Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті розповімо, які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню, про строки проведення такого розслідування, особливості роботи спеціальної комісії та її склад.

 

«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі — Порядок) затверджено постановою Кабміну від 17.04. 2019 № 337. Він визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Його дія поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та осіб, зазначених у пункті 1 Порядку.

Згідно з Порядком розслідування (спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), у тому числі про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу.

Як діяти комісії з розслідування, якщо потерпілий відмовляється від співпраці

Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню

Згідно з Порядком спеціальному розслідуванню підлягають:

 • нещасні випадки із смертельними наслідками;
 • групові нещасні випадки;
 • випадки смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків;
 • гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;
 • нещасні випадки, факт настання яких встановлено у судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника;
 • нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;
 • випадки зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків;
 • нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Зарахування нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, здійснюється на підставі висновку про ступінь тяжкості травми згідно з Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим наказом МОЗ України від 04.07.2007 № 370. 

Спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров’я) також підлягають нещасні випадки, що сталися з працівниками підприємств під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій:

 • бомбардувань, ракетних і артилерійських обстрілів;
 • мінувань територій і приміщень;
 • захоплення в полон;
 • масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнувань особливо важливих об’єктів життєзабезпечення тощо.

Так скеровує пункт 14115 Порядку.

Розслідування таких нещасних випадків проводитиметься за місцем, де вони стались.

Створення спеціальної комісії з розслідування нещасних випадків

Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок).

До складу спеціальної комісії входять:

 • посадова особа Держпраці та/або її територіального органу (голова комісії);
 • представник територіального органу Пенсійного фонду України;
 • представник уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) або місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування у разі, коли зазначений орган відсутній;
 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (установи, організації) або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, а у разі її відсутності — представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки, членом якої є постраждалий (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування у разі, коли нещасний випадок стався з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС, Держатомрегулювання (у разі потреби та за відповідним погодженням).

У разі настання нещасного випадку на території іншого підприємства до складу спеціальної комісії включаються представники такого підприємства.

У разі потреби до складу комісії можуть включатися посадові особи Держпраці та/або її територіального органу за галузевим напрямом.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час яких загинуло від двох до чотирьох осіб, проводиться спеціальною комісією, яка утворюється Держпраці або за її дорученням відповідним територіальним органом.

 

Обов’язки комісії із спеціального розслідування

Спеціальна комісія зобов’язана провести засідання, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим (членами його сім’ї чи уповноваженою ними особою), обстежити місце, де стався нещасний випадок, з’ясувати обставини та причини його настання, визначити, чи пов’язаний випадок із виробництвом, скласти відповідні протоколи, а також здійснити інші заходи, передбачені п. 33 Порядку.

Рішення щодо визнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Голова спеціальної комісії зобов’язаний листом до першого засідання комісії поінформувати потерпілого або членів його сім’ї чи уповноважену ними особу про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання спеціальної комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на завершальному засіданні спеціальної комісії.

Голова Держпраці або керівник її територіального органу в разі невиконання спеціальною комісією визначених Порядком обов’язків має право призначити повторне спеціальне розслідування нещасного випадку, притягти до відповідальності посадових осіб територіального органу Держпраці та підприємства, які допустили порушення.

Повторне спеціальне розслідування нещасного випадку спеціальною комісією в іншому складі. Всіх членів комісії потрібно замінити.

Висновки повторного спеціального розслідування нещасного випадку можуть бути оскаржені лише у судовому порядку.

 

 

Строки проведення спеціального розслідування нещасного випадку

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 15 робочих днів.

У разі продовження строку спеціального розслідування нещасного випадку за наявності обставин, за яких нещасний випадок визнається пов’язаним із виробництвом, спеціальною комісією протягом 10 робочих днів після продовження строку спеціального розслідування у разі потреби можуть бути складені та підписані тимчасові акти за формою Н-1 на потерпілого (потерпілих) для здійснення страхових виплат, що затверджуються керівником органу, який утворив спеціальну комісію.

Шпаргалка «Як організувати розслідування нещасного випадку»

 

Шпаргалка Як організувати розслідування нещасного випадку

скачати

Обов’язки роботодавця під час спеціального розслідування нещасних випадків

Керівник підприємства, на якому стався нещасний випадок, що підлягає спеціальному розслідуванню, зобов’язаний:

 • створити належні умови для роботи спеціальної комісії, зокрема забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, спецвзуттям (у разі потреби), канцелярським приладдям тощо, а також за рішенням комісії (спеціальної комісії) залучити до роботи експертів, інших спеціалістів;
 • забезпечити виконання за рішенням спеціальної комісії додаткової фотозйомки місця, де стався нещасний випадок, об’єктів, устатковання, інструментів, надання технічної документації та інших документів, необхідних для розслідування, а також проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи (науково-технічної, медичної тощо);
 • забезпечити належне виконання обов’язків у роботі спеціальної комісії представників підприємства, а у разі невиконання — внести відповідні зміни;
 • організувати друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів спеціального розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;
 • видати протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих спеціальною комісією заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів;
 • притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;
 • компенсувати витрати, пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, проведенням технічної експертизи чи роботи експертної комісії, на підставі документів, що містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення;
 • відшкодувати витрати, пов’язані з відрядженням працівників, які є членами спеціальної комісії, та інших залучених до її роботи осіб, у розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження за рахунок валових витрат шляхом перерахування відповідної суми на реєстраційні рахунки бюджетних установ в органах Казначейства та поточні рахунки суб’єктів господарювання у банківських установах України.

Як проводити спеціальне розслідування нещасних випадків

Голова (заступник Голови) Держпраці або керівник її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та затвердити примірники акта за формою Н-1. Якщо він виявить порушення вимог Порядку, допущених спеціальною комісією під час проведення розслідування та оформлення матеріалів, має повернути їх на доопрацювання з обґрунтуванням причини, продовживши наказом строк розслідування до 10 робочих днів.  

на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді