Порядок реєстрації технологічного транспортного засобу

UA RU
Зі статті ви дізнаєтеся, які документи потрібні для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку технологічного транспортного засобу.

Технологічний транспорт — це транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини (матеріалу), що обробляється, або продуктів його переробки (напівфабрикатів, готової продукції) і відходів виробництва.

Процес експлуатації технологічного транспорту складається з таких етапів: реєстрація (облік), технічний огляд, уведення в експлуатацію, транспортування до місця експлуатації, поточна експлуатація, технічне обслуговування і ремонт, зберігання, зняття з експлуатації, зняття з реєстрації (обліку). Зупинимося детальніше на етапі реєєстрації ТТЗ.

Безпечна експлуатація технологічних транспортних засобів

Нормативне регулювання

Процедуру відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, визначено у Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8 (далі — Порядок № 8).

Згідно з Порядком реєстрація технологічного транспортного засобу — це здійснення комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та присвоєнням номерних знаків.

Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держпраці через центри надання адміністративних послуг.

Реєстрація технологічного транспортного засобу

Перед реєстрацією (введенням в експлуатацію), зокрема тимчасовою реєстрацією, у разі тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення кожного ТТЗ потрібно провести його первинний технічний огляд, про що складається акт технічного огляду.

Порядок реєстрації технологічного транспортного засобу Скачайте Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу

Експлуатаційна та ремонтна документація ТТЗ має відповідати вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженому постановою КМУ від 30 січня 2013 року № 62. У разі відсутності паспорта ТТЗ його дублікат встановленої форми можна отримати від підприємства-виготовлювача, монтажної організації або уповноваженого органу, який проводить реєстрацію.

ТТЗ підлягає тимчасовій реєстрації у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення та передачу ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) і позичку (п. 29 Порядку № 8).

У разі тимчасового ввезення ТТЗ на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення реєстраційний документ і номерний знак на ТТЗ, якщо він був зареєстрований за межами України, слід здати до експертно-технічного центру (ЕТЦ). Замість цих документів ЕТЦ видає свідоцтво про реєстрацію та номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертають власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації.

У разі передачі ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) і позичку тимчасове свідоцтво про реєстрацію ЕТЦ видає із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. Первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здають до ЕТЦ, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертають власникові.

Після того як строк тимчасової реєстрації закінчився, ТТЗ вважається незареєстрованим (п. 30 Порядку № 8).

Які документи потрібні для реєстрації ТТЗ

Для реєстрації технічного транспортного засобу потрібні:

 • заява власника;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ;
 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для ТТЗ, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, та які реєструюють вперше;
 • акт технічного огляду.

Для реєстрації ТТЗ, що понад п’ять років експлуатується суб’єктом господарювання і на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, і про попередню його реєстрацію, надають копію інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості. У цих документах необхідно зазначити дату введення в експлуатацію ТТЗ, скріпити її підписом посадової особи суб’єкта господарювання і печаткою.

Для реєстрації ТТЗ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подають також свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі — свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності — довідку з попереднього місця реєстрації ТТЗ.

Документи для перереєстрації ТТЗ:

 • заява власника;
 • свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;
 • акт технічного огляду ТТЗ.

Документи для зняття з обліку ТТЗ:

 • заява власника;
 • свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;
 • акт технічного огляду ТТЗ або акт на списання основних засобів, заява — для фізичних осіб;
 • акт ліквідації основних засобів.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на ТТЗ, які непридатні до подальшого використання і вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб і його власника вносять до журналу реєстрації великотоннажних та інших ТТЗ.

Документи, які подані для зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються територіальним органом Держпраці протягом п’яти років, а журнал реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів — протягом 25 років з часу здійснення у ньому останнього запису.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Хто має право проводити технічний огляд технологічних транспортних засобів перед їх реєстрацією

Згідно з п. 9 Порядку № 8 перед реєстрацією (введенням в експлуатацію), в тому числі тимчасовою реєстрацією, у разі тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення кожного технологічного транспортного засобу проводиться його первинний технічний огляд, про що складається акт технічного огляду.

Технічний огляд технологічного транспортного засобу — це обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, що здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

Технічний огляд повинен включати:

 • перевірку відповідності типу, моделі ТТЗ, ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, номерного знака ТТЗ записам у документах, що встановлюють право власності або користування ТТЗ;

 • контроль за технічним станом ТТЗ (технічним станом причепів, напівпричепів у складі з тягачем) щодо їх відповідності технічним вимогам.

Техогляд ТТЗ проводять експертні організації, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі — експертні організації). Підстава — абз. 2 п. 9 Порядку № 8.

Експертна організація повинна, зокрема, бути акредитованою Національним агентством з акредитації України (далі — НААУ) як орган з інспектування. Це зазначено у Вимогах до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки, затверджених наказом Мінекономіки від 06.01.2022 № 34-22.

Експертне обстеження проводить технічний експерт за програмою робіт, що розробляє експертна організація відповідно до вимог організаційно-методичних документів з урахуванням  особливостей  і  специфіки експлуатації устаткування.

Технічний експерт, якого залучають до цих робіт, повинен бути атестований відповідно до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держпраці від 20.12.2006 № 16.

Як проводити медогляди водіїв транспортних засобів

Напрям «проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту» передбачає пункт 10 Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Держпраці, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.05.2017 № 824.

Перед реєстрацією (введенням в експлуатацію), зокрема тимчасовою реєстрацією, у разі тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення кожного ТТЗ потрібно провести його первинний технічний огляд, про що складається акт технічного огляду.

Скачайте >> Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу

Експлуатаційна та ремонтна документація ТТЗ має відповідати вимогам Технічного регламенту № 62. У разі відсутності паспорта ТТЗ його дублікат встановленої форми можна отримати від підприємства-виготовлювача, монтажної організації або уповноваженого органу, який проводить реєстрацію.

До теми >> Як реєструвати великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби

ТТЗ підлягає тимчасовій реєстрації у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення та передачу ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) і позичку (п. 29 Порядку № 8).

У разі тимчасового ввезення ТТЗ на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення реєстраційний документ і номерний знак на ТТЗ, якщо він був зареєстрований за межами України, слід здати до експертно-технічного центру (ЕТЦ). Замість цих документів ЕТЦ видає свідоцтво про реєстрацію та номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертають власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації.

У разі передачі ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) і позичку тимчасове свідоцтво про реєстрацію ЕТЦ видає із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. Первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здають до ЕТЦ, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертають власникові.

 Після того як строк тимчасової реєстрації закінчився, ТТЗ вважається незареєстрованим (п. 30 Порядку № 8).зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді