Інструкція з охорони праці начальника цеху

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці начальника цеху є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для начальника інструментального цеху при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці начальника інструментального цеху є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для начальника інструментального цеху.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Працювати начальником інструментального цеху може особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну професійну (технічну) вищу освіту, стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Начальник інструментального цеху має знати :

 • основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
 • нормативні документи з організації інструментального забезпечення виробництва;
 • технічні вимоги до інструменту та технологічної оснастки, що застосовується на підприємстві;
 • законодавство України з охорони праці, правила будови і безпечної експлуатації устатановок, машин, механізмів та засобів механізації, правила безпечної роботи з інструментом і пристроями, правила пожежної безпеки.

1.5. На начальника інструментального цеху можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • нервово-психологічні та емоційні навантаження;
 • підвищений рівень шуму;
 • ураження електричним струмом;
 • інші негативні фактори.

1.6. Начальник цеху повинен:

 • здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху з метою виконання встановлених виробничих завдань, налагодження ефективного використання всіх видів ресурсів;
 • організувати безперервне і комплектне забезпечення підприємства інструментом та технологічним оснащенням з найменшими витратами на їх виготовлення, експлуатацію, ремонт і зберігання;
 • здійснювати заходи з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження прогресивних форм організації праці та інше;
 • контролювати дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, координувати з цією метою роботу майстрів і служб інструментального господарства цеху;
 • вносити керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни та правил охорони праці, застосування у разі необхідності заходів матеріального впливу;
 • організовувати роботу з підвищення кваліфікації працівників цеху, проводити виховну роботу в колективі;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи начальник інструментального цеху забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи начальник інструментального цеху повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • проаналізувати технологічне змінне завдання;
 • ознайомитись зі станом і умовами праці на виробничих місцях та технологічних ділянках, перевірити налаштування обладнання відповідно до режимів, що зазначені в технологічній документації, перевірити забезпеченість інвентарем і матеріалами тощо;
 • поставити завдання майстрам і службам інструментального господарства цеху.

2.2. Вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей обладнання, інвентарю, електропроводки тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання роботи начальник інструментального цеху:

3.1. Здійснює технічний нагляд за правильною експлуатацією інструменту та оснастки, проведенням планово-запобіжного ремонту оснастки, вивчає причини їх передчасного зношування і поломок, розробляє заходи щодо підвищення якості та стійкості інструменту і оснастки.

3.2. Перевіряє наявність і справність огороджень небезпечних зон, блокувань, занулення, заземлення корпусів електроустановок, опалення, освітлення, вентиляційних систем та іншого обладнання.

3.3. Здійснює контроль за концентрацією шкідливих речовин у повітрі робочої зони цеху, за рівнем шуму, вібрації, освітленості, випромінювань та інших шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

3.4. Перевіряє наявність у підрозділі комплекту нормативних правових актів, що містять вимоги з охорони праці відповідно до специфіки діяльності, локальних актів підприємства (накази, розпорядження, колективний договір, графіки проведення періодичних медичних обстежень працівників підрозділу тощо), а також своєчасність ознайомлення працівників з цими документами.

Інструкція з охорони праці начальника цеху
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

3.5. Забезпечує контроль за правильним витрачанням виділених на охорону праці коштів.

3.6. Здійснює заходи з проведення навчання працівників безпечним методам і прийомам виконання робіт та надання домедичної допомоги потерпілим на виробництві, а також проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці.

3.7. Опікується питаннями розроблення, погодження в установленому порядку та затвердження у керівника підприємства інструкцій з охорони праці для працівників структурного підрозділу (за професіями та видами робіт), їх своєчасного перегляду, доведення до відома працівників, наявності комплекту інструкцій для всіх працівників цеху.

3.8. Контролює питання щодо надання компенсацій працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими (небезпечними) умовами праці.

3.9. Здійснює контроль за придбанням та видачею за кошти підприємства відповідно до галузевих норм спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими (небезпечними) умовами праці чи на роботах, пов’язаних із забрудненням, а також здійснює контроль за веденням відповідної документації.

3.10. Забезпечує виконання розпоряджень керівництва підприємства, а також приписів посадових осіб органів державного нагляду і контролю з питань охорони праці.

3.11. Призначає в підпорядкованому структурному підрозділі осіб, відповідальних за: безпечне проведення вантажопідіймальних робіт, за стан сходів і драбин у цеху, за навчання безпечним способам роботи та стажування новоприйнятих працівників тощо.

3.12. Відповідно до нормативних вимог з охорони праці забезпечує ведення облікових журналів щодо:

 • проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці;
 • видачі інструкцій з охорони праці;
 • проведення щорічних інструктажів на групу з електробезпеки;
 • видачі нарядів-допусків і розпоряджень на проведення робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою;
 • перевірки технічного стану будівель і приміщень;
 • інших облікових документів.

Перевірте свої знання з охорони праці

3.13. Організує підготовку спільно зі службою охорони праці окремих переліків робіт, професій, посад, прізвищ працівників, зокрема:

 • зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;
 • осіб, яким передбачається безкоштовна видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;
 • робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск;
 • робіт, до яких встановлені додаткові (підвищені) вимоги з безпеки праці, та осіб, яким необхідно пройти попереднє навчання і перевірку знань;
 • інших списків відповідно до вимог законодавства про охорону праці.

3.14. Здійснює відсторонення від роботи працівників (тимчасове недопущення до роботи) з оформленням відповідних документів у разі:

 • появи працівника на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • не проходження працівником у встановленому порядку і терміни навчання, інструктажу, стажування, перевірки знань з питань охорони праці, а також попереднього або періодичного медичного огляду;
 • при виявленні відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання працівником робіт, обумовлених трудовим договором.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно проконтролювати відключення устаткування від джерел живлення.

4.2. Забезпечити:

 • прибирання приміщень і території від технологічного та іншого сміття.
 • складання інструментів, пристосувань і матеріалів у відведені для зберігання місця;
 • підготовку відповідної технологічної змінної документації тощо.

4.3. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів, інші нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.4. Зняти спецодяг і взуття та прибрати у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появі на агрегаті диму, полум’я, виявленні незвичного шуму або вібрації, загорянні, вибуху ємностей та в інших аварійних ситуаціях слід негайно сповістити всіх, хто перебуває поруч, про необхідність припинення роботи. Потрібно вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати підрозділ служби з надзвичайних ситуацій та приступити до гасіння пожежі з використанням наявних засобів пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді