Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці на будівництві

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Під час зведення будівельних об’єктів інженер з ОП на будівництві повинен вжити заходи для запобігання впливу на працівників та сторонніх осіб небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Детальніше про обов’язки інженера з охорони праці на будівництві — у статті.

Охорона праці на будівельному майданчику: аналізуємо вимоги

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці

Робота інженера з охорони праці потребує спеціальних знань, вмінь і відповідного досвіду. Вимоги до кваліфікації працівників служби охорони праці встановлюють нормативно-правові акти.

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці зазначені у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336 (далі — ДКХП).

Зокрема, провідний інженер з охорони праці повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії не менше 2 років.

Залежно від категорії до фахівця з ОП в ДКХП встановлено такі вимоги:

 • інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії — не менше 2 років.
 • інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці — не менше 1 року.
 • інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Інженер з ОП проходить навчання і перевірку знань із питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично — раз на три роки. Підстава — пункт 1.6 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.35-04). Під час навчання він повинен також, відповідно до освітньо-професійної програми, на практиці підтвердити вміння користуватися цими знаннями.

Компетентність інженера з ОП визначають такі чинники:

 • рівень освіти;
 • досвід проведення перевірок стану безпеки та гігієни праці;
 • знання нормативно-правових актів з охорони праці; основних технологічних процесів виробництва продукції і вимог безпеки до них, особливостей експлуатації устаткування, яке застосовують на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці на будівництві Які нормативно-правові акти повинен знати інженер з охорони праці

Вимоги до інженера з охорони праці на будівництві

Головна кваліфікаційна вимога до інженера з охорони праці на будівництві — знання та дотримання законодавчих актів про охорону праці. Крім того, фахівець з ОП повинен знати:

 • особливості організації роботи з охорони праці на будівництві;
 • стандарти безпеки праці на будівництві;
 • психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт;
 • особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на будівництві;
 • правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
 • основні технологічні процеси, які застосовуються у процесі будівництва та ін.

Інженер з охорони праці на будівництві виконує такі обов’язки:

 • проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на проходження навчання або практику;
 • вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці;
 • бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на будівництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів;
 • контролює вчасне проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням чинних норм, правил і інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці у проектах, а також у процесі будівництва, бере участь у прийманні до експлуатації нових об’єктів та тих, що реконструюються;
 • здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв;
 • складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни, а також виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці на будівництві Перевірка знань з безпеки праці інженерно-технічного персоналу є обов’язковим етапом, що передує початку робіт.

Відповідальний за охорону праці на закінченому об’єкті будівництвазміст

Центральна частина статичний блок 2