наряд-допуск.

Для коректного складання Переліку рекомендуємо консультуватися зі спеціалістами технічних служб.

Виконання робіт підвищеної небезпеки Пройдіть тест на тему: «Проведення робіт за нарядом-допуском»

Перелік небезпечних робіт, що потребують нарядів-допусків зручно заносити у таблицю:

№ з/п

Найменування робіт

Місце виконання

Посада, прізвище та ініціали особи, яка видає наряд-допуск

Примітка

1

2

3

4

5

Спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки

Працівники, які залучені до виконання робіт підвищеної небезпеки, мають щорічно проходити спеціальне навчання, яке може проводитися як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі. Воно передбачає вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Особи, які супроводжують роботи підвищеної небезпеки

У структурних підрозділах підприємства складається список посадових осіб, яким надається право видачі нарядів-допусків, бути допускачем до робіт за нарядами-допусками та бути керівником робіт, який погоджує служба охорони праці та затверджує керівник підприємства.

До списку включають посадових осіб, які відповідають за експлуатацію обладнання, будівлі, споруди, та посадових осіб служб технічного забезпечення на підприємствах із системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання.

Повноваження та перелік осіб, які мають право на видачу наряду-допуску на роботи підвищеної небезпеки, також закріплюються у Положенні компанії.

Зазвичай, це може бути начальник відповідального підрозділу, його заступник, старший механік або технолог компанії.

Особа, яка складає наряд-допуск, визначає зміст робіт та умови їх безпечного виконання, при­значає відповідального керівника ро­біт, виконавця робіт, допускача, а за потреби — спостерігача.

За необхідності виконання робіт в неве­ликому обсязі, особа, яка видає наряд-допуск, може одно­часно виконувати обов’язки допус­кача до роботи, а відповідальний керівник робіт — обов’язки виконав­ця робіт. Суміщення в одній особі допускача та виконавця робіт не до­пускається.

Суміщення, сумісництво, підрядні відносини у сфері охорони праці

Виконання робіт підвищеної небезпеки
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

Керівник робіт (начальник зміни, старший майстер, старший механік) призначається з числа інженерно-технічних працівників (ІТП) цеху. Відповідає за пра­вильність підготовки об’єкта і ефективність вжитих заходів безпеки, а також за повноту інструк­тажів виконавця робіт.

Виконавець призначається з числа ІТП цеху (як правило, це брига­дир). Проводить цільовий інструктаж з охорони праці членам бригади, веде реєстрацію і оформлює наряд-допуск, видає особам ЗІЗ під розписку тощо. Він також відповідає за роботу членів бригади та дотримання ними правил виробництва.

Допускач (службова осо­ба з числа експлуатаційного штату цеху) організовує підготовку об’єкта до початку робіт, контролює правильне і своєчасне застосування заходів безпеки.

Спостерігач запрошується у виняткових випадках для контролю за роботами, що проходять неподалік від увімкненого устаткування, в закритих приміщеннях, що становлять небезпеку для робітників. Він наглядає за роботою бригади, станом робочих місць та обладнанням з метою виявлення та усунення перших ризиків настання нещасних випадків.

Члени бригади. До складу бригади включають робітників, які пройшли навчальний курс та атестацію знань з питань охорони праці. Робітники повинні бути готовими до виконання робіт за станом здоров’я та мати належні кваліфікаційні навички. Бригада формується мінімум з двох осіб. Члени брига­ди самостійно відповідають за дотримання правил безпеки, застосування ЗІЗ та превентивні заходи.

Порядок виконання робіт підвищеної небезпеки

Допускач спільно з керівником робіт і виконавцем перевіряють завершення підготовчих робіт, передбачених у наряді-допуску, та інформують інших членів бригади про наявне обладнання на місці виконання робіт, особливості стану суміжних ділянок (наявність на них тиску, напруги, надмірних температур, використання хімічних речовин), які можуть вплинути на порядок провадження роботи.

Підготовчі роботи здійснюються уповноваженими робітниками дільниці, до якої належить об’єкт робіт. Не рекомендується запрошувати до виконання підготовчих робіт працівників сторонніх організацій.

Приймання готового робочого місця та допуск бригади до початку роботи закріплюється підписами допускача, керівника та виконавця робіт у наряді-допуску.

Важливо!

Відсутність підписів будь-кого із вказаних осіб є підставою для визнання наряду-допуску нечинним.

Наряд-допуск і корінець до нього оформлюються в одному примірнику у структурному підрозділі замовника, де будуть виконуватися роботи.

Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими, не дозволяється виправляти текст, ставити прочерки. Записи у корінці наряду-допуску мають бути ідентичними записам, занесеним до наряду-допуску.

Видачу наряду-допуску реєструють у журналі реєстрації нарядів-допусків.

Проведення інструктажу з питань охорони праці керівником робіт на робочому місці оформлюється за формою, зазначеною у відомостях щодо проведення інструктажу на робочому місці до наряду-допуску, які є невід’ємною частиною наряду-допуску.

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт.

До початку робіт наряд-допуск і корінець до нього повинні підписати:

 • працівник, який видав наряд-допуск;
 • особи, які виконали заходи щодо забезпечення безпеки праці, зазначені в наряді-допуску;
 • особи, які узгоджували наряд-допуск;
 • допускач до роботи;
 • керівник робіт.

Під час допуску до роботи допускач до роботи вручає наряд-допуск керівнику робіт, а корінець до наряду-допуску залишає у себе. Передавати корінець до наряду-допуску керівнику робіт заборонено.

Наряд-допуск потрібно постійно тримати у місці виконання робіт.

Після завершення робіт проводиться закриття наряду-допуску.

Для оформлення закриття наряду-допуску керівник робіт і допускач заповнюють відповідні рядки наряду-допуску та журналу реєстрації нарядів-допусків.

Допускач робить відмітку в корінці до наряду-допуску про час одержання наряду-допуску від керівника робіт і забезпечує його зберігання.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Як організувати роботи підвищеної небезпеки на територіях, де велися бойові дії

Якщо необхідно провести роботи підвищеної небезпеки за межами підприємства, виникає потреба в пересуванні працівників до об’єктів, будівель, промислових майданчиків, розташованих у населених пунктах або заміському відкритому просторі, де велися воєнні/бойові дії і де можуть залишатися боєприпаси. Підкажемо, яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб працівники могли безпечно пересуватися такими територіями.

Організаційні заходи

Насамперед потрібно вжити організаційних заходів, як-от:

 • затвердьте перелік робіт, що виконують за нарядами, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації;
 • призначте осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • оформте роботи нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконують у порядку поточної експлуатації;
 • підготуйте робочі місця;
 • наглядайте за виконанням робіт та їх закінченням.

У виняткових випадках короткочасні роботи з усунення несправностей устатковання, які можуть призвести до аварії, можна виконувати без наряду — за розпорядженням.

У разі аварій зварювальні та інші вогневі роботи можна виконувати без наряду-допуску, але обов’язково під безпосереднім наглядом керівника підрозділу або іншого відповідального інженерно-технічного працівника цього підрозділу.

За потреби ліквідувати/локалізувати аварію на території підприємства, яка виникла внаслідок воєнних/бойових дій, роботи з ліквідації аварії можна виконувати без наряду-допуску — тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

Оформлюємо наряд-допуск на виконання робіт. Зразки документів

Заходи безпеки

Додатково до організаційних заходів безпеки праці вживіть заходів:

1. Налагодьте співпрацю з територіальними органами ДСНС, МВС, військовою адміністрацією, щоб визначити алгоритм спільних дій щодо безпечного пересування працівників територією, на якій можуть бути вибухонебезпечні предмети, до місця робіт.

2. Визначте найбільш безпечний маршрут пересування, ознайомте з ним працівників.

3. Отримайте від територіальних органів ДСНС, МВС підтвердження, що наразі місцевість чи територія, маршрут для пересування працівників безпечні.

4. Забезпечте працівників на час пересування та виконання робіт надійними засобами зв’язку.

5. Посадова особа підприємства, яка видала наряд-допуск, розпорядження або завдання на виконання робіт, повинна постійно моніторити надходження оголошень про повітряну тривогу. У разі тривоги необхідно поінформувати про це працівників, які пересуваються маршрутом або виконують роботу.

6. Забезпечте працівників медичною аптечкою для надання домедичної допомоги при пораненні.

Перевірте заздалегідь строки придатності всіх препаратів.

7. Якщо працівник отримав поранення, надайте домедичну допомогу й викличте швидку допомогу, представників ДСНС, МВС, за потреби — військових.

8. Розробіть або доповніть акти з охорони праці, що діють на підприємстві, вимогами щодо дій працівників під час пересування та виконання робіт в умовах воєнного стану. Забезпечте інформування та підготовку працівників.

9. Відстежуйте актуальну інформацію, що надходить із офіційних джерел державних органів влади, щодо дій населення в умовах війни. Внесіть до актів із охорони праці відповідні зміни.

Обов’язково скористайтеся шпаргалкою про заходи безпеки для працівників на території, де велися бойові дії.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді