Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Для чого потрібне Положення про розробку інструкцій з охорони праці, які розділи воно має містити та який їх зміст? У статті ви знайдете відповіді не лише на ці та інші питання, а й зможете завантажити зразок Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Загальні положення

1.1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі — Положення) в приватному акціонерному товаристві «___________________» (далі — Товариство) встановлює вимоги до змісту, побудови та викладу інструкцій з охорони праці, що діють у Товаристві.

1.2. Вимоги Положення обов’язкові для всіх структурних підрозділів Товариства.

Діють нові вимоги до експертних організацій у сфері охорони праці

1.3. Інструкція є нормативним актом Товариства, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території Товариства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням безпосереднього керівника робіт виконують ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

1.4. Інструкції розробляють на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації філії з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації підприємств-виготівників устатковання, яке використовують у Товаристві.

Інструкції затверджує наказом директор Товариства. Вони обов’язкові для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт у Товаристві.

1.5. Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці.

1.6. Інструкції мають містити лише ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим. Порушення працівником цих вимог безпосередній керівник робіт розглядає як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у Товаристві.

1.7. Організацію вивчення інструкцій працівниками забезпечують керівники структурних підрозділів Товариства згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Товариства від "__" ______р. № 

1.8. Безпосередні керівники робіт постійно контролюють дотримання працівниками вимог інструкцій.

1.9. Громадський контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій здійснюють уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, профспілки та їх об’єднання в особі виборних органів і представників.

Дивіться відео:

Зміст і побудова інструкцій

2.1. Кожній інструкції присвоюють назву та скорочене позначення (порядковий номер). У назві інструкції стисло вказують, для якої професії або виду робіт вона призначена.

2.2. Інструкції, дія яких поширюється на всі структурні підрозділи Товариства, розробляє служба охорони праці. Номери інструкціям також присвоює ця служба.

2.3. Інструкціям, які розробляють у структурних підрозділах Товариства, присвоюють номер відповідно до переліку інструкцій структурного підрозділу.

2.4. Інструкції розробляють за основними і суміжними професіями та видами виконуваних робіт.

Інструкції за професіями розробляють згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

2.5. В інструкціях зазначають загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки, які визначають на основі:

 • законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, інших нормативних і організаційно-методичних документів з охорони праці;
 • наявних і ймовірних небезпек, які потенційно можуть призвести до травмування, погіршення стану здоров’я чи смерті людини під час трудової діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому середовищу;
 • аналізу документів з охорони праці щодо відповідного виробництва, професії або виду робіт;
 • характеристики робіт, які виконує працівник конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;
 • вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого устатковання, інструментів і пристроїв, які застосовують під час відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті;
 • виявлення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, характерних для конкретної професії або конкретного виду робіт як при нормальному проходженні технологічного процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних й експлуатаційних особливостей та ефективності використання цих засобів;
 • аналізу обставин і причин найбільш імовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для конкретної професії або конкретного виду робіт;
 • вивчення успішного досвіду організації безпечної праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів і прийомів їх виконання.

2.6. Вимоги інструкцій викладають відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням умов, у яких виконують конкретний вид робіт.

2.7. Інструкції мають складатися з таких розділів:

1) Розділ «Загальні положення», що містить:

 • відомості про сферу застосування інструкції;
 • загальні відомості про об’єкт розробки — визначення робочого місця працівника конкретної професії або конкретного виду робіт залежно від тривалості його перебування на цьому місці протягом робочої зміни (постійне чи непостійне);
 • стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, яке застосовують на цьому робочому місці, цій виробничій дільниці, в цьому цеху;
 • умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до певного виду робіт — вимоги до віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань із питань охорони праці тощо;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для конкретного виду робіт або конкретної професії, а також відомості про особливості організації праці та технологічних процесів і трудові обов’язки працівників цієї професії або виконавців цього виду робіт;
 • перелік і характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих чинників для цієї професії або цього виду робіт, особливості їх впливу на працівника;
 • перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які мають видавати працівникам конкретної професії або виконавцям конкретного виду робіт за чинними нормами, із зазначенням вимог до їх використання відповідно до законодавства;
 • санітарні норми та правила особистої гігієни, яких повинен дотримуватися працівник під час роботи.

2) Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи», що містить:

 • порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, зокрема при порушенні режиму роботи виробничого устатковання або технологічного процесу;
 • порядок підготовки робочого місця та засобів індивідуального захисту;
 • порядок перевірки наявності та справності обладнання, інструментів, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових та очисних пристроїв, систем блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення тощо;
 • порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів — сировини, заготовок, напівфабрикатів;
 • порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів захисту тощо.
Володимир Шапінський експерт із охорони праці, Київ
Скільки має тривати навчання з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, під час професійного навчання?

3) Розділ «Вимоги безпеки під час роботи», що містить:

 • відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв й інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;
 • правила безпечного поводження з вихідними матеріалами, готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що становлять небезпеку для працівників;
 • правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів, механізмів, тари;
 • вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажу;
 • вимоги щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
 • можливі небезпечні відхилення від нормального режиму роботи устатковання і технологічного регламенту та способи їх усунення;
 • вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників;
 • умови та чинники, за яких роботу необхідно припинити, — технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо;
 • вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
 • порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструментів, засобів захисту та про інші небезпечні й шкідливі виробничі чинники, що загрожують життю і здоров’ю працівників.

4) Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи», що містить:

 • порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а за безперервного процесу — порядок передавання їх черговій зміні;
 • порядок здавання робочого місця;
 • порядок прибирання відходів виробництва;
 • санітарні норми та правила особистої гігієни, яких має дотримуватися працівник після закінчення роботи;
 • порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені під час роботи.

5) Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», що містить:

 • відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій;
 • відомості про засоби та дії, щоб запобігти можливим аваріям;
 • порядок дій, обов’язки та правила поведінки працівника у разі аварії згідно з планом її ліквідації, зокрема якщо вона виникла під час передавання-приймання зміни при безперервній роботі;
 • порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
 • відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
 • порядок дій з домедичної допомоги потерпілим під час аварії.

2.8. Щоб розмістити матеріали, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, можна додати розділ «Додатки». У ньому можна також наводити перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію. 

Як організувати роботу служби охорони праці

Виклад тексту інструкцій

3.1. Під час викладу тексту інструкції потрібно керуватися такими правилами:

 • текст має бути стислим, зрозумілим, конкретним — без можливості різного тлумачення;
 • у тексті не має бути посилань на нормативно-правові акти, вимоги яких враховують під час розроблення інструкції; за необхідності такі вимоги відтворюють дослівно;
 • не допускається використовувати не властиві для нормативних актів слова, словосполучення і звороти, характерні для розмовної мови, довільні скорочення слів, використовувати для позначення одного поняття різні терміни, а також іноземні слова чи терміни за наявності рівнозначних слів, чи термінів в українській мові; допускається застосовувати лише загальноприйняті скорочення та абревіатури, а також замінювати застосовані в інструкції словосполучення скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;
 • уникати викладу вимог у формі заборони, а за необхідності — давати пояснення, що спричинило заборону; не застосовувати слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими;
 • для наочності окремі вимоги можна ілюструвати малюнками, схемами, кресленнями тощо;
 • якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги тощо), їх потрібно навести в інструкції.

Розроблення, затвердження та введення в дію інструкцій

4.1. Інструкції розробляють, узгоджують і затверджують згідно з цим Положенням.

4.2. Інструкції, що діють у Товаристві, розробляють відповідно до переліку інструкцій. Його складає служба охорони праці за участю керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів — головного механіка, головного енергетика, головного технолога, головного зварювальника тощо.

Такий перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджує наказом директор Товариства. Їх направляють в усі структурні підрозділи Товариства.

Також у кожному структурному підрозділі складають перелік необхідних інструкцій.

Переліки інструкцій структурних підрозділів Товариства погоджують із начальником служби охорони праці. Їх затверджує керівник структурного підрозділу.

4.3. Загальне керівництво розробленням або переглядом інструкцій у Товаристві покладають на начальника служби охорони праці.

Керівники структурних підрозділів несуть відповідальність за організацію своєчасної розробки або перегляду інструкцій та забезпечення всіх працівників підрозділу необхідними інструкціями.

4.4. Необхідні інструкції розробляють або переглядають безпосередні керівники робіт, відповідальні за своєчасне їх виконання.

Розробляти або переглядати інструкції необхідно завчасно, щоб їх перевірка, узгодження, затвердження, тиражування та ознайомлення з ними працівників відбувалися до закінчення строку дії інструкції.

У структурних підрозділах складають графіки перегляду інструкцій.

У разі введення в дію протягом календарного року нових інструкцій з охорони праці у встановленому порядку затверджують доповнення до переліку інструкцій. Кількість доповнень до цього переліку не обмежується і підлягає окремій нумерації.

4.5. Систематичний контроль за своєчасним розробленням нових і відповідністю чинних інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів й інших нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці покладено на службу охорони праці.

4.6. Для нових виробництв, які вводять в дію вперше, допускається розробляти тимчасові інструкції, що мають відповідати вимогам цього Положення. Вимоги тимчасової інструкції мають забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Тимчасові інструкції можна розробляти як за професіями, так і за видами робіт. Їх вводять в дію на строк до прийняття зазначених виробництв в експлуатацію.

4.7. Інструкція набирає чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом директора Товариства.

Інструкцію вводять у дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), устатковання чи до початку роботи нового виробництва.

4.8. Зразки титульної, першої та останньої сторінок інструкції з охорони праці наведені в додатках 1, 2, 3 до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення № 9).

4.9. За потреби інструкції з охорони праці погоджують головні спеціалісти Товариства, наприклад:

 • інструкцію з охорони праці для слюсаря-ремонтника — головний механік;
 • інструкцію з охорони праці для газоелектрозварювальника — головний енергетик та головний зварювальник;
 • інструкцію з охорони праці для водія автотранспортних засобів — інженер із безпеки руху.

Check_mark.png Завантажити журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

Реєстрація, облік і видача інструкцій

5.1. Інструкції, які вводять в дію або переглядають у Товаристві, реєструє служба охорони праці в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці, форма якого наведена у додатку 4 до Положення № 9.

5.2. Уведені в дію інструкції видають (тиражують) у вигляді брошур або односторонніх аркушів чи плакатів (далі — примірники інструкцій).

Необхідність тиражування інструкцій та їх кількість визначає керівник структурного підрозділу.

Відповідальність за забезпечення інструкціями робочих місць несе безпосередній керівник робіт.

Відповідальність за збереження інструкцій на робочих місцях несуть працівники.

5.3. Видачу примірників інструкцій відповідальній особі структурного підрозділу проводить служба охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці, форма якого наведена у додатку 5 до Положення № 9.

5.4. Безпосередні керівники робіт ознайомлюють працівників з інструкцією під підпис: під час первинного, позапланового (після перегляду або внесення до інструкції змін та доповнень) інструктажів.

5.5. У кожного керівника або заступника керівника структурного підрозділу Товариства має бути в наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт, які виконують працівники підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений наказом директора Товариства.

Повний комплект інструкцій зберігають у паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними.

5.6. Працівників і керівників структурних підрозділів безплатно забезпечують примірниками інструкцій.

Праця неповнолітніх під час воєнного стану: що врахувати роботодавцю


Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Завантажити шпаргалку

Перегляд інструкцій

6.1. Інструкції переглядають у строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких вони розроблені, але не рідше ніж раз на п’ять років, а для робіт із підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж раз на три роки.

6.2. Інструкції переглядають до настання строків, зазначених у пункті 6.1 цього розділу, у разі:

 • зміни законодавства України про працю та охорону праці;
 • набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність переглянути або змінити інструкції.

Якщо змінився технологічний процес або умови праці, впровадили нові технології, нові види устатковання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та види енергії тощо, інструкцію переглядають до впровадження зазначених змін.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді