Посадова інструкція особи, відповідальної за газове господарство

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Посадова інструкція особи, відповідальної за газове господарство, визначає завдання та обов’язки, права і відповідальність особи, відповідальної за газове господарство на підприємстві. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція особи, відповідальної за газове господарство, є основним документом, який регламентує її правовий статус, вимоги до кваліфікації і знань, права, взаємовідносини та відповідальність.

Як розробити положення про газову службу

1.2. Особа, відповідальна за газове господарство, безпосередньо підпорядковується в адміністративному та методичному відношенні технічному директору з енергетичного нагляду, виконує його розпорядження і працює згідно з планами роботи.

1.3. Метою діяльності особи, відповідальної за газове господарство, є забезпечення безперебійного, безпечного та надійного газопостачання до котельні.

1.4. Призначення на посаду, переміщення з посади особи, відповідальної за газове господарство, здійснює наказом директор за поданням технічного директора, а звільнення з посади здійснюється в установленому законодавством порядку.

1.5. Особа, відповідальна за газове господарство, повинна проходити:

  • перевірку знань з питань охорони праці, технічної експлуатації і пожежної безпеки — у встановленому порядку до початку виконання своїх функціональних обов’язків, а також періодично раз на три роки;
  • вступні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки;
  • первинні інструктажі — на робочому місці;
  • повторні інструктажі: з охорони праці — двічі на рік, з пожежної безпеки — щорічно.

1.6. У разі відсутності особи, відповідальної за газове господарство, (хвороба, відпустка, відрядження), її обов’язки покладають на особу, що заміщає відповідального за газове господарство.

2. Завдання та обов’язки

Особа, відповідальна за газове господарство, у межах покладених на неї завдань:

2.1. Організовує та забезпечує безпечний режим газопостачання.

2.2. Перевіряє правильність ведення технічної документації під час експлуатації та ремонту газопроводів і газового обладнання.

2.3. Веде облік витрати газу із записом у спеціальному журналі.

2.4. У встановлені терміни організовує проведення повірки контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, лічильників, коректора). Бере участь у комісії з приймання в експлуатацію нового (реконструйованого) газового обладнання.

2.5. Бере участь у підготовці проєктів наказів і розпоряджень підприємства з виробничих питань діяльності та його структурних підрозділів, що відносяться до його компетенції.

2.6. Бере участь, у разі потреби, в комісіях із розслідування технологічних порушень на об’єктах газопостачання підприємства.

2.7. Дотримується встановленого протипожежного режиму, виконує вимоги нормативно-правових актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також запобігає діям, що можуть призвести до травматизму та виникнення пожеж.

2.8. Бере участь у проведені інструктажів (проводить інструктажі) з охорони праці та пожежної безпеки.

2.9. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які сталися з підпорядкованим персоналом.

2.10. У межах компетенції здійснює контроль за дотриманням договірних відносин згідно з укладеними з газопостачальною та газорозподільною компанією договорами.

2.11. Розробляє графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання, враховуючи строки, що зазначені в паспортах або інструкціях заводів — виробників обладнання, приладів, апаратів з урахуванням місцевих умов експлуатації, та подання їх на затвердження посадовій особі підприємства – власнику (орендарю / наймачу) споруди та об’єктів системи газопостачання.

2.12. Організовує технічне обслуговування засобів електрохімзахисту газопроводів і резервуарів, виявлення та ліквідацію корозійно-небезпечних зон на них, ремонт установок електрохімзахисту.

2.13. Організовує і контролює проведення технічного обслуговування газопроводів, поточного та капітального ремонту у встановлені відповідними графіками строки.

2.14. Складає паспорт на газове господарство (цех, ділянку, котельню, установку, що використовує газ) перед пуском газу на газифікований об’єкт, зокрема після внесення змін до системи газового господарства.

Посадова інструкція особи, відповідальної за газове господарство Ознайомтеся з переліком документації щодо об'єктів газового господарства та обслуговувального персоналу

2.15. Організовує проведення нумерації всіх однотипних установок, що використовують газ, а також обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних пристроїв на установці.

2.16. Розробляє схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, а також здійснює контроль за її наявністю біля кожної установки, що використовує газ.

2.17. Організовує проведення перевірки й прочищення газоходів і димових труб одночасно з поточним ремонтом печей, котлів та іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше ніж раз на рік (до початку опалювального сезону).

2.18. Організовує проведення перевірки герметичності приєднання імпульсних труб і гумотканних рукавів до штуцерів приладів або газопроводів не рідше ніж раз на тиждень.

2.19. Проводить не рідше ніж два рази на рік контрольний огляд газового господарства.

2.20. Організовує проведення фарбування поверхонь газопроводів, обладнання, арматури не рідше ніж раз на п’ять років відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-29:2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного іі гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії».

2.21. Організовує проведення до розпалювання установки, що використовує газ, послідовно продування газом газопроводів перед колектором установки, колектора установки та відводів до пальників.

2.22. Організовує проведення контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірок топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання, і оформлення відповідних актів.

2.23. Здійснює нагляд за правильною і безпечною роботою установок, що використовують газ, відповідністю їх технічного стану та організацією експлуатації вимогам нормативно-технічних документів.

2.24. Здійснює контроль за справністю, безпечністю експлуатації та роботоздатністю пожежної сигналізації і аварійним вибухозахищеним освітленням, систем автоматизації, які забезпечують безаварійну роботу котельні, протиаварійного захисту, відключення подавання газу на установку при загазованості, пожежі в приміщенні та вимкненні електропостачання, системи виведення сигналів про загазованість приміщення і спрацювання захистів на диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю чергового.

2.25. Розробляє та подає на затвердження плани локалізації і ліквідації можливих аварій у системі газопостачання.

2.26. Несе відповідальність за наявність проєктної і виконавчої документації на об’єкти систем газопостачання, що експлуатуються, і відповідність системи газопостачання зазначеній документації.

3. Права

Особа, відповідальна за газове господарство, має право:

3.1. На охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи, на соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань та на відшкодування у разі ушкоджень здоров’я, пов’язаного з виконанням посадових обов’язків, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Вносити пропозиції з питань поліпшення умов праці.

3.3. Відповідно до своєї компетенції:

  • отримувати від працівників підприємства матеріали, інформацію щодо виконання покладених на працівника завдань тощо;
  • брати участь у нарадах, семінарах, конференціях у межах наданих керівництвом повноважень.

3.4. Безперешкодного доступу в робочий час під час виконання своїх службових обов’язків в установленому законодавством порядку на територію підприємства.

3.5. Готувати зауваження і пропозиції щодо недоліків у роботі персоналу.

3.6. Подавати пропозиції щодо покращення роботи.

3.7. На додаткове матеріальне заохочення за активну участь у розробці та впроваджені важливих завдань керівництва, виконання додаткових обсягів робіт, не передбачених посадовою інструкцією.

4. Відповідальність

Особа, відповідальна за газове господарство, несе відповідальність за:

4.1. Невиконання планів робіт, а також завдань керівництва.

4.2. Недостовірність наданої інформації.

4.3. Несвоєчасне та неякісне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

4.4. Перевищення прав, зловживання службовим положенням.

4.5. Використання електронної пошти та телефону не в службових цілях.

4.6. Порушення вимог виробничої дисципліни під час виконання службових обов’язків, недотримання правил внутрішнього розпорядку.

4.7. Порушення вимог нормативно-правових і внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з охорони праці та пожежної безпеки.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

4.8. Надання дозволу на користування персональним комп’ютером третім особам, які не працюють в управлінні, крім системного адміністратора.

4.9. Наслідки прийнятих рішень, які виходять за межі наданих йому повноважень, або наслідки бездіяльності.

4.10. Зберігання і поширення конфіденційної, службової інформації та інформації з обмеженим доступом.

4.11. Неналежне зберігання наданих матеріальних цінностей, що спричинило їх псування або втрату.

5. Повинен знати

5.1. Особа, відповідальна за газове господарство, повинна керуватись, бути ознайомленою зі змістом і знати основні положення таких законодавчих, нормативно-правових і нормативно-технічних актів:

5.1.1. Конституція України;

5.1.2. Кодекс цивільного захисту України;

5.1.3. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

5.1.4. Кодекс законів про працю України;

5.1.5. Закон України «Про охорону праці»;

5.1.6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

5.1.7. Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

5.1.8. Закон України «Про ринок природного газу»;

5.1.9. Кодекс газорозподільних систем;

5.1.10. Правила пожежної безпеки в України;

5.1.11. Правила роздрібного ринку електричної енергії;

5.1.12. Правила безпеки систем газопостачання;

5.1.13. Правила постачання природного газу;

5.1.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.1.15. Колективний договір;

5.1.16. Інструкція з охорони праці;

5.1.17. Посадова інструкція;

5.1.18. Інші нормативно-правові та нормативно-технічні документи.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Особою, відповідальною за газове господарство, призначають особу з інженерно-технічних працівників, що має вищу або професійно-технічну освіту відповідного профілю, пройшла відповідне навчання та інструктаж.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Взаємовідносини за посадою здійснюються відповідно до Положення про службу газопостачання та згідно з цією посадовою інструкцією.

7.2. Суперечності та проблеми виробничого характеру, що виникають у процесі взаємодії особи, відповідальної за газове господарство, з іншими посадовими особами підприємства, вирішують через директора.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді