Інструкція з охорони праці секретаря керівника підприємства

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті наведена примірна інструкція з охорони праці секретаря керівника підприємства. Скачайте її та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Положення цієї інструкції стосуються роботи секретаря керівника підприємства (далі – секретар).

1.2. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання секретарем вимоги з охорони праці при виконанні його функціональних обов’язків.

Скачайте Інструкцію з ОП при роботі на персональному комп’ютері

1.3. Інструкція з охорони праці для секретаря керівника підприємства розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

1.4. У своїй діяльності секретар керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією, інструкціями з технічного обслуговування комп’ютера та копіювально-розмножувальних машин, нормативно-методичними матеріалами з організації діловодства та іншими актами законодавства.

1.5. До роботи секретарем може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну кваліфікацію і необхідні навики в роботі та пройшла встановлений керівником підприємства термін стажування (залежно від кваліфікації та досвіду роботи), пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Секретар повинен знати основні заходи перестороги під час роботи з електрообладнанням.

1.7. Під час роботи на секретаря можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом;
 • підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
 • несприятливі умови освітлення;
 • нервово-психофізіологічне навантаження;
 • інші негативні фактори.

1.8. З метою дотримання правил охорони праці секретар повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати об’єм кваліфікаційних вимог та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • виконувати тільки доручену роботу та не передавати її іншим особам;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним затвердженим на підприємстві планом реагування;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.9. Робоче місце секретаря завжди повинне бути в порядку і чистоті та мати достатнє освітлення.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи секретар повинен:

 • провітрити приміщення;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце та проходи поблизу нього;
 • перевірити стан роботи засобів зв’язку, електрообладнання та надійність заземлювальних пристроїв, справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок та розеток;
 • перевірити наявність і справність основного та аварійного освітлення, вентиляції, первинних засобів пожежогасіння;
 • пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайної ситуації;
 • відрегулювати і зафіксувати висоту та нахил крісла, включити комп’ютер та іншу оргтехніку.

2.2. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки секретар повинен повідомити керівника, зробити відповідний запис у змінному журналі та приступити до роботи після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання своїх обов’язків секретарю необхідно виконувати лише ту роботу, яка передбачена посадовою інструкцією чи доручена керівництвом підприємства.

3.2. При роботі за комп’ютером потрібно сидіти рівно, не напружуючись.

3.3. Для зменшення негативного впливу на стан здоров’я секретаря факторів, пов’язаних із роботою за комп’ютером, необхідно дотримуватись впродовж робочого дня оптимального режиму праці та відпочинку.

3.4. Забороняється:

 • працювати на комп’ютері, якщо відсутнє заземлення;
 • самостійно ремонтувати комп’ютер, копіювально-розмножувальні машини та інше електрообладнання;
 • допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • відволікатись від виконання своїх обов’язків, вести безпідставні телефонні розмови, спати в робочий час;
 • захаращувати приміщення, зберігати в ньому будь-які сторонні речі та небезпечні матеріали;
 • вживати алкогольні напої та палити в приміщенні тощо.

3.5. Про всі несправності обладнання та інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю працівників, необхідно негайно повідомити керівництво та зробити запис у відповідному журналі.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце та скласти документи і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Виключити комп’ютер та інше електрообладнання.

4.3. Зробити відповідний запис у змінному журналі, повідомити керівництво про закінчення роботи, стан документообігу та виявлені несправності обладнання.

4.4. Переодягтися та розмістити робочий одяг і взуття у відведеному для зберігання місці. За відсутності керівництва, впевнившись у безпеці, вимкнути світло і зачинити приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі короткого замикання, порушення цілісності електропроводки чи обладнання, яке викликало загоряння, потрібно негайно припинити роботу та подачу електроенергії, доповісти про надзвичайну подію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо з працівником чи відвідувачем підприємства стався нещасний випадок, а також у разі їх раптового захворювання потрібно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому посильну домедичну допомогу, а за потреби — викликати швидку медичну допомогу.

5.3. У випадку виникнення інших аварійних ситуацій секретар повинен вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей відповідно до плану евакуації та надалі діяти за вказівками керівництва підприємства з усунення наслідків аварії.

Перевірте свої знання з охорони праці

Центральна частина статичний блок 2