Зразок посадової інструкції відповідального за електрогосподарство

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство: обов’язкові розділи та їх послідовність. На що треба звернути увагу при складанні посадової інструкції. Зразок посадової інструкції відповідального за електрогосподарство.

Відповідальний за електрогосподарство забезпечує нормальну життєдіяльність підприємства, безпечну експлуатацію обладнання з підвищеною небезпекою та належний рівень пожежної безпеки. Правильно складена посадова інструкція особи, відповідальної за електрогосподарство, окреслює її права та обов’язки, затверджує оптимальні умови роботи та сферу відповідальності.

Як розробити Положення про енергетичну службу підприємства

Посадова інструкція особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, складається з таких розділів:

 1. Загальні положення. Тут висвітлені законодавча та нормативна база, на підставі якої діє особа. Прописані також вимоги до такої посади (вік, група допуску з електробезпеки, освіта), ступінь підпорядкованості відповідно до структури певного підприємства тощо.
 2. Посадові обов’язки. У цьому розділі описані всі функції посадової особи, які вона виконує на підприємстві, а саме:
  • функціональні обов’язки — обслуговування, ремонт, заміна обладнання;
  • взаємодія з підлеглими — підбір персоналу, навчання, стажування, дублювання, призначення в зміни тощо;
  • складання графіків планово-попереджувальних ремонтів;
  • робота, спрямована на заощадження енергетичних ресурсів;
  • упровадження останніх досягнень науки і техніки;
  • рівень спілкування з контрольними органами;
  • ведення документації, пов’язаної з енергопостачанням підприємства;
  • інші обов'язки, пов’язані з видом діяльності, відповідно до специфіки роботи певного підприємства та функції, які необхідні для ефективної роботи організації.
 1. Права. Тут викладені права посадової особи, у межах яких вона діє:
  • порядок введення/виведення обладнання в ремонт;
  • відключення обладнання;
  • порядок взаємин з підпорядкованим персоналом, зокрема права дисциплінарного та заохочувального впливу;
  • інші права.
 1. Відповідальність. У цьому розділі зазвичай вказують, за що і в якому обсязі відповідальний за електрогосподарство несе персональну відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну).

1. Загальні положення

1.1. Відповідальним за електрогосподарство призначають інженерно-технічного працівника, який відповідає вимогам:

 • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінсоцполітики, Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 • Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476;
 • Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258, та інших нормативних документів.

1.2. Наказ на призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, видається після атестації та присвоєння відповідної групи з електробезпеки:

 • V — в електроустаткуваннях напругою понад 1000 В;
 • IV — в електроустановках до 1000 В.

1.3. За наявності на підприємстві посади головного енергетика обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, покладають на нього.

1.4. Допускається виконувати обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, за сумісництвом.

1.5. Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок разом з особою, яка відповідає за загальний стан електрогосподарства, керівник призначає також особу, що її заміщає.

Скачайте пам'ятку:

Правила безпеки під час раптового відключення електроенергії

2. Завдання та обов’язки

2.1. Забезпечує опрацювання та вжиття організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення безпечних умов виконання робіт в електроустановках.

2.2. Забезпечує навчання і перевірку знань електротехнічних і електротехнологічних працівників.

2.3. Проводить інструктаж з електробезпеки на І групу особисто або дає письмове розпорядження щодо проведення такого інструктажу особі зі складу електротехнічних працівників із групою ІІІ.

2.4. Своєчасно проводить інструктаж працівників з питань охорони праці (повторний, позаплановий, цільовий), які перебувають у його підпорядкуванні. Забезпечує інструктаж електротехнічних працівників з питань вибухобезпеки відповідно до спеціальних інструкцій, залежно від специфіки робіт, узгоджених з органами Держпраці України.

2.5. Бере участь у комісії з перевірки знань працівників, які обслуговують електроустановки та виконують спеціальні види робіт, щодо яких висувають додаткові вимоги безпеки.

2.6. Організує позачергову перевірку знань працівників, які допустили порушення вимог правил робіт в електроустановках.

2.7. Організовує стажування прийнятих на роботу працівників.

2.8. Організовує впровадження сигнальних кольорів і знаків безпеки.

2.9. Контролює виконання заходів з охорони праці на довіреній дільниці, повідомляє керівнику про зриви строків їх виконання.

2.10. Контролює (під час прийняття на роботу) та періодично (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

2.11. Керує виконанням робіт підвищеної небезпеки.

mquestion04.png  Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

2.12. Дає усні і письмові розпорядження з питань охорони праці.

2.13. Здійснює разом з уповноваженим трудового колективу з охорони праці (представником профспілки) перший ступінь адміністративно-громадського контролю.

2.14. Забезпечує безпечну експлуатацію обладнання, дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

2.15. Забезпечує ліквідацію порушень вимог з охорони праці.

2.16. Забезпечує безпечне ведення виробничих процесів, застосування засобів індивідуального і колективного захисту та їх справний стан, наявність і своєчасність перевірки засобів захисту.

2.17. Забезпечує виконання оперативних планів і завдань з охорони праці, виконання працівниками інструкцій з охорони праці.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

2.18. Складає перелік робіт з підвищеною небезпекою і передає на затвердження керівникові підприємства.

2.19. Допускає до оперативного обслуговування електроустановок працівників, які знають оперативні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

2.20. Визначає вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці за узгодженням з керівництвом підприємства та із зазначенням в місцевих інструкціях.

2.21. Затверджує графік роботи оперативних працівників.

2.22. Складає і подає на затвердження керівникові підприємства список працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, а також переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.

2.23. Визначає список працівників, які мають право проводити оперативні переговори з енергопостачальною організацією, який затверджує керівник, погоджують з Держпраці та передають у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

2.24. Складає список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібно оглядати електроустановки, і передає на затвердження керівникові підприємства.

2.25. Затверджує перелік приміщень і комірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар’єрами, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами менша за зазначену в таблиці 2.3.3.25 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2.26. Письмовим розпорядженням встановлює систему нумерації нарядів, порядок їх реєстрації та зберігання.

2.27. Якщо немає оперативних працівників, узгоджує дозвіл на підготовку робочого місця і допуск до виконання робіт, виданий особою, яка видала наряд чи розпорядження.

 

 

2.28. Забезпечує проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань і вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами.

2.29. Організовує утримання енергетичного і енерготехнологічного обладнання в працездатному стані та його безпечну експлуатацію.

2.30. Організовує своєчасний і якісний ремонт енергетичного обладнання.

2.31. Забезпечує дотримання заданих енергопостачальною організацією режимів і договірних умов споживання електричної енергії.

2.32. Забезпечує зниження аварійності і травматизму в енергоустановках, підвищення надійності роботи енергетичних установок.

2.33. Проводить балансові енергетичні випробування енергомістких установок.

2.34. Не допускає використання технологій і методів роботи, які негативно впливають на навколишнє середовище.

2.35. Розробляє і впроваджує норми витрат електроенергії.

2.36. Забезпечує проведення технічного опосвідчення електроустановок.

2.37. Розробляє посадові й виробничі інструкції для електротехнічних працівників і веде технічну документацію.

2.38. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій на виробництві та розробці заходів щодо ліквідації причин їх виникнення.

2.39. Забезпечує виконання приписів органів державного нагляду.

2.40. Дає дозвіл на внесення змін в схеми постійних електричних з’єднань випробувальної станції і лабораторії. Такі зміни мають відображуватись на кресленнях і схемах.

3. Права

3.1. Із метою якнайшвидше ліквідувати аварію за відсутності на підприємстві працівників, які мають право на видання наряду, давати вказівку черговому чи оперативно-ремонтному працівнику підприємства видати наряд на проведення в електроустановках підприємства аварійних робіт черговою бригадою електропостачальної організації.

3.2. Давати дозвіл на здачу зміни під час тривалої ліквідації аварії.

3.3. Давати дозвіл на допуск до огляду електроустановки працівникам, які її не обслуговують.

3.4. Визначати й затверджувати список електроустановок, конструкція яких така, що встановлення заземлень небезпечне, тому під час підготовки робочого місця в них слід вжити додаткових заходів безпеки, які перешкоджають помилковому поданню напруги до місця роботи. За неможливості вжити додаткових заходів безпеки мають бути від’єднані кінці лінії живлення — у РУ, на щиті, збірці або безпосередньо на місці роботи.

3.5. Встановлювати періодичність оглядів, виявлення і ліквідації несправності в електроустановках без місцевих чергових працівників, які виконуються централізовано виїзними працівниками, котрі здійснюють нагляд і роботи на об’єкті.

3.6. Забороняти допуск до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання.

3.7. Не допускати до роботи в електроустановках працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Як діяти підприємствам

4. Відповідальність

4.1. Відповідає за ведення і цілісність Журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

4.2. Відповідає за оформлення, стан і цілісність Журналу перевірки знань працівників.

4.3. Відповідає за дії в частині дотримання цієї посадової інструкції згідно з чинним законодавством.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Взаємовідносини по роботі визначаються з виробничо-технічною службою підприємства, енергопостачальною організацією, органами державного нагляду та органами, які ведуть контроль за охороною праці (профспілкою, уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці).

Центральна частина статичний блок 2