Інструкція з охорони праці для начальника складського господарства (складу, бази, сховища)

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті наведена інструкція з охорони праці на складі. Вона містить вимоги з охорони праці, обов’язкові для начальника складського господарства при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

Скачайте Інструкція з охорони праці для начальника складського господарства

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці на складі є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання начальником складського господарства (надалі – начальник) вимог з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками. Інструкція з охорони праці для завідуючого складом також може містити наведені нижче вимоги.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями;
 • Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417.

1.3. У своїй діяльності начальник керується нормативно-правовими актами з охорони праці, виробничої санітарії, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.4. Начальник повинен бути обізнаним з нормативними актами з організації складського господарства, стандартами зберігання, використання і передачі матеріальних цінностей та їх якісними характеристиками. У його обов’язки входить:

 • організація робіт з приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей, забезпечення їх обліку і зберігання;
 • забезпечення ремонту приміщень, обладнання, інвентарю та придбання необхідних засобів механізації;
 • розроблення і впровадження заходів щодо скорочення витрат на зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • керівництво роботою підпорядкованих працівників.

1.5. У разі пошкодження здоров’я начальника з вини власника, останній відшкодовує заподіяну йому шкоду.

1.6. За невиконання вимог цієї інструкції начальник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.7. До роботи начальником допускається особа не молодша 18 років, яка має базову вищу освіту відповідного напряму підготовки, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.8. Начальник повинен володіти необхідним обсягом технічних знань щодо особливостей роботи вантажопідіймальних механізмів, транспортних засобів, знати основні заходи перестороги під час роботи з електрообладнанням.

Перевірте себе: знайдіть типові порушення вимог електробезпеки

1.9. Начальник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на склад і прилеглу територію сторонніх осіб;
 • утримувати робоче місце в чистоті, дотримуватись правил особистої гігієни;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • не торкатися оголеного електричного кабелю;
 • не стояти під піднятим вантажем;
 • не застосовувати способи виконання робіт, що прискорюють певну технологічну операцію, але ведуть до порушення вимог безпеки;
 • знати та вміти надавати домедичну медичну допомогу потерпілому в разі нещасного випадку.

1.10. На начальника можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори:

 • незадовільні метеорологічні умови;
 • забруднення робочої зони газами та пилом;
 • недостатнє освітлення;
 • несправність механізмів та пристроїв;
 • неправильне складування товарів;
 • незахищеність струмоведучих частин електрообладнання;
 • інші негативні фактори.

1.11. Начальник повинен забезпечити дотримання таких загальних вимог з охорони праці:

 • для всіх приміщень складського призначення повинні бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ БВ.1.1-36:2016, а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок» (НПАОП 40.1-1.32-01);
 • у складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей;
 • на кожне приміщення складу повинен бути розроблений план організації гасіння пожежі, з визначенням заходів щодо розбирання штабелів, а також з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки;
 • під час зберігання у складських приміщеннях різних речовин та матеріалів повинні враховуватись їхні пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, здатність до окислення, самонагрівання і займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо;
 • на складі мають бути обладнані пункти (пости) з достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння;
 • горючі конструкції складських будівель повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами;
 • використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у приміщеннях для обслуговувального персоналу та побутових приміщеннях, відокремлених від складських приміщень протипожежними перегородками і перекриттями;
 • не дозволяється зберігання вантажів, тари, вантажних механізмів на рампі складу;
 • у складських приміщеннях, у яких застосовуються або зберігаються речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні бути встановлені автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища.

1.12. Також у складських приміщеннях забороняються:

 • зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення;
 • стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;
 • експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів;
 • встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на даху складу;
 • зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, легкозаймистими та горючими речовинами;
 • зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження;
 • зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;
 • застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи начальник повинен одягти спецодяг і засоби індивідуального захисту та забезпечити:

 • перевірку наявності достатнього освітлення;
 • перевірку пристроїв системи витяжної вентиляції у приміщеннях, де складуються небезпечні речовини;
 • прибирання складського приміщення і території від сторонніх предметів;
 • перевірку справності всіх механізмів, обладнання, підіймально-навантажувальних пристроїв, транспортних засобів та зливально-наливних споруд;
 • перевірку наявності та комплектності медичних аптечок і засобів пожежогасіння.

2.2. Поставити змінне завдання працівникам складу та провести з ними відповідні інструктажі.

2.3. У разі виявлення недоліків та несправностей начальник повинен повідомити про це безпосереднє керівництво та організувати роботу щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи начальник повинен виконати вимоги щодо:

 • безпечності експлуатації устаткування і механізмів;
 • утримання виробничих приміщень і робочих місць та улаштування санітарно-побутових приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил.

3.2. При організації технологічних процесів начальник повинен враховувати вимоги з захисту працівників від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, зокрема:

3.2.1. Найбільш важкі вантажі необхідно складувати на нижніх полицях стелажів, а вантажі які мають найбільший попит повинні розміщуватись ближче до виходу.

3.2.2. Стелажі, призначені для укладання сировини і матеріалів, повинні бути міцними і надійно закріпленими, з написами щодо гранично допустимих навантажень на них.

3.2.3. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали слід укладати в штабелі рівномірно щоб не допустити їх обвалу та розкочування. При цьому повинна бути забезпечена:

 • безпека працівників;
 • міцність штабелів;
 • можливість механізованого розбирання штабеля і підйому вантажу захватами підіймально-транспортувального обладнання;
 • циркуляція повітря при природній або штучній вентиляції закритих складів.

3.2.4. Під час виконання робіт забороняється паління, зберігання та вживання їжі безпосередньо на робочому місці.

3.2.5. За відсутності підіймальних механізмів вантажі необхідно укладати на висоту не вище двох метрів.

3.2.6. Для роботи на висоті необхідно користуватися міцними справними драбинами.

3.2.7. Не дозволяється переносити вантажі у несправній тарі та залишати не огородженими завантажувальні люки та отвори.

3.2.8. При виконанні вручну робіт з підіймання і переміщення важких речей слід керуватися вимогами викладеними:

 • у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками (наказ МОЗ України від 10.12.1993 № 241);
 • у Правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21).

Коли переглядати інструкцію з охорони праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати інструменти, пристрої, пристосування у відведені для них місця.

4.2. Забезпечити прибирання території складу та рампи.

4.3. Проконтролювати виконання вимог щодо вимкнення всіх приладів (механізмів), що споживають електроенергію.

4.4. Зняти спецодяг і захисні засоби, очистити їх від бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки (надзвичайні події), які сталися під час роботи та вжиті заходи щодо їхнього усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб.

5.2. Про надзвичайну подію негайно повідомити керівництво підприємства та відповідні рятувальні (аварійні) служби.

5.3. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів із гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.4. При виникненні іскріння струмоведучих частин обладнання потрібно негайно відключити його від електроживлення.

5.5. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також при раптовому захворюванні працівника необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо);
 • надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження — відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому тощо) та викликати швидку медичну допомогу або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування потерпілого у найближчий лікарський заклад.

5.6. Здійснити заходи щодо збереження обстановки на місці нещасного випадку для забезпечення роботи комісії з його розслідування (у разі, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до аварії чи інших негативних наслідків).

5.7. У подальшому виконувати вказівки керівництва підприємства.

* Наведені вище вимоги може містити й Інструкція з охорони праці для завідуючого складом, розроблена на основі цієї інструкції.

Інструкція з охорони праці для начальника складського господарства (складу, бази, сховища) Зверніть увагу, Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96) наразі нечинні, тому не згадуються у тексті інструкції, однак вимоги правил враховані при розробці документа.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді