Порядок проведення навчання з питань охорони праці в закладах освіти

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України викладено у новій редакції. Вона затверджена наказом МОН від 22.11.2017 № 1514.

Організація навчання і перевірки знань освітян

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – Положення), встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти, а також учнів, студентів, курсантів, слухачів та інших здобувачі освіти.

Згідно з документом всі, хто працює у закладах та установах освіти, при прийнятті на роботу і в процесі роботи мають проходити навчання, інструктажі та перевірку здобутих знань з:

Вони проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005.

Увага!

Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності.

Всі посадові особи закладів та установ освіти, чия діяльність безпосередньо пов’язана з процесом організації безпечного ведення робіт, проходять навчання та перевірку знань за участі профспілок. Вони зобов’язані проходити їх як при прийнятті на роботу, так і періодично (раз на 3 роки).

Сумісники проходять навчання, інструктажі та перевірку знань як з основних професій, так і з тих додаткових.

Перевірка знань посадових осіб та інших працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється спеціальною комісією. Її очолює керівник або його заступник, до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Комісія є правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

Перевірка знань може проводитися у вигляді іспиту, заліку або тестування (проходить за допомогою автоекзаменаторів, модульних тестів тощо). Її результати заносяться до протоколу засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (додаток 1). Вони мають зберігатися не менше, ніж 5 років. Особам, які показали під час перевірки задовільні результати, видається відповідне посвідчення (додаток 2).

Якщо вони є незадовільними, то протягом місяця проводиться повторна перевірка. Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, до роботи не допускаються.

Порядок проведення інструктажів з освітянами

Працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично мають проходити інструктажі з питань охорони праці, а також навчання:

 • щодо надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
 • правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих;
 • з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки.

Вступний інструктаж проходять:

 • всі працівники, які приймаються на роботу (як постійну, так і тимчасову);
 • ті, що прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь в освітньому та виробничому процессах;
 • виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.

Він відбувається у кабінеті з охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні. Інструктаж проводиться особою, яка пройшла відповідне навчання в порядку, установленому Положенням за попередньо затвердженою програмою. Запис про проведення вступного інструктажу вноситься до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників (додаток 3).

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці з:

 • новоприйнятим працівником;
 • тим, який переводиться до іншого закладу освіти чи структурного підрозділу;
 • тим, котрий виконуватиме нову роботу;
 • відрядженим іншою установою чи закладом освіти.

Він проходить індивідуально або з групою осіб одного фаху згідно з чинними в установі інструкцій з охорони праці.

Повторний інструктаж відбувається на робочому місці. Він може проводитися як індивідуально, так і з групою працівників, які виконують однотипні роботи. Зміст і обсяг – ті ж, що і для первинного.

Повторний інструктаж проводиться:

 • на роботах з підвищеною небезпекою – раз на 3 місяці;
 • на інших – раз на півроку.

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у таких випадках:

 • введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • зміна технологічного процесу, заміна або модернізація устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • порушення працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • перерва в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт – понад 60 днів.

Він може проходити як індивідуально, так з групою осіб одного фаху. Обсяг і зміст визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться у разі:

 • ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • проведення робіт, на які відповідно до законодавства з питань охорони праці оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Він може проходити індивідуально або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Порядок проведення інструктажів зі здобувачами освіти

Здобувачі освіти проходять інструктажі з охорони праці зі під час трудового і професійного навчання на виробництві. Перед початком такого навчання, а також у разі екскурсії на підприємство відбувається вступний інструктаж з охорони праці. Його проводять майстри виробничого навчання, керівники робіт та інші призначені керівником закладу особи. Результати інструктажу фіксуються у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

Первинний інструктаж проводиться:

 • перед початком навчання в кожному кабінеті чи майстерні;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, яке пов'язане з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів.

Позаплановий інструктаж проводиться у випадку порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, надзвичайних ситуацій.

Повторний інструктаж проходить на робочому місці, де здійснюється навчання. Він має проводитися:

 • для робіт з підвищеною небезпекою – раз на 3 місяці;
 • для решти робіт – раз на 6 місяців.

Цільовий інструктаж проводиться, якщо:

 • здобувачі освіти беруть участь у ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • під час проведення робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Наведені вище інструктажі проводяться відповідно до Типового положення. Всі вони, крім вступного, завершуються перевіркою знань та навичок (усною або за допомогою технічних засобів). При незадовільних результатах первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів проводяться додатковий інструктаж та перевірка знань.

Записи про проведення інструктажів вносяться особою, яка їх проводила, до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 4). Його сторінки мають бути пронумеровані і прошнуровані.

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності

Крім проведення інструктажів з охорони праці, під час трудового і професійного навчання із здобувачами освіти, працівниками закладів освіти у процесі навчання проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, які містять питання:

 • безпеки праці;
 • охорони здоров'я;
 • пожежної, радіаційної безпеки;
 • цивільного захисту;
 • безпеки дорожнього руху;
 • попередження побутового травматизму;
 • дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також під час зарахування або оформлення до закладу освіти здобувачів освіти проводиться вступний інструктаж. Його проводять служби охорони праці або особи, на яких покладено ці обов'язки наказом керівника закладу освіти.

Якщо кількість здобувачів освіти в навчальному закладі перевищує 200 чоловік, то вищезгадані служби проводять навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці у журналі обліку навчальних занять (додаток 5).

Первинний інструктаж проводиться:

 • на початку навчального року перед початком занять;
 • перед початком канікул;
 • перед початком заходів за межами закладу освіти.

Увага!

Первинний інструктаж мають пройти і батьки здобувачів освіти, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти (додаток 6). Він зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо. Здобувачі освіти, які інструктуються, ставлять підпис в журналі, починаючи з 9 класу.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Учні, які інструктуються, ставлять підпис у журналі про проходження такого інструктажу, починаючи з 9 класу.

Позаплановий інструктаж проводиться:

 • у разі порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час освітнього процесу, що може призвести чи призвело до травм, надзвичайних ситуацій;
 • зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки);
 • у разі нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу та за межами закладу освіти.

Цільовий інструктаж проводиться:

 • в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання);
 • під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці).

Наказ про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України набуває чинності з моменту офіційного опублікування.

Скачати Додаток 1 (Протокол засідання комісії з перевірки знань)

Скачати Додаток 2 (Посвідчення)

Скачати Додаток 3 (Журнал реєстрації вступного інструктажу)

Скачати Додаток 4 (Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці)

Скачати Додаток 5 (Сторінка з журналу обліку навчальних занять)

Скачати Додаток 6 (Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів)

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді