Зразок Положення про енергетичну службу підприємства

Щоб забезпечити належне функціонування підприємства, яке є споживачем енергоресурсів, розробіть та затвердьте Положення про енергетичну службу. Щоб зробити це правильно, скористайтеся зразком Положення, наведеним у статті.

 

Розроблення та затвердження Положення про енергетичну службу підприємства — необхідна умова для функціонування підприємства, що є споживачем енергоресурсів. На практиці кожне підприємство визначає свій порядок розроблення і затвердження нормативних документів.

 
Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Зазвичай, щоб розробити документ, на підприємстві дотримуються такого алгоритму дій:

 • створюють робочу групу за участю головних спеціалістів та інших осіб, пов’язаних з реалізацією цього документа;
 • визначають завдання та терміни проведення робіт;
 • контролюють хід робіт;
 • розглядають проєкт нормативного документа та, за відсутності зауважень, його затверджує керівник підприємства.

Пропонуємо вам ознайомитися зі зразком Положення про енергетичну службу для підприємства, яке є споживачем енергоресурсів, та на його основі розробити власний документ.

1. Загальні положення

1.1. Положення про енергетичну службу (далі — Положення) розроблено на виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, пункту 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, та орієнтоване на підприємство, яке є споживачем енергетичних ресурсів.

Примірний перелік нормативних документів із питань експлуатації об’єктів енергогосподарства та об’єктів котлонагляду

Примірний перелік нормативних документів із питань експлуатації об’єктів енергогосподарства та об’єктів котлонагляду

1.2. Енергетична служба створена з метою забезпечити утримання на підприємстві об’єктів енергетичного господарства та організувати технічну експлуатацію, ремонт і безпечне обслуговування енергетичних установок, а також якісне, безперебійне та економне енергозабезпечення відповідно до законодавства.

1.3. Працівники енергетичної служби у своїй роботі керуються нормативними документами з питань експлуатації об’єктів енергогосподарства та об’єктів котлонагляду, що належать до енергетики, правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (внутрішньооб’єктовими режимами), експлуатаційно-технічною документацією заводів-виробників енергетичного обладнання, іншими документами (вказівками) керівництва підприємства та органів, які здійснюють контроль на об’єктах енергетичного господарства підприємства (центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах електроенергетики та теплопостачання, — Держенергонагляд; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, — Держпраці).

1.4. Керівник підприємства створює умови для ефективної та безпечної діяльності працівників енергетичної служби, організовує контроль за її діяльністю.

1.5. На працівників енергетичної служби не мають покладати обов’язки, що не входять до їхньої професійної компетенції та не передбачені цим Положенням.

2. Основні завдання енергетичної служби

Працівники енергетичної служби виконують такі основні завдання:

2.1. Проводять єдину технічну політику в галузі розвитку й вдосконалення енергетичного господарства підприємства, раціонального та ефективного використання енергетичних ресурсів.

2.2. Забезпечують управління енергетичним господарством щодо безперебійного, безпечного та якісного енергопостачання підприємства.

2.3. Забезпечують експлуатаційне та ремонтне обслуговування об’єктів енергетичного господарства, зокрема їх контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики.

2.4. Дотримуються встановлених лімітів, балансів, норм та режимів споживання електричної і теплової енергій, виконують завдання щодо економії енергетичних ресурсів підприємства.

2.5. Розробляють, ведуть і тримають на обліку оперативну документацію, пов’язану з утриманням об’єктів енергетичного господарства.

2.6. Добирають виконавців для проведення робіт з утримання об’єктів енергетичного господарства; забезпечують проведення професійної (спеціальної) підготовки й підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань експлуатації об’єктів енергетичного господарства; пропагують безпечні методи праці.

2.7. Забезпечують нормативні умови праці на об’єктах енергетичного господарства, зокрема забезпечують працівників засобами виробництва та засобами захисту для роботи на цих об’єктах.

3. Структура та матеріально-технічне забезпечення енергетичної служби

3.1. Енергетична служба є структурним підрозділом підприємства та однією з основних інженерно-технічних служб. Енергетична служба утримує об’єкти енергетичного господарства. Перелік підконтрольних об’єктів підлягає коригуванню, зазвичай з періодичністю раз на два роки.

3.2. Енергетичну службу очолює особа, відповідальна за електрогосподарство (зазвичай головний енергетик), яку призначає і звільняє з посади наказом керівник підприємства. Енергетична служба підпорядковується безпосередньо технічному керівнику (головному інженеру).

3.3. Штатний розпис енергетичної служби визначає керівник підприємства. Енергетичну службу комплектують відповідно до штатного розпису працівниками, які мають відповідну професійну освіту (кваліфікацію), пройшли навчання і перевірку знань в установленому на підприємстві порядку (наприклад навчання відповідно до Положення про навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та перевірку знань з цих питань).

3.4. Функціональні обов’язки, права, відповідальність і взаємовідносини відповідальних осіб енергетичної служби визначають для посадових осіб — посадовими інструкціями; для робітників — робочими інструкціями, технологічними картами, інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки, іншими виробничими інструкціями, які затверджують та доводять до відома виконавців у встановленому на підприємстві порядку.

3.5. Режим роботи працівників енергетичної служби визначають правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (внутрішньооб’єктові режими).

3.6. Працівників енергетичної служби забезпечують засобами виробництва, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту в установленому на підприємстві порядку.

3.7. В енергетичній службі ведуть оперативну документацію відповідно до нормативних вимог. Оперативну документацію визначає керівник підприємства. Вона залежить від обсягів робіт в енергетичному господарстві та місцевих умов виробництва.

3.8. Матеріально-технічне оснащення і забезпечення енергетичної служби залежить від обсягів робіт в енергетичному господарстві, визначається керівником підприємства та може коригуватися з урахуванням особливостей умов проведення робіт і появи нових, більш досконалих засобів виробництва й захисту.

Положення про енергетичну службу підприємства  Чи може підприємство самостійно проводити перевірку знань працівників з електробезпеки

4. Функції енергетичної служби

4.1. Здійснює нагляд за технічним станом і експлуатацією об’єктів енергетичного господарства:

4.1.1. Здійснює технічний нагляд за дотриманням у виробничих підрозділах норм і правил експлуатації об’єктів енергетичного господарства, а саме:

 • усі види електроустановок і електромереж; заземлювальні, грозозахисні й інші захисні пристрої від дії електроструму;
 • електрозварювальні апарати;
 • електрообладнання верстатів і підйомно-транспортних механізмів;
 • теплові установки та їхні мережі;
 • посудини, що працюють під тиском;
 • вентиляційні установки та трубопроводи, якщо вони належать до об’єктів енергетичного господарства;
 • засоби захисту та робочий інвентар, що використовують під час роботи з енергетичним обладнанням.

4.1.2. Розробляє інструкції з експлуатації об’єктів енергетичного господарства, режими й регламенти експлуатації, плани локалізації та ліквідації можливих аварій в енергогосподарстві підприємства, забезпечує цією документацією виробничі підрозділи.

4.1.3. Проводить експлуатаційне обслуговування і своєчасну перевірку технічного стану (технічного опосвідчення) об’єктів енергетичного господарства, що перебуває на балансі підприємства або яке орендує підприємство.

4.1.4. Веде оперативну документацію, облік та звітність щодо об’єктів енергетичного господарства.

4.1.5. Розробляє і втілює організаційно-технічні заходи щодо підвищення надійності та економності роботи об’єктів енергетичного господарства, запобігання випадкам їх передчасного зношення.

4.1.6. Організовує проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском, розпорядженням та у порядку поточної експлуатації на об’єктах енергогосподарства.

4.1.7. Розробляє заходи з підготовки об’єктів енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

4.1.8. Увідповіднює штучне освітлення виробничих об’єктів нормативним вимогам.

4.1.9. Приймає в експлуатацію нововведені об’єкти енергетичного господарства та виводить їх з експлуатації.

4.1.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, відмов та інших технологічних інцидентів, пов’язаних з експлуатацією об’єктів енергетичного господарства, розробленні заходів щодо їх запобігання.

4.1.11. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку енергетичного господарства підприємства, надає пропозиції із цих питань.

4.1.12. Виконує оформлені в установленому порядку письмові вимоги (акти, розпорядження, приписи) органів державного та відомчого нагляду щодо об’єктів енергетичного господарства.

4.2. Проводить планово-попереджувальний ремонт:

4.2.1. Розробляє плани-графіки ремонтного обслуговування об’єктів енергетичного господарства на основі наявної на підприємстві системи планово-попереджувального ремонту.

 

4.2.2. Складає заявки на запасні частини й матеріали, необхідні для ремонтного обслуговування об’єктів енергетичного господарства.

4.2.3. Веде оперативний облік і звітність щодо виконання планів з ремонтного обслуговування об’єктів енергетичного господарства.

4.2.4. Розробляє інструкції з ремонту окремих (спеціальних) видів енергетичного обладнання.

4.2.5. Складає кошторис на капітальні ремонти об’єктів енергетичного господарства.

Витрати на охорону праці: оформлюємо правильно

4.2.6. Оформлює договори з підрядними організаціями на ремонт об’єктів енергетичного господарства.

4.2.7. Бере участь у прийнятті в експлуатацію енергетичного устатковання після його ремонту.

4.3. Забезпечує режими та ліміти енергоспоживання:

4.3.1. Забезпечує оперативний зв’язок з енергопостачальними організаціями.

4.3.2. Виконує розрахунки споживання теплової та електричної енергії.

4.3.3. Здійснює підготовку документації щодо забезпечення підприємства електричною і тепловою енергією.

4.3.4. Контролює дотримання встановлених лімітів енергоспоживання і заданих обмежень навантажень (теплових або пароконденсатних балансів).

4.3.5. Контролює роботу пристроїв обліку та споживання енергоресурсів.

4.3.6. Контролює виконання вказівок із питань економії енергії.

4.3.7. Складає і направляє енергозабезпечувальним організаціям звіти про виконання норм споживання та фактичного енергоспоживання.

4.4. Здійснює роботу з виробничим персоналом:

4.4.1. Забезпечує навчання і перевірку знань із питань експлуатації електроустановок споживачів, інструктажі з охорони праці підконтрольних працівників у встановленому на підприємстві порядку (наприклад відповідно до Положення про навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та перевірку знань з цих питань підприємства), а також тренувальні навчання з питань локалізації і ліквідації можливих аварій та технологічних порушень в енергетичному господарстві.

4.4.2. Контролює, як працівники виконують функціональні обов’язки з питань експлуатаційного та ремонтного обслуговування об’єктів енергетичного господарства.

4.4.3. Надає методологічну допомогу персоналу, робота якого за технологією поєднана з об’єктами енергетичного господарства та який не перебуває у прямому підпорядкуванні.

4.4.4. Подає пропозиції про заохочення працівників підприємства та про накладання на них матеріальних стягнень у питаннях, пов’язаних з утриманням об’єктів енергетичного господарства.

Положення про енергетичну службу підприємства Регресне стягнення шкоди за результатами розслідування нещасного випадку: що варто знати

5. Права відповідальних працівників енергетичної служби

Відповідальні працівники енергетичної служби мають право:

5.1. Безперешкодно та у будь-який час відвідувати об’єкти енергетичного господарства, контролювати їх технічний стан, проводити експлуатаційне та ремонтне обслуговування.

5.2. Видавати розпорядження щодо утримання об’єктів енергетичного господарства та використання енергоресурсів підприємства.

5.3. Перевіряти технічний стан (проводити технічне опосвідчення) об’єктів енергогосподарства та засобів захисту, що використовуються в них; залучати спеціалістів пусконалагоджувальних і науково-вишукувальних організацій в установленому порядку для проведення обстежень, випробувань та інших спеціалізованих робіт на підприємстві.

5.4. Вимагати своєчасного забезпечення енергетичної служби матеріалами та запасними частинами, необхідними для експлуатаційного та ремонтного обслуговування об’єктів енергетичного господарства.

5.5. Не допускати експлуатацію об’єктів енергетичного господарства за наявності недоробок і відхилень від установлених нормативних вимог.

5.6. Отримувати від уповноважених осіб виробничих підрозділів інформацію, необхідну для функціонування енергетичної служби.

5.7. Брати участь у перевірках об’єктів енергогосподарства та розробленні заходів щодо підвищення ефективності роботи енергетичного обладнання.

5.8. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, відмов та інцидентів, пов’язаних з експлуатацією об’єктів енергетичного господарства, розробленні заходів щодо їх запобігання.

 

5.9. Відсторонювати від роботи підконтрольних працівників, які перебувають у стані алкогольного, токсикологічного або наркотичного сп’яніння, не мають допуску до відповідних видів робіт, а також у разі порушення ними вимог технічної і безпечної експлуатації енергетичного обладнання, непідготовленості, прямої загрози аварії або нещасного випадку (до усунення причин, що призводять до відсторонення).

5.10. Надавати керівництву підприємства подання про накладання матеріального стягнення на працівників за незадовільне експлуатаційне й ремонтне обслуговування об’єктів енергетичного господарства та перевитрати енергоресурсів, а також про заохочення працівників за сумлінне ставлення до своїх функціональних обов’язків.

Зверніть увагу! У цьому Положенні не наведено розділи, пов’язані з обов’язками й відповідальністю працівників енергетичної служби та їхніми взаємовідносинами з іншими службами, оскільки ці вимоги визначаються для посадових осіб — посадовими інструкціями, робітників — робочими інструкціями, інструкціями з охорони праці, технологічними картами та іншими виробничими інструкціями.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді