Особливості використання праці жінок у нічний час

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.

 

Правове регулювання праці жінок в Україні та в міжнародному законодавстві

Конституція України забезпечує захист трудових прав жінок за допомогою спеціальних заходів щодо охорони праці та здоров’я, встановлення пенсійних та інших пільг, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством і дитинством тощо. Основний Закон гарантує встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, а також скороченої тривалості роботи у нічний час. Умови здійснення цього права визначаються законом.

Бережіть жінок, або Чим загрожує працівницям надмірне фізичне навантаження

Нічний режим роботи негативно впливає на репродуктивну функцію жінок дітородного віку, а також перешкоджає виконанню ними родинних обов’язків. Незважаючи на обмеження, в Україні праця жінок у нічний час використовується досить широко, що пов’язано з характером виробництва, вимогами технологічного процесу, специфікою послуг, що надаються населенню, сезонним характером робіт, наявністю так званих «жіночих професій» тощо.

У трудовому законодавстві передбачено, в яких випадках для жінок мають бути створені спеціальні умови.

Тривалість та випадки заборони роботи в нічний час визначені статтями 54 і 55 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

У ст. 54 КЗпП зазначено, що при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (п. 2 ч. 1 і ч. 3 ст. 51 КЗпП).

Тобто, при роботі у нічний час скорочується лише тривалість зміни, а тижнева норма годин робочого часу не зменшується. Відпрацювання 40-годинного робочого тижня забезпечується графіками змінності.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Охорона праці жінок в Україні Дізнайтеся, як організувати профілактику професійних захворювань жінок

Права жінок у міжнародному законодавстві

Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства та мають пріоритет над національним законодавством (ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906).

Важливе місце в організації захисту трудових прав жінок займає Міжнародна організація праці (МОП), діяльність якої з часу створення в 1919 році постійно була спрямована на їхній захист від незадовільних умов праці. ЦІ питання неодноразово розглядались на генеральних конференціях МОП, щодо них ухвалювалися відповідні конвенції.

Так, Конвенціями МОП: № 4 від 29.10.1919, № 41 від 19.06.1934 (переглянута в 1934 році), № 89 від 09.07.1948 (переглянута у 1948 році) встановлено, що незалежно від віку, жінки, не можуть використовуватись на роботах у нічний час на державних або приватних промислових підприємствах чи в будь-яких філіях таких підприємств, за винятком підприємств, на яких працюють лише члени однієї родини.

Заборона не стосується жінок, які обіймають відповідальні посади адміністративного та технічного характеру, працівників системи охорони здоров’я, постачання, не зайнятих фізичною працею.

Важливе місце посідає Женевська Конвенція про нічну працю № 171 від 06.06.1990. На відміну від попередніх актів, що містять обмеження на роботу в нічний час в певних галузях діяльності чи встановлені для певних категорій працівників (жінки), положення цієї Конвенції спрямовані на убезпечення здоров’я всіх нічних працівників незалежно від статі, професії і сфери діяльності.

Гарантії захисту жінок, які працюють у нічний час, викладені в ст. 7 Конвенції № 171. Вони стосуються вагітних жінок, а також тих, хто нещодавно народив, та жінок, які годують своїх грудних дітей.

Питання щодо необхідності ратифікації Конвенції 171 неодноразово включалися Урядом України в плани роботи, проте ні цей документ, ні інші названі Конвенції стосовно обмеження роботи жінок у нічний час Україною до цього часу так і не ратифіковані.

Кого заборонено залучати до роботи в нічний час

Згідно зі ст. 55 КЗпП забороняється залучати до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Статтею 55 КЗпП також встановлено, що робота жінок в нічний час не допускається, за винятком окремих випадків. Частина 1 ст. 175 Кодексу деталізує, що такий виняток стосується тих галузей народного господарства, де робота жінок вночі обумовлена особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Перелік таких галузей і видів робіт, із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час, має бути затверджений Кабміном. Проте це положення КЗпП є декларативним оскільки Уряд відповідний перелік наразі не затвердив.

Слід зазначити, що наведені у ч. 1 ст. 175 КЗпП обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.

Жінки інших категорій під час прийняття чи переведення на роботу, що передбачає нічні зміни, мають надати письмову згоду на роботу вночі. Роботодавець повинен організувати роботу лише в денні зміни або перевести працівницю на роботу без нічних змін (тимчасово або постійно; за згодою), якщо:

  • жінка, яка працює за змінним графіком, подала на підприємство довідку про вагітність;
  • працівниця, яка має дитину віком до 3 років, вирішила перервати відпустку для догляду за дитиною.

Такий самий принцип діє при зміні істотних умов праці (зокрема, при запровадженні змінного графіка робіт).

Про новий режим працівників повідомляють не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Особливості використання праці жінок у нічний час Пам’ятайте! Якщо працівниця відмовляється продовжувати роботу в нових умовах, її звільнення на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП буде неправомірним. Роботодавець має або організувати її роботу винятково в денні зміни або, за згодою жінки, перевести на іншу роботу.

Повітряна тривога:

Залучення до роботи в нічний час жінок у період дії воєнного стану

Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», із змінами, внесеними згідно з Законом № 2352-IX від 01.07.2022, встановлено, що на період дії воєнного стану:

  • вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, визначених статтями 43 і 44 Конституції України;
  • не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом;
  • вимоги Закону стосуються працівників усіх підприємств, установ і організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами. 

Зокрема, згідно з нормами статтей 8 та 9 Закону № 2136 у період дії воєнного стану:

  • не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року;
  • дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Також у період дії воєнного стану не застосовуються норми ч. 3 ст. 32 щодо повідомлення не пізніше ніж за два місяці працівника про зміну істотних умов праці.

Зверніть увагу! 14 лютого набрав чинності Закон України від 07.02.2023 за № 2915-IX, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Відповідальність за порушення трудових прав жінок

У разі порушення норм законодавства, які стосуються праці жінок, на підставі результатів перевірки територіальних органів Держпраці посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності.

Зокрема, згідно зі ст. 412 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною 2 ст. 265 КЗпП України передбачено, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення вимог законодавства про працю, крім передбачених абз. 2-8 цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Ці штрафи є фінансовими санкціями і накладаються на підприємство.

Матеріальна шкода, завдана працівникам або членам їх сімей з вини роботодавця, відшкодовується роботодавцем самостійно після проведення перевірки та пред’явлення потерпілою стороною відповідної претензії. У випадку наявності спору з підприємством з цього питання необхідно звернутись з позовом до суду.

Висновки

Отже, найважливіше, про що мають пам’ятати роботодавці, аби уникнути штрафів та подбати про безпеку та здоров’я своїх працівниць. Вагітних і жінок, які мають дітей віком до трьох років, взагалі не можна залучати до роботи в нічний час. Жінки інших категорій під час прийняття чи переведення на роботу, що передбачає нічні зміни, мають надати письмову згоду на роботу вночі.

Якщо працівниця, яка має дитину віком до 3 років, вирішила перервати відпустку для догляду за дитиною або жінка, яка працює за змінним графіком, подала на підприємство довідку про вагітність, роботодавець має організувати роботу лише в денні зміни або перевести працівницю на роботу без нічних змін.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Центральна частина статичний блок 2