Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти

Автор
провідний фахівець з охорони праці та безпеки життєдіяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
Чинне законодавство вимагає, щоб працівники протягом трудової діяльності проходили навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Про те, як організувати навчання і перевірку знань з охорони праці працівників закладів освіти, — далі у статті.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти встановлює Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН від 18.04.2006 № 304 (далі — Положення). Воно також визначає порядок навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • учнів;
 • студентів;
 • курсантів;
 • слухачів;
 • аспірантів закладів освіти.

Вимоги Положення обов’язкові для виконання учасниками освітнього процесу, іншими працівниками установ і закладів освіти та спрямовані на реалізацію системи безперервного навчання здобувачів освіти, працівників з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти

Організація навчання і перевірки знань освітян

Під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники установ та закладів освіти проходять інструктаж та навчання та перевірку знань з питань:

 • охорони праці;
 • надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
 • правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Вони проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005.

Зверніть увагу!

Навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності.

Всі посадові особи закладів та установ освіти, чия діяльність безпосередньо пов’язана з процесом організації безпечного ведення робіт, проходять навчання та перевірку знань за участі профспілок. Вони зобов’язані проходити їх як при прийнятті на роботу, так і періодично — раз на 3 роки.

Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з ОП, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом.

Перевірка знань посадових осіб та інших працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється спеціальною комісією. Її очолює керівник або його заступник, до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Комісія є правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

Навчання керівників закладів дошкільної, позашкільної і середньої освіти, їхніх заступників, відповідальних за ОП, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводять:

 • на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою;
 • у закладах освіти;
 • навчальних центрах, визначених місцевими органами управління освітою.

Усі інші посадові особи та працівники установ і закладів освіти проходять раз на три роки навчання безпосередньо в установах і закладах освіти, їхніх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше ніж 20 годин.

Працівники установ і закладів освіти, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідно до Типового положення.

Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, до роботи не допускаються.

Порядок проведення інструктажів з освітянами

Навчання працівників проводять як складову навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності. При цьому кількість годин і тематика навчання з ОП має відповідати Типовому положенню.

У закладах загальної середньої освіти під час трудового й професійного навчання здійснюють навчання з ОП у вигляді інструктажів. Крім того, проводять навчання з питань безпеки життєдіяльності.

Вступний інструктаж проходять:

 • всі працівники, які приймаються на роботу (як постійну, так і тимчасову);
 • ті, що прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь в освітньому та виробничому процессах;
 • виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.

Він відбувається у кабінеті з охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні. Інструктаж проводиться особою, яка пройшла відповідне навчання в порядку, установленому Положенням за попередньо затвердженою програмою. Запис про проведення вступного інструктажу вноситься до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншою особою відповідно до наказу (розпорядження) керівника, на яку покладається цей обов’язок і яка в установленому Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці з:

 • новоприйнятим працівником;
 • тим, який переводиться до іншого закладу освіти чи структурного підрозділу;
 • тим, котрий виконуватиме нову роботу;
 • відрядженим іншою установою чи закладом освіти.

Він проходить індивідуально або з групою осіб одного фаху згідно з чинними в установі інструкцій з охорони праці.

Повторний інструктаж відбувається на робочому місці. Він може проводитися як індивідуально, так і з групою працівників, які виконують однотипні роботи. Зміст і обсяг – ті ж, що і для первинного.

Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти  Чекліст. Чи правильно організували роботу з охорони праці й безпеки життєдіяльності в навчальному закладі

Повторний інструктаж проводиться:

 • на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці;
 • для решти робіт — 1 раз на 6 місяців;

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у таких випадках:

 • введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • зміна технологічного процесу, заміна або модернізація устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • порушення працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • перерва в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт – понад 60 днів.

Він може проходити як індивідуально, так з групою осіб одного фаху. Обсяг і зміст визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться у разі:

 • ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • проведення робіт, на які відповідно до законодавства з питань охорони праці оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Він може проходити індивідуально або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Законодавство дозвляє використовувати сучасні форми організації навчання — модульне, дистанційне, екстернатне тощо, технічні засоби — аудіовізуальні, комп’ютерні.

Порядок проведення інструктажів зі здобувачами освіти

Здобувачі освіти проходять інструктажі з охорони праці під час трудового і професійного навчання на виробництві. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для здобувачів освіти під час трудового і професійного навчання в закладах освіти та на виробництві визначаються нормативно-правовими актами у сфері освіти і охорони праці з урахуванням специфіки навчання в цих закладах.

Перед початком професійного навчання, а також у разі екскурсії на підприємство відбувається вступний інструктаж з охорони праці. Його проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких наказом керівника закладу освіти покладено обов’язки керівництва таким навчанням, та безпосередні керівники робіт на виробництві (начальники структурних підрозділів, дільниць, майстри, фізичні особи, які використовують найману працю).

Результати інструктажу фіксуються у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

Первинний інструктаж проводиться:

 • перед початком навчання в кожному кабінеті чи майстерні;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, яке пов'язане з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів.

Позаплановий інструктаж проводиться у випадку порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, надзвичайних ситуацій.

Повторний інструктаж проходить на робочому місці, де здійснюється навчання. Він має проводитися для робіт з підвищеною небезпекою – раз на 3 місяці, для решти робіт – раз на 6 місяців.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується керівником установи чи закладу освіти.

Цільовий інструктаж проводиться, якщо:

 • здобувачі освіти беруть участь у ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • під час проведення робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Всі з охорони праці зі здобувачами освіти під час трудового і професійного навчання на виробництві проводяться відповідно до Типового положення. Всі вони, крім вступного, завершуються перевіркою знань та навичок (усною або за допомогою технічних засобів).

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності

Під час трудового і професійного навчання із здобувачами освіти, працівниками закладів освіти у процесі навчання проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, які містять питання:

 • безпеки праці;
 • охорони здоров'я;
 • пожежної, радіаційної безпеки;
 • цивільного захисту;
 • безпеки дорожнього руху;
 • попередження побутового травматизму;
 • дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо.

Порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників визначаються розділом 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також під час зарахування або оформлення до закладу освіти здобувачів освіти проводиться вступний інструктаж. Його проводять служби охорони праці або особи, на яких покладено ці обов'язки наказом керівника закладу освіти.

Якщо кількість здобувачів освіти в навчальному закладі перевищує 200 чоловік, то вищезгадані служби проводять навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці у журналі обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж проводиться:

 • на початку навчального року перед початком занять;
 • перед початком канікул;
 • перед початком заходів за межами закладу освіти.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять викладачі, учителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Інструктаж проводиться зі здобувачами освіти, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. Він зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо. Здобувачі освіти, які інструктуються, ставлять підпис в журналі, починаючи з 9 класу.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Учні, які інструктуються, ставлять підпис у журналі про проходження такого інструктажу, починаючи з 9 класу.

Позаплановий інструктаж проводиться:

 • у разі порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час освітнього процесу, що може призвести чи призвело до травм, надзвичайних ситуацій;
 • зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки);
 • у разі нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу та за межами закладу освіти.

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться зі здобувачами освіти в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

Перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти

Перевірку знань освітян проводить комісія, склад якої затверджує керівник своїм наказом. До її складу входять:

 • спеціаліст служби охорони праці;
 • представник профспілки;
 • уповноважена найманими працівниками особа з питань ОП.

Голова комісії — керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з ОП, безпеки життєдіяльності. За потреби в окремих структурних підрозділах створюють комісії, які очолюють керівники відповідних підрозділів чи їхні заступники.

До складу комісії закладу освіти можна залучати викладачів охорони праці, безпеки життєдіяльності, які проводили навчання (за їхньою згодою).

Перевірку знань комісія здійснює відповідно до вимог нормативно-правових актів з ОП, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких належить до функціональних обов’язків працівників.

Питання для перевірки складають члени комісії з урахуванням місцевих умов. Затверджує перелік керівник установи чи закладу освіти.

Основні форми перевірки:

 • тестування;
 • залік;
 • іспит.

Тестування проводять за допомогою технічних засобів — автоекзаменатори, модульні тести тощо. Залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.

Результати з перевірки знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності комісія вносить до протоколу. Працівники, які успішно пройшли перевірку знань, отримують відповідне посвідчення.

Строк зберігання протоколів перевірки знань з ОП, безпеки безпеки життєдіяльності — не менше ніж п’ять років.

Як перевірити безпечність приміщень і території закладу освіти

У разі незадовільних результатів перевірки знань працівники протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді