Як розслідувати груповий нещасний випадок

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Отримайте роз’яснення експерта, що підпадає під поняття "груповий нещасний випадок", як його розслідувати та які документи оформити

Нормативне регулювання

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337). Його дія поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, або у фізичних осіб, осіб обраних на виборні посади, а також на працівників в інших випадках передбачених законодавством.

Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Про особливості розслідування групових нещасних випадків на виробництві — далі.

Як діяти, якщо на підприємстві стався нещасний випадок

Груповий нещасний випадок на виробництві

Груповий нещасний випадок на виробництві це нещасний випадок, що стався одночасно з двома та більше працівниками незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм.

Враховуючи екстраординарність таких подій законодавець передбачив проведення спеціального розслідування групового нещасного випадку та створення спеціальної комісії. Відповідно:

 • у разі загибелі від двох до чотирьох осіб розслідування проводиться спеціальною комісією, яка утворюється Держпраці або за її дорученням відповідним територіальним органом;
 • у випадку групового нещасного випадку, під час якого загинуло п’ять і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, розслідування проводиться спеціальною комісією, утвореною Держпраці.

Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок).

Склад спеціальної комісії визначений пунктом 15  Порядку № 337.

Обов’язки комісії із спеціального розслідування

Відповідно до п. 33 Порядку спеціальна комісія зобов’язана:

 • провести засідання спеціальної комісії на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілими та скласти протоколи засідання комісії;
 • вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали;
 • визначити вид події, причини, що призвела до нещасного випадку;
 • з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;
 • визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці, а також пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
 • установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці;
 • скласти акти за формою Н-1 на кожного потерпілого;                 
 • здійснити інші заходи, які визначені законодавством.

Засідання спеціальної комісії вважається чинним, якщо на ньому присутні більшість її членів, при цьому участь голови комісії у засіданні комісії є обов’язковою.             

Рішення щодо визнання нещасного випадку пов’язаним чи не пов’язаним з виробництвом приймається спеціальною комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови цієї комісії є вирішальним.

Голова (заступник голови) Держпраці або керівник її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та затвердити примірники акта за формою Н-1 або у разі виявлення порушень вимог Порядку № 337, повернути їх на доопрацювання з обґрунтуванням причини, продовживши наказом строк розслідування до 10 робочих днів.

Спеціальна комісія зобов’язана розглянути та врахувати обґрунтування зазначених посадових осіб та у разі незгоди вмотивовано його відхилити.

Строки проведення спеціального розслідування нещасного випадку

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 15 робочих днів.

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, закладів охорони здоров’я та судово-медичної експертизи тощо), а також додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування може бути продовжене наказом органу, який утворив спеціальну комісію, до отримання відповідних висновків, матеріалів тощо.

Обов’язки роботодавця під час спеціального розслідування групових нещасних випадків:

 • створити належні умови для роботи спеціальної комісії забезпечивши її приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, канцелярським приладдям тощо, а також залучити до роботи експертів та інших спеціалістів;
 • організувати виконання фотозйомки місця, де стався нещасний випадок, об’єктів, устатковання, інструментів, надання технічної документації та інших документів, необхідних для розслідування, а також проведення необхідних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи;
 • забезпечити друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів спеціального розслідування, їх прошиття та нумерацію;
 • видати протягом двох робочих днів після затвердження актів наказ про вжиття запропонованих спеціальною комісією заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків та надати (надіслати) його органам і установам, представники яких брали участь у розслідуванні;
 • притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Витрати, пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, а також витрати, пов’язані з відрядженням працівників та інших осіб, залучених до роботи комісії, компенсує роботодавець.

image79

Е-лікарняні: що варто знати роботодавцю і фахівцю з охорони праці

Процедура розслідування групових нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного стану

За період дії воєнного стану значна кількість працівників постраждала під час виконання трудових обов’язків.

Оскільки процедура розслідування нещасних випадків у період дії воєнного стану потребувала певного коригування, Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до Порядку № 337. Постанова КМУ від 20.01.2023 № 59 доповнила його розділом «Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях». Він передбачає спрощену процедуру розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків унаслідок воєнних (бойових) дій.  

У разі настання групового нещасного випадку, внаслідок якого загинуло від двох до чотирьох осіб, розслідування проводиться за місцем їх настання спеціальною комісією, яка утворюється відповідним територіальним органом Держпраці, якщо Держпраці протягом однієї доби з дня отримання повідомлення не прийняла іншого рішення.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п’ять і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться спеціальною комісією, утвореною Держпраці.

Спеціальна комісія зобов’язана:

 • провести в будь-якому придатному приміщенні або з використанням конференц-зв’язку (дистанційно) засідання, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок та скласти протокол засідання комісії;
 • обстежити місце, в якому стався нещасний випадок;
 • одержати, зокрема з використанням доступних засобів зв’язку, пояснення від роботодавця, його представників, посадових осіб, інших працівників підприємства, потерпілого, а також опитати свідків нещасного випадку та зафіксувати їх письмово;
 • залучити за необхідності військових експертів або представників спеціалізованих організацій для підготовки висновків щодо причин та обставин настання нещасного випадку;
 • визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
 • скласти і підписати акти за формою Н-1 щодо кожного потерпілого;
 • надати протягом 5 робочих днів матеріали розслідування та примірники актів Н-1 керівнику Держпраці або її територіального органу для їх розгляду та затвердження. Акти та матеріали розслідування можуть бути надіслані з використанням усіх наявних засобів зв’язку, в тому числі електронною поштою.

Якщо комісія із спецрозслідування не має доступу на територію підприємства, протокол щодо обстеження місця, в якому стався нещасний випадок, складається на підставі акта роботодавця. Він складається у довільній формі, у ньому роботодавець фіксує обстановку на робочому місці, стан машин, механізмів, обладнання, у якому вони перебували на момент настання нещасного випадку, використовуючи для цього наявну технічну документацію, дані бухгалтерського обліку, документи, що підтверджують право власності на майно, фото- та/або відеоматеріали, пояснення свідків тощо.

Як розслідувати груповий нещасний випадок Дізнайтеся більше про те, як розслідувати нещасні випадки на підприємстві в умовах війни

Важливо, що органи державної влади, утворені відповідно до законів України, військові формування, правоохоронні й розвідувальні органи, органи сил цивільного захисту та інші органи сектору безпеки і оборони зобов’язані надати протягом трьох робочих днів запрошувані відомості про нещасний випадок на запит голови спеціальної комісії.

У разі неможливості утворити комісію та провести спеціальне розслідування через загрозу життю та здоров’ю членам комісії, пов’язану з веденням воєнних (бойових) дій, роботодавець та відповідний територіальний орган Держпраці повинні в максимально можливому обсязі зібрати, зафіксувати та систематизувати інформацію, про нещасний випадок на виробництві, що надходить або стає відомою, з метою його подальшого розслідування відповідно до вимог Порядку після припинення воєнних (бойових) дій.

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо (п. 3 Порядок № 337).


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді