Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи — це нормативний документ, що містить обов’язкові для вчителів вимоги з охорони праці. За потреби адаптуйте документ до умов вашого закладу.

Загальні положення

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителів початкової школи є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання вчителем початкових класів (далі — вчитель) у закладі загальної середньої освіти вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669.
 2. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 526).
 3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу МОНУ від 22.11.2017 № 1514).

Перевірте свої знання з охорони праці

1.3. У своїй діяльності вчитель керується:

 • Статутом навчального закладу та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють в навчальному закладі.

1.4. У разі пошкодження здоров’я вчитель має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.5. До роботи вчителем може бути допущена особа, яка має повну вищу педагогічну освіту (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або базову вищу педагогічну освіту (бакалавр), пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я. Якщо при проведенні занять вчитель використовує електрообладнання він повинен пройти відповідне навчання з наступною здачею екзамену.

1.6. У своїй роботі вчитель несе відповідальність за порушення правил безпеки життєдіяльності, вимог охорони праці і санітарної гігієни та повинен:

 • дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
 • знати свої посадові обов’язки, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил, що регулюють режим праці та відпочинку;
 • організувати свою роботу щодо створення та забезпечення безпечних умов проведення навчального і виховного процесу відповідно до чинного законодавства про працю, локальних нормативних актів з охорони праці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не приносити у навчальний заклад речі, які не використовуються на уроках: предмети, що колються, ріжуться, сірники, запальнички, аерозольні балончики з різними наповнювачами, вибухонебезпечні предмети, хімічні речовини тощо;
 • систематично проводити згідно за планом профілактичну роботу щодо попередження травматизму учнів школи;
 • у разі захворювання дитини чи нещасного випадку повинен вміти надавати домедичну допомогу, негайно викликати медичного працівника, повідомити про кожний такий випадок безпосередньо керівництво школи, вжити невідкладних заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку, сприяти проведенню об’єктивного розслідування нещасного випадку;
 • суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, шляхи евакуації з будівлі під час пожежі або задимлення, вміти користуватися засобами пожежогасіння та сповіщення;
 • організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій чи стихійного лиха;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в чистоті і порядку своє робоче місце.

1.7. Учитель несе персональну відповідальність за життя та здоров’я учнів під час навчального процесу.

1.8. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці вчитель притягується до відповідальності відповідно з Кодексом законів про працю України, правилами внутрішнього трудового розпорядку. Також з ним проводяться позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності чи цільовий інструктаж.

1.9. При виконанні професійних обов'язків на вчителя можуть впливати шкідливі (небезпечні) фактори, пов’язані:

 • з високою психофізіологічною напругою;
 • з небезпекою ураження електрострумом, виникненням пожежі;
 • з недостатнім освітленням робочого місця.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Вчитель здійснює контроль за комплектацію навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності.

2.2. Перед початком роботи вчитель проводить згідно з планом роботи інструктаж з учнями щодо знання правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів. Інструктаж з охорони праці також проводиться перед початком занять за новою темою, проведенням лабораторних та практичних робіт.

2.3. Перед входом у робочий кабінет (аудиторію) вчитель повинен упевнитися в справності роботи освітлення, при цьому світильники мають бути надійно прикріплені до стелі (стін), комутаційні коробки мають бути закриті кришками, корпуси вимикачів та розеток не повинні мати тріщин чи сколів. Забороняється використання оплавлених розеток і вимикачів, а також вилок і подовжувачів з оголеними або пошкодженими дротами.

2.4. Учитель має візуально перевірити санітарний стан кабінету, безпеку свого робочого місця та місць учасників навчального процесу.

2.5. Також перед початком роботи учитель повинен поцікавитись станом здоров’я учнів та в разі отримання скарги забезпечити негайне надання домедичної допомоги, повідомивши про цей випадок медичного працівника та керівництво закладу.

2.6. При використанні у своїй діяльності комп’ютера (ноутбука), принтера, ксерокса, інших засобів оргтехніки слід переконатися у їх справності та цілісності кабелів живлення, електричних вилок.

2.7. Необхідно візуально перевірити стан системи водопостачання, радіаторів опалення, упевнитись у відсутності протікання.

2.8. Перевірити наявність справних засобів пожежогасіння та медичної аптечки.

2.9. Перевірити справність індивідуальних засобів звукового інформування про небезпеку.

2.10. При виявленні пошкодження меблів, кріплення наочного приладдя та стендів, системи водопостачання, опалення, електрообладнання тощо, які можуть негативно вплинути на здоров’я учнів, учитель не повинен розпочинати роботу та зобов’язаний повідомити відповідального в закладі за ремонтні роботи працівника для вжиття відповідних заходів.

2.11. За необхідності використання учнями обладнання, пристроїв, учитель повинен перевірити їх справність, наявність захисних засобів, а також зобов’язаний ознайомити учнів із правилами безпечної їх експлуатації.

Ремонт у навчальному закладі: як організувати безпечне виконання робіт

3. Вимоги з охорони праці під час роботи

3.1. Учитель забезпечує безпечне проведення навчального процесу.

3.2. Під час занять:

 • у навчальному кабінеті виконуються лише роботи, які передбачені розкладом і планом занять;
 • учитель повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями.

3.3. Демонстраційні роботи, лабораторні і практичні заняття здійснюються з допомогою лаборанта, якщо така посада передбачена штатним розписом школи (учням забороняється виконувати функції лаборанта).

3.4. Під час занять учителю забороняється проводити будь-які види ремонтних робіт у приміщенні, які виконуються спеціально підготовленим персоналом закладу (електромонтером, слюсарем тощо).

3.5. Якщо під час занять погіршиться стан здоров’я учня (учнів) або вчителя, мають бути вжиті екстрені заходи, зокрема:

 • при погіршенні стану здоров’я учня (запаморочення, втрата свідомості, кровотеча з носа тощо) учитель повинен надати йому домедичну допомогу та викликати медичного працівника;
 • при погіршенні стану здоров’я учителя він повинен повідомити про це керівництво закладу, яке має вжити відповідних заходів щодо надання домедичної допомоги хворому та забезпечити продовження занять з учнями.

3.6. Учителю забороняється залишати учнів, з якими він проводить навчальні заняття, екскурсії тощо, без нагляду.

3.7. Учитель повинен вживати заходи виховного, дисциплінарного впливу до учнів, які порушують правила безпечної поведінки під час занять.

3.8. Учитель зобов’язаний повідомити керівництво навчального закладу про всі порушення з охорони праці, які знижують рівень безпеки життєдіяльності учнів (норми освітленості, травмонебезпеки обладнання, інструментів тощо).

3.9. Учитель також повинен надавати батькам (особам, що їх замінюють) поради і рекомендації щодо виконання правил з безпеки життєдіяльності учнів за межами закладу освіти.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вчитель повинен закінчити роботу у встановлений термін згідно з розкладом занять. Після закінчення навчання він зобов’язаний:

4.1.1. Не допускати перебування учнів у навчальному кабінеті без його нагляду.

4.1.2. Привести в порядок робоче місце. Обладнання, яке використовувалось під час навчального процесу, демонстраційних, експериментальних та інших видів робіт відключити, i розмістити в місці згідно з правилами його зберігання.

4.1.3. Прибрати в установлені місця наочні посібники, журнал, зошити, інші матеріали.

4.1.4. Провітрити приміщення до початку наступних занять.

4.1.5. Зачинити вікна, кватирки, вимкнути світло та електрообладнання, зачинити приміщення та здати ключі у місце їхнього зберігання;

4.1.6. Повідомити керівництво школи про випадки порушень вимог з охорони праці та вжиті заходи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації вчитель повинен вжити заходів для збереження життя і здоров’я учнів, працівників закладу освіти та власного життя. У цьому випадку він повинен:

5.1.1. Негайно повідомити керівництво навчального закладу про аварію (нещасний випадок), її місцезнаходження.

5.1.2. Діяти чітко, без метушні, запобігати проявам паніки серед учнів.

5.1.3. При виникненні пожежі неухильно дотримуватися вимог інструкції з пожежної безпеки, яка діє в навчальному закладі.

5.1.4. Швидко евакуювати учнів із приміщення згідно з планом евакуації.

5.1.5. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю, надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу та негайно сповістити про це керівництво закладу.

5.1.6. У випадку пошкоджень у системі водопостачання, каналізації, опалення слід вжити заходів щодо їхньої локалізації.

5.1.7. У разі несправності у роботі комп’ютера, принтера, ксерокса, музичної апаратури тощо (шум, запах гару, поява диму, іскріння) потрібно негайно відключити обладнання від електромережі та повідомити особу, відповідальну в закладі за ремонтні роботи.

5.2. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва навчального закладу щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді