Порядок залучення підрядних організацій до будівельних робіт

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті дізнаєтеся, як правильно допустити підрядників до робіт на будівництві та які обов’язки щодо забезпечення безпеки праці на будівництві на них покладаються.

 

В умовах війни стрімко зростає потреба у відновленні, реконструкції або побудові об’єктів різного призначення. Будівельне виробництво — складний процес, до якого залучено багато учасників.

Як уберегти життя та здоров’я працівників під час будівельних робіт

Надзвичайно важливо, щоб усі етапи організації будівельних робіт відбувалася з дотриманням вимог чинного законодавства. Однак порушення часто відбуваються як під час залучення підрядних і субпідрядних організацій, так і в процесі їх взаємодії із замовником.

Щоб їх не допустити, потрібно передусім уважно вивчити нормативні акти, які визначають порядок виконання будівельних робіт, допуск до підрядників, взаємодію всіх учасників будівельного процесу, їх обов'язки щодо забезпечення безпеки праці на будівництві. На цьому етапі — наша стаття вам у поміч.

Нормативне регулювання

Основні нормативно-правові акти, які закріплюють норми, вимоги й правила безпеки під час будівельних робіт:

 • ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12);
 • ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;
 • Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджені наказом Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 (НПАОП 45.2-7.03-17);
 • Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 14.03.1997 № 58 (НПАОП 45.2-1.11-97);
 • Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств, затверджені наказом Мінпраці від 02.04.2001 № 151 (НПАОП 45.2-1.12-01).

Одночасно з нормативними вимогами галузевого спрямування на підприємстві потрібно дотримуватися вимог безпеки, затверджених міжгалузевими нормативно-правовими документами.

Порядок залучення підрядних організацій до будівельних робіт Дізнайтеся, як безпечно експлуатувати опалубні системи

Роботи на будівництві. Вимоги до підрядника

Відносини підприємства з іншими суб’єктами господарської діяльності, зокрема між замовником і підрядником, здійснюються на основі договорів. Так скеровує ст. 67 Господарського кодексу України.

Підрядник — суб’єкт господарювання, який за договором будівельного підряду зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації (ст. 875 Цивільного кодексу України).

Підрядниками можуть бути як підприємства (юридичні особи), так і окремі громадяни (фізичні особи).

Своєю чергою замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт) та передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Генеральний підрядник це підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Типова схема учасників будівельного процесу

Типова схема учасників будівельного процесу

Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом (наприклад, з монтажу, демонтажу та капітального ремонту будинків і споруд), підрядник зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл. Це передбачено ст. 837 ЦК. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу, визначено Додатком 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Залучення підрядних організацій до будівельних робіт Зверніть увагу! На період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7–9, 11–21, 23–27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку № 1107, виконують на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Підстава — постанова КМУ «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 357.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Хто відповідає за охорону праці на об'єкті будівництва

Згідно з пунктом 4.13 ДБН А.3.2-2-2009 під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті. Вона зобов’язана:

 • здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт;
 • перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками;
 • координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці;
 • контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
 • унеможливити допуск на об’єкт будівництва сторонніх осіб та забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.

У випадку одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядниками забезпечення виконання заходів з охорони праці загального характеру є обов’язком генпідрядника.

Недотримання генпідрядником цих вимог не знімає відповідальності з субпідрядника (підрядника) за порушення ним правил і норм безпеки праці під час виконання робіт і можливі у зв’язку з цим нещасні випадки.

Також у разі залучення замовником підрядника до виконання робіт додатковим фактором дотримання заходів з безпеки праці може стати акт-допуск, підписаний представниками сторін.

З цього приводу в ДБН А.3.2-2-2009 зазначено, що перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху замовник (підприємство) і генпідрядник за участю субпідрядних (підрядних) організацій зобов’язані скласти акт-допуск за формою згідно з додатком Д (п. 4.14). 

Ці вимоги стосуються і фізичних осіб, які залучаються на договірних засадах до виконання підрядних робіт, тобто на умовах цивільно-правового договору.

Забезпечення виконання заходів з охорони праці на будівельних майданчиках також унормовано іншими актами законодавства, зокрема:

 • Правилами з охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • Правилами безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01);
 • Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050 (далі — Мінімальні вимоги).
Як убезпечити підприємство від відповідальності,

Заходи із забезпечення безпеки праці на будівництві

Мінімальними вимогами передбачено: якщо на будівельному майданчику будівельні роботи будуть виконувати або виконують два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва. Тобто координатор із питань охорони праці не є штатною одиницею. Його функції може виконувати будь-яка посадова особа, яка перебуває у підпорядкуванні замовника або керівника будівництва та відповідає Мінімальним вимогам.

Крім того, цим нормативним документом встановлено, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний:

 • до початку виконання будівельних робіт скласти план з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009;
 • не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за відповідною формою, якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищуватиме 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб або ж планований обсяг виконання будівельних робіт перевищуватиме 500 людино-днів.

Один примірник попередньої інформації замовник має розмістити на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

Своєю чергою, підрядник зобов’язаний у визначеному договором підряду порядку інформувати замовника про:

 • хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
 • забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
 • залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
 • результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
 • загрозу виконанню договору підряду з вини замовника.

Так скеровує п. 73 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668.

Невиконання підрядником (субпідрядником) заходів з безпеки праці може слугувати підставою для вжиття замовником відповідних санкцій, передбачених умовами договору та нормами чинних законодавчих актів.

Взаємопов'язаний комплекс трудових процесів і виробничих стосунків, спрямований на створення будівельної продукції.


зміст

Центральна частина статичний блок 2