Газонебезпечні роботи

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які роботи належать до газонебезпечних, хто може виконувати такі роботи та коли потрібен наряд-допуск, які вимоги передбачені у законодавстві до виконання газонебезпечних робіт? Читайте статтю та працюйте безпечно!

До газонебезпечних робіт належать роботи, пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, установок, зокрема роботи всередині ємностей (резервуари, цистерни, тунелі, колодязі, приямки тощо), при виконанні яких існує або не виключена можливість виділення у робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- та пожежонебезпечних чи шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка нижче 20%).

Як управляти небезпечними відходами

Нормативне регулювання

Здійснення газонебезпечних робіт з урахуванням специфіки їх виконання регламентується нормами чинного законодавства, зокрема:

 1. Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285.
 2. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб».
 3. Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (у редакції постанови КМУ від 3 лютого 2021 № 77, далі — постанова № 1107).
 4. Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (ДНАОП 0.00-5.12-2001), затвердженою наказом Мінпраці України від 05.06.2001 № 255.
 5. Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, а також іншими актами.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок виконання газонебезпечних робіт, є Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985; НПАОП 0.00-5.11-85 (далі — Типова інструкція).

Особливості виконання газонебезпечних робіт

Відповідно до постанови КМУ № 1107 газонебезпечні роботи включені до переліку видів робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно одержати відповідний дозвіл. Дозвіл видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами, належне утримання відповідних систем покладена згідно з чинними нормативно-правовими актами на власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)).

Газонебезпечні роботи, зокрема роботи, пов’язані з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей та іншого обладнання, повинні проводитись лише у тих випадках, коли вони не можуть бути механізовані, автоматизовані або проведені безпосередньо без участі людей.

На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов.

Сторонні організації при виконанні газонебезпечних робіт повинні керуватися інструкцією підприємства-замовника.

Перелік газонебезпечних робіт

У кожному виробничому підрозділі необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт із зазначенням окремо робіт за відповідною формою. У ньому окремо вказують газонебезпечні роботи:

 • І групи — які виконуються з оформленням наряду-допуску;
 • ІІ групи — які виконуються без оформлення наряду-допуску, але з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі;
 • ІІІ групи — викликані необхідністю ліквідації або локалізації аварійних ситуацій і аварій.

Перелік таких робіт розробляють і підписують начальники цехів, служб, окремих виробництв, погоджують зі службою охорони праці. Затверджує — головний інженер.

Хто може виконувати газонебезпечні роботи

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені безпечним методам роботи, застосування засобів індивідуального захисту, правилам надання домедичної допомоги постраждалим і пройшли у встановленому порядку перевірку знань.

До робіт, які пов’язані із застосуванням кисневих ізолювальних протигазів і повітряних ізолювальних апаратів, можуть залучатись лише особи, які пройшли спеціальне навчання щодо користування цими апаратами і не мають медичних протипоказань до роботи в засобах захисту органів дихання.

Газонебезпечні роботи Які дозвільні документи оформити для експлуатації когенераційної установки

Призначення відповідальних за проведення газонебезпечних робіт

Відповідальним за підготовку об’єкта до проведення газонебезпечної роботи призначається керівник підрозділу, в якому перебуває експлуатаційний персонал цього об’єкта.

Відповідальним за проведення газонебезпечної роботи призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнятий на період проведення такої роботи веденням технологічного процесу і який знає способи безпечного її проведення.

Призначення одного відповідального за підготовку та проведення газонебезпечних робіт допускається за умови, що така особа знає безпечні методи й прийоми ведення роботи і звільнена від виконання інших обов’язків на виробництві.

Обов’язки відповідального за газонебезпечні роботи:

 • перевіряє наявність і справність засобів індивідуального захисту, інструментів і пристроїв;
 • проводить цільовий інструктаж та опитування виконавців робіт;
 • контролює стан повітряного середовища тощо;
 • опитує кожного виконавця про самопочуття перед початком робіт;
 • несе відповідальність за те, як виконавці робіт дотримують вимог безпеки.

Якщо роботи виконують працівники газорятувальної служби або сторонніх організацій, відповідальний — інженерно-технічний працівник, якому підпорядковані виконавці газонебезпечних робіт.

Газонебезпечні роботи Контролює газонебезпечні роботи служба охорони праці.

Наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт

Кожна газонебезпечна робота, яка виконується із оформленням наряду-допуску встановленої форми, складається із 3-х етапів:

 • підготовка об’єкта (цеху, установки, апарату, дільниці, окремого виробництва) до проведення газонебезпечної роботи;
 • безпосереднє проведення газонебезпечної роботи;
 • завершення газонебезпечної роботи.

Наряд-допуск підписує начальник цеху (установки, дільниці при безцеховій структурі), у якому працівники проводитимуть роботи, або особа, яка його заміщує. Потім він узгоджує наряд-допуск із газорятувальною службою, службою охорони праці, а за необхідності — із суміжними цехами. Реєструє його в журналі обліку газонебезпечних робіт. Затверджує наряд-допуск головний інженер.

Наряд-допуск оформлюється у двох примірниках, записи в яких повинні бути чіткими, ідентичними та без виправлень.

Вказаний документ видається на кожне місце і вид робіт бригаді, яка проводить відповідні роботи.

Якщо робота виявилася незавершеною, а умови її проведення не погіршилися, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну, з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної подальшої зміни підписом відповідальної особи.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працівників, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями та інструкціями з безпечних методів роботи.

dovidnyk.jpg

Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт

Підготовку об’єкта до проведення на ньому газонебезпечної роботи проводить експлуатаційний персонал відповідного виробничого структурного підрозділу.

Після виконання всіх підготовчих робіт виконання газонебезпечних робіт здійснюється бригадою виконавців у складі не менше двох осіб, члени якої повинні бути забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, інструментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами, під час роботи з якими неможливе іскроутворення.

При виконанні газонебезпечних робіт необхідно застосовувати переносні вибухозахищені світильники напругою не більше 12 В або акумуляторні лампи, які відповідають категорії та групі вибухонебезпечної суміші.

Термін одноразового перебування працівника в шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинен перевищувати 30 хв.

Контроль за організацією проведення газонебезпечних робіт на підприємстві здійснюється газорятувальною службою, службою охорони праці та працівниками органів Держпраці.

Проведення робіт всередині ємностей

Ємності, які підлягають огляду, відкриттю, очищенню або ремонту, повинні бути звільнені від продуктів та відключені від діючого обладнання і системи трубо­проводів.

Нагріті ємності перед спуском у них людей повинні бути охолоджені до температури, що не перевищує 30 °С.

Для проведення робіт всередині ємностей залучається не менше двох осіб (виконавець та спостерігач). Перебування всередині ємності дозволяється, як правило, одній людині.

У всіх випадках на працівника, що спускається у ємність, повинен бути одягнутий рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою.

За відсутності зорового зв’язку між особою, яка працює і тим, хто за нею спостерігає, має бути встановлена система подачі умовних сигналів.

Для захисту органів дихання працівників усередині ємностей потрібно застосовувати шлангові або ізолювальні протигази (апарати) відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07). Використання фільтрувальних протигазів забороняється.

Робота всередині ємності без засобів захисту органів дихання може бути дозволена за умови, що об’ємний вміст кисню в ємності становить не менше 20%, а вміст шкідливих парів і газів в ємності не перевищує гранично допустимих концентрацій цих речовин у повітрі робочої зони. Робота всередині колодязів, колекторів, у тунелях і траншеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без засобів захисту органів дихання забороняється.

ЗІЗ органів слуху: які вибрати та як доглядати

Після закінчення робіт всередині ємності, особа, відповідальна за їх проведення, повинна особисто переконатися, що в ємності не залишилися люди, інструмент, матеріали, інші предмети та зробити про це запис у наряді-допуску.

Проведення робіт у колодязях, каналізаційних мережах, тунелях та подібних спорудах необхідно письмово узгодити з начальниками виробництв, технологічно пов’язаних з цими спорудами, щоб виключити залпові викиди шкідливих і вибухонебезпечних продуктів до місця проведення робіт.

Вогневі роботи в ємностях проводяться при повністю відкритих люках і повітрообміні, що забезпечує нормальний повітряний режим у зоні роботи. При їх проведенні оформляється наряд-допуск, а також дозвіл на проведення вогневих робіт.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді