Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС) затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258. Остання редакція відбулася ще у 2017 році, коли міністерство змінило деякі аспекти призначення особи, відповідальної за електрогосподарство користувача. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені у 2006 році, є чинними і в 2023 році.

У Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

 • електроустановка – комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;
 • електричне господарство – будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;
 • діюча електроустановка – електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряна лінія, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою повітряною лінією;

Електробезпека: як організувати експлуатацію електроустановок

Сфера застосування ПТЕЕС

Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ.

Також ПТЕЕС поширюються на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів обов’язкові для працівників, які здійснюють:

 • експлуатацію електроустановок споживачів;
 • функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів.

Крім того, ПТЕЕС обов’язкові для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські та проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

Зверніть увагу!

Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, чинним правилам улаштування електроустановок та іншим нормативно-технічним документам.

Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам та Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4.

Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог ПТЕЕС здійснюють у межах наданих законодавством повноважень Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та інші органи виконавчої влади.

Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та ПТЕЕС 2023.

Організація експлуатації електроустановок

Значна увага у ПТЕЕС приділяється опису вимог до керівника споживача, а також до працівників споживача, які працюють з електроустановками.

Керівник споживача  посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача

Вимоги до керівника — споживача електроенергії встановлює розділ ІV ПТЕЕС. Він зобов’язаний забезпечити, щоб на підприємстві:

 • належно експлуатували електроустановки згідно з ПТЕЕС та іншими нормативними документами;
 • безпечно обслуговували електроустановки;
 • вживали заходів, щоб запобігти використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє середовище;
 • дотримувалися встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності;
 • впроваджували енергозберігаючі технології, теплоутилізаційні установки;
 • використовували вторинні паливно-енергетичні ресурси;
 • безперешкодно допускали на свої об’єкти уповноважених осіб Держенергонагляду, представників електропередавальної організації, надавали їм необхідну інформацію і документи, а також виконували приписи в зазначені строки.

Керівник споживача відповідає за неналежну організацію експлуатації та обслуговування електроустановок.

Для безпечної експлуатації електроустановок у споживача створюють електротехнічну службу.

Електротехнічна служба (відділ, група) — структурний підрозділ споживача, який відповідно до наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації, ремонт, безпечне обслуговування власних електроустановок та забезпечує електропостачання струмоприймачів споживача.

Кількість електротехнічних працівників у ній залежить від класу напруги живлення і складності робіт з обслуговування електроустановок.

Якщо споживачу економічно недоцільно створити електротехнічну службу, свої електроустановки він передає за договором на обслуговування спеціалізованій організації. Вона виконує роботи в діючих електроустановках або обслуговує їх (п. 1.6, 1.10 розд. IV ПТЕЕС).

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів  Наказ про призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства

Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство

Особа, відповідальна за електрогосподарство, — це електротехнічний працівник, у обов’язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача. Таку особу призначає своїм розпорядчим документом керівник споживача для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок. Водночас він має призначити особу, яка буде заміщати відповідального за електрогосподарство під час його відпустки чи хвороби.

Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр – не менше 1 року;
 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр – не менше 2 років.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, а також особу, яка буде її заміщати, призначають тільки після того, як вони успішно пройдуть перевірку знань з питань:

 • технічної експлуатації електроустановок;
 • пожежної безпеки;
 • охорони праці.

Також цим особам має бути присвоєна ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V група з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників. Однак такий працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV, професійно-технічну освіту за відповідним напрямом та не менше 3 років стажу роботи. Якщо у працівника повна загальна середня освіта, він має пройти спеціальну підготовку та мати стаж роботи не менше 4 років. Група з електробезпеки при цьому також має бути не нижче ІV.

Обов’язки відповідального за електрогосподарство або заступника можна виконувати за сумісництвом. За наявності посади головного енергетика ці обов’язки, як правило, покладають на нього або на його заступника.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Вимоги до працівників та їх підготовки

Електроустановки споживачів обслуговують спеціально підготовлені електротехнічні працівники — адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).

До експлуатації установок електротехнологічних процесів, вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин, переносних і пересувних струмоприймачів, складного енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання залучають спеціально підготовлених електротехнологічних працівників. Усі вони повинні мати групу з електробезпеки не нижче ніж II.

Працівники, які обслуговують електроустановки споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років. При прийнятті на роботу, а також періодично під час роботи стан здоров’я цих працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом.

У процесі трудової діяльності електротехнічні та електротехнологічні працівники проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:

 • інструктажі;
 • періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах;
 • щорічне навчання на підприємстві;
 • спеціальну підготовку;
 • стажування;
 • дублювання;
 • протиаварійні тренування.

Щорічне навчання на виробництві проходять працівники, зайняті на роботах із підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі. 

Спеціальну підготовку проходять працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроустановках споживача. Вона відбувається за індивідуальними програмами з урахуванням освіти, відповідної кваліфікації та попереднього досвіду роботи в електроустановках споживача.

Оперативні та оперативно-виробничі працівники споживача мають проходити протиаварійні тренування на робочих місцях. Такі тренування проводять раз на квартал під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство.

Працівники, які не пройшли у встановлені строки навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та обо’язкових для них медичних оглядів, до перевірки знань не допускаються.

Медичні огляди працівників: для чого та як проводити

Вимоги до прийняття електроустановки в експлуатацію

До прийняття електроустановок в експлуатацію повинні бути:

 • розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація;
 • експлуатаційні (електротехнічні й електротехнологічні) працівники, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань або з керівниками яких укладено договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією;
 • підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент;
 • уведені в роботу засоби зв’язку, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції;
 • створені безпечні умови роботи для виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці, промислової безпеки, пожежної та технологічної безпеки, екологічних та санітарних норм.

Зверніть увагу!

Прийняття в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється.

Електроустановки тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо) повинні бути виконані відповідно до вимог ПУЕ і прийняті в експлуатацію в порядку, який передбачений Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який приймається в експлуатацію, до електричної мережі проводиться власником мереж після оформлення власником електроустановки декларації про готовність об’єкта до експлуатації або одержання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача).

Вимоги до експлуатації електроустановок

Експлуатувати електроустановки на напругу понад 1 кВ, власником яких є населення, можна у разі, якщо власник має V групу з електробезпеки або уклав договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією. Власник електроустановки або електропередавальна чи спеціалізована організація забезпечують виконання заходів щодо організації експлуатації електроустановок відповідно до ПТЕЕС.

Заборонено експлуатувати електроустановки, якщо немає:

 • власних електротехнічних, електротехнологічних працівників відповідної кваліфікації;
 • договору про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією у разі, якщо споживач не може самостійно організовувати експлуатацію власних електроустановок.

У споживачів, що мають особливі умови виробництва або електроустановки, експлуатація яких не передбачена ПТЕЕС, повинні бути розроблені інструкції з експлуатації цих електроустановок та інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для електротехнічних працівників, що обслуговують електроустановки.

Працівник, який виявив порушення Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, або помітив несправність електроустановки, колективного або індивідуального засобу захисту, зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності — керівника вищого рівня.

У тих випадках, коли несправність в електроустановці становить явну небезпеку для людей чи для самої установки, усунути цю несправність може електротехнічний працівник за умови дотримання вимог правил безпеки, з наступним повідомленням про цей випадок безпосереднього керівника.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді