Оплата праці інженера з охорони праці

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Якою буде оплата праці інженера з охорони праці у 2021 році? Для того, щоб дати відповідь на це питання, експерт проаналізував чинні нормативні акти та поділився результатами у статті.

Заробітна плата інженера з ОП залежить передусім від того, на приватному чи державному підприємстві він працює: на державних підприємствах посадовий оклад інженера з охорони праці визначають на основі відповідних тарифних розрядів. А от суб’єкти господарювання самостійно вирішують питання оплати праці працівників та фіксують свої зобов’язання у колективному договорі.

Інженер з охорони праці: зарплата на приватному підприємстві

Посада інженера з охорони праці передбачена Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

На підставі чого встановлюють кваліфікаційну категорію інженеру з ОП

У ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України встановлено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. При цьому, як зазначено в ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та ст. 97 Кодексу законів про працю України, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами підприємства госпрозрахункової сфери самостійно встановлюють у колективному договорі.

Зокрема, у колективному договорі вказують, до якої основної виробничо-технічної служби підприємства прирівнюються посади працівників служби охорони праці та визначають, як буде здійснюватися оплата їх праці.

Інженер з охорони праці: зарплата на державному підприємстві

Що стосується умов та розміру оплати праці працівників установ та організацій бюджетної сфери, то це питання врегульовано постановою Кабміну від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.

Тарифний розряд інженера з охорони праці в освіті

Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначені наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557. Додатком 11 до цього наказу передбачено, що тарифні розряди посад фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ (це стосується і посад інженерів з охорони праці) встановлюються таким чином:

інженер з охорони праці тарифний розряд

Скачати всі тарифні розряди

Керівники навчальних закладів мають забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної.

Для диференціації заробітної плати встановлюють доплати, надбавки, премії залежно від складності, відповідальності й умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Такими виплатами можуть бути надбавки за:

  • сумлінну працю;
  • складність і напруженість у роботі;
  • високі досягнення у праці.

Працівникам можна встановлювати доплати за:

  • виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
  • суміщення професій (посад);
  • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Тарифний розряд інженера з ОП закладу охорони здоров’я

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які фінансуються з бюджету, регулюються наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Умови).

Відповідно до п. 1.4 Умов розміри посадових окладів цієї категорії працівників визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії і відображаються у тарифікаційному списку. Пунктом 2.2.21 Умов затверджено схему тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та технічних службовців, зокрема й інженерів всіх спеціальностей.

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці Зверніть увагу, ця схема тарифних розрядів є тотожною наведеній вище у таблиці

Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я і розмірів доплат, надбавок та складання відповідного тарифікаційного списку за наказом керівника створюється постійно діюча комісія на чолі з керівником закладу та у складі заступника керівника з економічних питань, головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями кадрів, голови профспілкового комітету, інших осіб, які залучаються керівником. Тарифікаційний список складається щорічно і є документом для складання штатного розпису, додається до нього та підписується всіма членами цієї комісії.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 96 Кодексу законів про працю України схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі: мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабміном, та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

При цьому мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

Як відбувається прийом на роботу та навчання інженера з ОП

Оплата праці інженеру з охорони праці у 2021 році

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2021 рік», прийнятим на засіданні ВРУ 15.12.2020, з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць становить 2189 грн.

Тобто при розрахунку базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду слід помножити 2189 грн на відповідний тарифний коефіцієнт (коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови Кабміну «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298).

Інженер з охорони праці: тарифний розряд 2021 та розмір зарплати

Таким чином з 01.01.2021 р. розміри посадових окладів працівників 7–10-го тарифних розрядів є такими:

7 т. р. х 1,54 = 3371 грн
8 т. р. х 1,64 = 3589 грн
9 т. р. х 1,73 = 3786 грн
10 т. р. х 1,82 = 3983 грн

Водночас при визначенні заробітної плати конкретних працівників слід також враховувати вимоги, встановлені у ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 КзПП України. Зокрема, ними передбачено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Закoном України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» мінімальна заробітна плата встановлена в місячному розмірі 6000 грн.

Якщо ж нарахована зарплата інженера з ОП, який виконав місячну норму праці, є нижчою, роботодавець повинен провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Кабмін п. 2 постанови «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12. 2016 № 1037 зобов’язав керівників бюджетних установ забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов праці, кваліфікації працівника та результатів його роботи.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді