Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для машиніста плавучого земснаряда є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з ОП для машиніста земснаряда при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Землесосний снаряд (земснаряд) — це плавзасіб, оснащений ґрунтовим насосом і трубопроводом (пульпопроводом), щоб відкачувати розмитий ґрунт (пульпу) на великі відстані — на берег або в підготовлене місце.

1. Загальні положення

1.1. Машиніст плавучого земснаряда (далі — машиніст) здійснює керування земснарядом та забезпечує його справний стан під час виконання робіт з розробки, транспортування та укладання грунту.

Як експлуатувати земснаряди безпечно

1.2. Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда містить обов’язкові для дотримання машиністом земснаряда вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

1.3. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.1998 № 93/2533;
 • накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» та від 19.01.2015 № 20 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств»;
 • Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної безпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045;
 • Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.03.2010 № 61.

1.4. Працювати машиністом може особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та спеціальне навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки, а також не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.5. Робота машиніста пов’язана з важкими і шкідливими умовами роботи. До початку самостійної роботи машиніст повинен пройти під керівництвом кваліфікованих працівників стажування не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін.

1.6. Машиніст працює під керівництвом майстра зміни та забезпечує:

 • керівництво роботами під час розроблення ґрунту (порід) землевсмоктувальним плавучим земснарядом (несамохідним, дизельним чи електричним) у процесі проведення днопоглиблювальних робіт, спорудження насипів, дамб, котлованів, каналів, добування піску, копалин, виконання інших гідромеханізованих робіт;
 • технічне обслуговування земснаряда, проведення планових попереджувальних ремонтів та виконання інших покладених на нього функцій.

1.7. На машиніста можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • рухомі механізми, незахищені частини виробничого устаткування та електрообладнання;
 • підвищений рівень вібрації, шуму та запиленості робочої зони;
 • ураження електричним струмом;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • незадовільні метеорологічні умови;
 • інші негативні фактори.

1.8. Машиніст повинен:

 • знати будову (конструкцію) та принцип дії земснаряда, режими змащування його агрегатів, а також знати норми використання палива, мастила, електроенергії та способи їх економії;
 • контролювати наявність і комплектацію протиаварійного обладнання, матеріалів, інвентарю та інструментів;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.9. Під час роботи машиніст забезпечується спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними та знешкоджувальнтит засобами, з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

1.10. Земснаряд має бути обладнаний випробуваними відкидними сходнями (трапами) і площадками з перилами висотою не менше ніж 1 м. для посадки (висадки) працівників, а також для навантаження (вивантаження) інструментів і обладнання.

1.11. На видних і доступних місцях земснаряда вздовж бортів понтона і зовні надпалубної надбудови розміщуються рятувальні засоби не менше ніж по два комплекти на кожні 20 м довжини палуби.

Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда  Як мотивувати працівників дотримуватися правил безпеки

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи машиніст повинен:

2.1. Отримати планово-змінне завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття та перевірити наявність необхідних засобів індивідуального захисту (діелектричні перчатки, боти, калоші, резинові килимки тощо).

2.3. Пройти інструктаж з охорони праці, проаналізувати інформацію отриману при прийманні-здаванні зміни та визначити необхідні заходи з реалізації поставленого завдання.

2.4. Оглянути і впорядкувати робоче місце згідно з вимогами щодо безпечного ведення робіт.

2.5. Перевірити стан забезпеченості інвентарем і матеріалами, справність запобіжних пристроїв, наявність і надійність кріплення захисних огороджень на обертальних частинах механізмів.

2.6. Перед запуском земснаряда необхідно:

 • переконатися у безпеці осіб, котрі перебувають поруч;
 • впевнитися в справності гідромеханічного комплексу, пульпопроводу і водозбірників;
 • перевірити працездатність засобів виробничої сигналізації та блокування;
 • перевірити наявність і рівень мастила в агрегатах, цілісність захисного занулення корпусів електроустаткування, а також стан ізоляції проводів;
 • перевірити систему осушення і затоплення трюмів;
 • оглянути зовнішні кріплення, за необхідності підтягнути їх;
 • перевірити стан тросів, гальм, лебідок, трубопроводів, клапанів, контрольно-вимірювальних приладів;
 • перевірити, чи мають підйомники рами лебідки два гальма (робоче і запобіжне), а також захисний пристрій від перепідйому черпакової рами з дублюючою звуковою сигналізацією, яка попереджає про початок її підйому;
 • впевнитись у наявності справного телефонного, селекторного або радіозв’язку між земснарядом та берегом (робітниками, диспетчером, адміністрацією обслуговуваного підприємства тощо).

2.7. У разі виявлення несправностей обладнання, приладів, інвентарю, електропроводки тощо машиніст повинен вжити заходів щодо їх усунення.

2.8. Якщо несправності неможливо усунути на місці, машиніст повинен доповісти про це майстру зміни для вжиття відповідних заходів.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Машиніст повинен забезпечити безперервний процес розробки, транспортування і укладання грунту та раціонально управляти роботою земснаряда.

3.2. Монтаж устаткування і ремонтні роботи на земснаряді мають проводитись відповідно до затвердженого технологічного проекту (карти) виконання робіт.

3.3. Виконуючи свої обов’язки, машиніст повинен:

 • здійсненювати виконання робіт підвищеної небезпеки за відповідним розпорядженням та нарядом-допуском із зазначенням організаційно-технічних заходів з охорони праці;
 • бути уважним і дотримуватися запобіжних заходів безпеки під час пуску агрегатів земснаряда, попереджати за допомогою засобів зв’язку робітників, які працюють на березі (відвалі, намиві), про запуск земснаряда. Запуск здійснювати після отримання від них підтвердження про готовність до приймання ґрунту;
 • рівномірно заповнювати пульпопровод земснаряду та запобігати обвалу грунтів, які призводять до зриву вакууму на грунтовому насосі;
 • правильно визначати глибину розташування грунтозабірного пристрою в процесі роботи, контролювати швидкість переміщення земснаряду та товщину шару, що зрізається під час розробки грунту;
 • вміло розшифровувати показники контрольно-вимірювальних приладів;
 • дотримуватись заходів пожежної безпеки, а також норм і правил екологічної безпеки;
 • забезпечити схоронніть і справність сигнальних розпізнавальних знаків, встановлених на земснаряді та на березі;
 • контролювати стан дотримання змінними робітниками правил безпеки, не допускати виконання ними робіт при знятих огородженнях небезпечних зон та використання обладнання не за призначенням;
 • слідкувати за належним освітленням робочого обладнання та приладів земснаряда, наявністю на робочих місцях та в інших приміщеннях аварійного освітлення;
 • вжити заходів, щоб люки, тимчасово відкриті отвори, прорізи тощо були огороджені, а в темний час доби — освітлені, прослідкувати, щоб поруч з ними були встановлені попереджувальні знаки;
 • забезпечити надійне кріплення приймально-всмоктувального пристрою перед проведенням його ремонту;
 • своєчасно заповнювати оперативний журнал обліку роботи та зупинки устаткування земснаряду, а також дотримуватись порядку ведення журналу приймання-здавання зміни.

3.4. Під час роботи земснаряда, який обладнаний пульпопроводом для транспортування ґрунту, необхідно обов’язково встановлювати містки, огороджені перилами висотою не менше ніж 1 м, вздовж плавучих пульпопроводів.

3.5. Експлуатацію машин і механізмів під час роботи на льоду необхідно проводити відповідно до проекту виконання робіт за наявності нарядів, із зазначенням заходів безпеки та після ретельної перевірки товщини льоду з вирахуванням його міцності.

3.6. Якщо існує небезпека падіння у воду, машиніст та робітники забезпечуються рятувальними засобами (жилети, круги, нагрудники тощо).

Як надати домедичну допомогу потопельнику

3.7. У випадку припинення подачі електроенергії, а також у разі виявлення несправності обладнання, що може призвести до аварійної ситуації, машиніст повинен зупинити роботу земснаряда.

3.8. Машиністу не дозволяється:

 • користуватися несправними пристроями й інструментами;
 • перебувати в небезпечних зонах робочих канатів під час роботи земснаряда;
 • залишати без нагляду увімкнені механізми земснаряда;
 • самостійно ремонтувати обладнання земснаряда, очищати і змащувати частини механізмів під час їх роботи;
 • допускати перебування сторонніх осіб під час роботи земснаряда в зоні руху канатів, на понтонах плавучого пульпопроводу та поблизу всмоктувального ґрунтопроводу;
 • зберігати паливно-мастильні матеріали та фарби в понтонах корпусу земснаряда;
 • використовувати відкритий вогонь для розігріву двигуна внутрішнього згорання перед його пуском та в інших випадках;
 • допускати наближення будь-якого плавзасобу до земснаряда з боку всмоктувального ґрунтопроводу чи перебування під стрілою розпушувача земснаряда;
 • виконувати роботи при силі вітру понад 4 бали та в умовах обмеженої видимості чи за наявності льодоходу;
 • захаращувати робочі місця та підходи до них будь-якими предметами, що заважають рухові працівників та механізмів;
 • використовувати зчалений канат чи канат з порваними пасмами під час роботи черпакової рами;
 • відпочивати у небезпечній зоні увімкнених механізмів;
 • стрибати в плавзасіб (човен, катер) з борту земснаряда;
 • ставити на стоянку земснаряд біля берегових засобів навігаційного обладнання та у місцях інтенсивного руху суден.

3.9. Під час роботи машиніст повинен бути ввічливим, витриманим, не допускати виникнення конфліктних ситуацій, які можуть негативно вплинути на безпеку праці.

МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно зупинити агрегати, проконтролювати від’єднання устаткування від джерел живлення.

4.2. Забезпечити:

 • прибирання приміщень і території від технологічного та іншого сміття.
 • розміщення інструментів, пристосувань і матеріалів у відведені для зберігання місця;
 • складання відповідної технологічної документації тощо.

4.3. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів, інші нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.4. Зняти спецодяг і взуття та прибрати у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Для кожного земснаряда повинен бути план ліквідації аварій, затверджений не пізніше ніж за 15 днів до початку роботи. На кожному земснаряді відповідно до ПЛА має бути необхідний запас протиаварійного обладнання, матеріалів, інвентарю та інструментів.

Допуск до роботи працівників, не ознайомлених з планом ліквідації аварій на земснаряді, не дозволяється.

5.2. Помітивши небезпеку (несправність машин, механізмів, електромережі, ознаки виникнення пожежі тощо), машиніст повинен вимкнути обладнання з електромережі та вжити заходів щодо попередження аварійної ситуації. Він також має сповістити про небезпеку працівників, яким вона загрожує, та повідомити про подію посадовій особі, до обов’язків котрої входить здійснення контролю за безпечним веденням робіт.

5.3. Приймати та здавати зміну безпосередньо під час ліквідації аварії заборонено. За тривалої ліквідації аварії здавати зміну необхідно з дозволу відповідального керівника робіт із ліквідації аварії.

5.4. У разі виникнення пожежі слід негайно припинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, викликати рятувальну службу та приступити до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.5. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • визначити характер ушкодження і ступінь загрози життю та здоров’ю потерпілого від нещасного випадку;
 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.6. Якщо машиніст земснаряда виявив вибухонебезпечні предмети, він зо­бо­в’я­заний:

 • ужити заходів, щоб негайно припинити роботу земснаряда;
 • організувати евакуацію людей на якнайдальшу відстань від підо­зрілого предмета, але не менше ніж 100 м;
 • повідомити про небезпечний предмет оперативні служби за номерами 101 або 102 та керівництво підприємства.

Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після того, як люди залишили небезпечну зону.

Інфостенд. Мінна безпека. 5 правил, які рятують життя

5.7. В усіх випадках необхідно діяти згідно з планом ліквідації аварій на земснаряді.

2.1. Отримати планово-змінне завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття та перевірити наявність необхідних засобів індивідуального захисту (діелектричні перчатки, боти, калоші, резинові килимки тощо). 2.3. Пройти інструктаж з охорони праці, проаналізувати інформацію отриману при прийманні-здаванні зміни та визначити необхідні заходи з реалізації поставленого завдання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді